++Sitene Ekle
online sınav Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu.......

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu.......

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

- Başkanlığımızda açık bulunan kadrolara atanmak üzere 50 adet Devlet Gelir Uzman

Yardımcısı alınacaktır.

- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların 1000 kişiden fazla

olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 1000 aday giriş sınavına

alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması

halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ

- Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Ocak 2012 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00`da Ankara`da

yapılacaktır.

- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı

adresler; e-Devlet portalı "www.turkiye.gov.tr" ile Gelir İdaresi Başkanlığı

"www.gib.gov.tr" internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu

Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP - 49 puan türünde 75 ve üzeri puan almış

olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari

bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen

yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardın birini bitirmiş olmak,

- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile

özürlü bulunmamak,

- Daha önce Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ikiden fazla katılmamış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU

- Başvurular, 14 Aralık 2011 tarihinde başlayıp 23 Aralık 2011 tarihinde sona erecektir.

- Başvurular, elektronik ortamda "http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp" adresinde yer

alan "Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formu"nun doldurulması suretiyle

yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet

sayfasında yer almaktadır. Bununla birlikte adaylar mesai saatleri içerisinde Gelir İdaresi

Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sokak No:31 Lalegül,

Demetevler/ANKARA adresine gelerek şahsen sınav başvurusunda da bulunabileceklerdir.

- Posta yoluyla gelen başvurular KPSS puanlarının kontrolü yapılamadığından kabul

edilmeyecektir.

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

- Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek

olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

b) Hukuk Grubu

- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

- Borçlar Hukuku

- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

c) İktisat Grubu

- Makro İktisat

- Mikro İktisat

- Uluslararası İktisat

- İşletme İktisadı

- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

d) Maliye Grubu

- Maliye Politikası

- Kamu Maliyesi

- Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

e) Muhasebe Grubu

- Genel Muhasebe

- Maliyet Muhasebesi

- Şirketler Muhasebesi

f) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden verilecek metnin

Türkçe`ye çevrilmesi)

VI - DEĞERLENDİRME

- Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, 100

üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylardan atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar

aday sözlü sınava çağrılır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava

çağrılır. Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan

sınav sonuçları liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

- Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme,

ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe

uygunluğu, özgüveni, ikna kabliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel

ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek

suretiyle gerçekleştirilir.

- Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam

puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil

eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir.

- Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının

aritmetik ortalamasıdır. Sınav kurulunca sınav sonuçları, başarı notu en yüksek olan adaydan

başlamak suretiyle giriş sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil

aday ile giriş sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının %25`ine kadar

yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup,

daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

- Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları

Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve "http://www.gib.gov.tr" internet adresinde

duyurulacaktır.

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler

Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve "http://www.gib.gov.tr" internet adresinde

duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

- Sınav sonuçlarına duyurudan itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile itiraz edilebilecektir.

İtirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenecek ve sonuç ilgiliye yazılı

olarak bildirilecektir.

III - DİĞER HUSUSLAR

- Asil listede yer alanlardan ilgili yönetmelikte belirtilen belgelerini kendilerine yapılacak

bildirimde belirtilen süre içinde ibraz edenler Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olarak

atanacaktır. Yedek listedeki adaylar ise sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

- Sınavı kazananlardan, "Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formu"nda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı

gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu`nun ilgili

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı`na suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini

üzerinde bulundurmaları gerekmektedir.

İlan olunur.


Bu haber 2463 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) Yeni sorular eklendi.   04/05/2017 - 16:54 admin
2-) Ceket giymemek, kurstan çıkarılmanın gerekçesi olmaz   21/10/2015 - 23:29 admin
3-) Sitemize yeni sınavlar eklendi   22/10/2015 - 17:08 admin
4-) Maliye Kursu sınav sonuçları açıklandı   30/06/2015 - 09:13 admin
5-) Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor   02/04/2015 - 10:12 admin
6-) Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü Sınav Sonuçları   06/03/2015 - 21:59 admin
7-) Sitemize yeni sorular eklendi..   15/11/2014 - 21:58 admin
8-) Mesaiye Büyük Zam..!   19/10/2014 - 13:20 admin
9-) Personel Müdür-Müdür Yardımcılığı sınav duyurus   17/07/2014 - 17:24 admin
10-) Görevde Yükselme sınav duyurusu (MEMUR)   17/07/2014 - 17:23 admin
11-) Sınav sonuçları açıklandı..   17/07/2014 - 17:20 admin
12-) 2014 MAliye Kursu Sınav Soruları   07/07/2014 - 02:29 admin
13-) Maliye Yöneticileri Derneği Kuruldu   02/06/2014 - 18:09 admin
14-) Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu   31/05/2014 - 11:29 admin
15-) Şimşek'ten Memurlara Zam Açıklaması   31/05/2014 - 11:27 admin
16-) 6 yıl erken emeklilik   31/05/2014 - 11:27 admin
17-) GELİR UZMANLARI VE YARDIMCILARI TALEPLERİ İÇİN FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞBAKANA TWİTTER ETKİNLİĞİ BAŞLATTI   09/12/2013 - 21:25 dolunayy41
18-) Malmüdüründen Vergi Dairesi Müdürüne Ceza..!   29/08/2013 - 14:45 admin
19-) Saymanlık Müdür Yardımcıları Belli Oldu.   29/08/2013 - 00:10 admin
20-) Muhasebat Genel Müdürlüğünden Sınav İlanı   05/08/2013 - 14:39 admin