++Sitene Ekle
online sınav Gelir Uzmanlığı Özel Sınav Duyurusu

Gelir Uzmanlığı Özel Sınav Duyurusu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU
 

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


- 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 1`inci Mükerrer sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 6111
sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun`un Geçici 9`uncu Maddesi ve Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına
İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca 3000 Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.
II- SINAV TARİHİ VE YERİ
- Sınav 18 Şubat 2012 tarihinde saat 10.00`da Ankara ilinde yazılı şekilde ve test usulünde
yapılacaktır.
- Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adresler Gelir İdaresi
Başkanlığı " http://www.gib.gov.tr/ " internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan
edilecektir.
III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
- Gelir İdaresi Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında sınav tarihi itibariyle en
az üç yıl görev yapmış olmak (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dahil),
- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSS-49 puan türünde 50 ve üzeri puan almış
olmak,
- Üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden veya yüksekokullarından birini bitirmiş
olmak,
- 2009 ve 2010 yıllarına ait sicil notlarının olumlu olması (bu yıllarda sicil raporunun
düzenlenmemiş olması durumunda bu yıllara ilişkin sicil notları olumlu kabul edilecektir).
IV- SINAV BAŞVURUSU VE ŞEKLİ
- Başvurular, 09 Ocak 2012 tarihinde başlayıp 20 Ocak 2012 tarihinde sona erecektir.
- Başvurular, "Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formu" ile yapılacaktır.
- Başvuru, elektronik ortamda, " http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp " adresinde yer
alan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer
almaktadır.
V- SINAV KONULARI
a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname,
b) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
c) Vergi Hukuku,
ç) Gider Kanunları,
d) Muhasebe,
e) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
f) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
g) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi.
VI- DEĞERLENDİRME
- Sınavda, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlardan en yüksek puanı alan adaydan
başlamak üzere sıralama yapılacak ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar aday
başarılı olmuş sayılacaktır. Ancak, bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, başarılı olmuş
sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bu adaylar da
başarılı olmuş kabul edilecektir.
VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
- Sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınav bitim tarihini izleyen 20
iş günü içerisinde Başkanlığın " http://www.gib.gov.tr/ " internet adresinde duyurulacaktır.
- Sınava katılanlar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarının açıklanmasından
itibaren en geç 7 gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz
edebilirler. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenerek en geç 15 iş günü içerisinde karara
bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.
VIII- DİĞER HUSUSLAR
Elektronik ortamda sınav başvurusunu yapan adaylar, aynı gün bulundukları İldeki ilgisine
göre İnsan Kaynakları Müdürlükleri veya Personel Müdürlüklerine, Gelir İdaresi Başkanlığı
Merkez Birimlerinde çalışan adaylar ise Sicil ve Mal Bildirimi Müdürlüğüne (96) bir
dilekçe ile başvuracaklar, anılan müdürlükler ise günlük olarak başvuru yapanların ekteki
formata uygun şekilde, Başkanlık personeli olarak en az üç yıl görev yapıp yapmadığını
(başka kurumlarda geçici görevli olanlar dahil), eğitim durumlarını, 2009 ve 2010 yıllarına
ait sicil bilgilerini her gün Sınav Hizmetleri Müdürlüğünün 0312 387 33 59 numaralı
faksına göndereceklerdir. Müdürlüklere başvuru yapmayan adaylar sınava kabul
edilmeyecektir.
- Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar`a göre yapılacak değerlendirme
sonucunda başarılı olanlar Gelir Uzmanı olarak atanacaktır. Başarılı olanlardan atanma
şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmayacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan haklarında
yasal işlem yapılacaktır. Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış
olanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.
- Adaylar kimlik tespitini sağlamak için kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi veya kurum kimlik kartını sınava gelirken yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
Bunlardan herhangi birisini yanında bulundurmayanlar sınava alınmayacaktır.
- İlan olunur.


Bu haber 2629 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) Yeni sorular eklendi.   04/05/2017 - 16:54 admin
2-) Ceket giymemek, kurstan çıkarılmanın gerekçesi olmaz   21/10/2015 - 23:29 admin
3-) Sitemize yeni sınavlar eklendi   22/10/2015 - 17:08 admin
4-) Maliye Kursu sınav sonuçları açıklandı   30/06/2015 - 09:13 admin
5-) Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor   02/04/2015 - 10:12 admin
6-) Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü Sınav Sonuçları   06/03/2015 - 21:59 admin
7-) Sitemize yeni sorular eklendi..   15/11/2014 - 21:58 admin
8-) Mesaiye Büyük Zam..!   19/10/2014 - 13:20 admin
9-) Personel Müdür-Müdür Yardımcılığı sınav duyurus   17/07/2014 - 17:24 admin
10-) Görevde Yükselme sınav duyurusu (MEMUR)   17/07/2014 - 17:23 admin
11-) Sınav sonuçları açıklandı..   17/07/2014 - 17:20 admin
12-) 2014 MAliye Kursu Sınav Soruları   07/07/2014 - 02:29 admin
13-) Maliye Yöneticileri Derneği Kuruldu   02/06/2014 - 18:09 admin
14-) Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu   31/05/2014 - 11:29 admin
15-) Şimşek'ten Memurlara Zam Açıklaması   31/05/2014 - 11:27 admin
16-) 6 yıl erken emeklilik   31/05/2014 - 11:27 admin
17-) GELİR UZMANLARI VE YARDIMCILARI TALEPLERİ İÇİN FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞBAKANA TWİTTER ETKİNLİĞİ BAŞLATTI   09/12/2013 - 21:25 dolunayy41
18-) Malmüdüründen Vergi Dairesi Müdürüne Ceza..!   29/08/2013 - 14:45 admin
19-) Saymanlık Müdür Yardımcıları Belli Oldu.   29/08/2013 - 00:10 admin
20-) Muhasebat Genel Müdürlüğünden Sınav İlanı   05/08/2013 - 14:39 admin