++Sitene Ekle
online sınav Müdür Yardımcılığı Sınav Duyurusu

Müdür Yardımcılığı Sınav Duyurusu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
VERGİ DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU


I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen
3, 4 ve 5 inci hizmet bölgesi olarak belirlenen illere atama yapılmak üzere Gelir  İdaresi
Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği uyarınca yüz (100) adet vergi dairesi müdür
yardımcısı kadrosu için sınav yapılacaktır.


II- SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav, 21.04.2012 tarihinde Ankara`da saat 10:00`da yapılacaktır.


III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki  şartların tamamını sınav tarihi itibarıyla taşımaları
gerekmektedir;
- Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenim mezunu olmak,
- Devlet memuriyetinde en az altı yıl hizmeti bulunmak,
- Şef, gelir uzmanı, çözümleyici veya vergi istihbarat uzmanı kadrosunda en az iki yıl fiilen
çalışmış olmak (Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliğinin yayımından önce
mesleki eğitim kursundan mezun olanlar ile 2011-2012 eğitim döneminde mesleki eğitim
kursundan mezun olacaklarda, belirtilen unvanlarda çalışmış olma şartı aranmaz).


IV- SINAV BAŞVURUSU 
Başvurular  19.03.2012 ile  30.03.2012 tarihleri arasında  "Sınav Başvuru Formu" (Ek:1) ile
Başkanlık Merkezinde Sınav Hizmetleri Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlıklarında İnsan
Kaynakları Müdürlüklerine ve Defterdarlıklarda Personel Müdürlüklerine yapılacaktır.
Sınava başvuran adayların bilgileri (Ek:2) listeye işlenerek son başvuru tarihinden sonraki ilk
iş günü (02.04.2012 Pazartesi) mesai saati bitimine kadar sinavmudurlugu@gelirler.gov.tr
elektronik posta adresine mail olarak gönderilecektir. Ayrıca, Sınav Başvuru Formları ve ilgili
birim tarafından onaylanacak (Ek:2) listeler "Şehit Cem Ersever Caddesi, Çınardibi Sokak,
No:31 Lalegül/Demetevler Yenimahalle/ANKARA" adresindeki  İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığı Sınav Hizmetleri Müdürlüğüne en geç 06.04.2012 Cuma günü mesai saati bitimine
kadar iletilecektir. 


V- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sınav, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşur. Yazılı sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.1) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
3) 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
4) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
5) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
6) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
7) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
8) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
9) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
10)6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
11)6245 sayılı Harcırah Kanunu,
12)Gelir Mevzuatı (Türk Vergi Kanunları ve Uygulamaları),
13)Genel Muhasebe,
14)Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
15)Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
16)Vergi Daireleri İşlem Yönergesi.


VI- DEĞERLENDİRME
- Sınavda başarılı olabilmek için, yapılacak yazılı ve sözlü sınavda ayrı ayrı yüz üzerinden en
az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü puanın aritmetik ortalaması, adayın başarı
notunu oluşturur.
- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan
alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro
sayısının iki katına kadar aday, son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da dâhil olmak
üzere, yazılı sınav sonucunun ilan tarihini izleyen en az yirmi iş gününü müteakip bir tarihte
sözlü sınava çağrılacaktır. 
- Sözlü sınavın değerlendirilmesi sonucu yetmiş ve üzeri puan alanların sayısı atama
yapılacak kadro sayısından fazla ise başarı notu esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya
göre ilanda belirtilen kadro sayısı kadar kişi başarılı sayılacaktır.
- Sınav kurulu, atama yapılacak kadro sayısının yüzde onu kadar başarı sırasına göre yedek
liste belirleyebilir. Yedek liste belirlenmesi durumunda asil listede yer alıp hakkından feragat
eden veya süresinde göreve başlamayan adayların yerine bu listeden atama yapılır. Yedek
listede yer alıp ataması yapılmayan adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak sayılmaz.
- Sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınavın bitim tarihini izleyen
yirmi iş günü içinde Başkanlık internet sitesinde yayımlanacak ve sınavı kazananlara tebliğ
edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.
- Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlar, başarı sırası ve tercihleri değerlendirilerek
sınav ilanında belirtilen yerlere atanacaktır.
- Sınavda başarılı olan adaylar Başkanlık tarafından yapılacak eğitime tabi tutulacaklar ve
atamaları da eğitimde başarılı olmaları kaydıyla yapılacaktır.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
- Yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav yeri ve tarihine ilişkin bilgiler ayrıca bildirilir.
- Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz
edebilirler.  İtirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip beş iş günü içinde sınav
kuruluna yapılır.
-  İtirazlar, sınav kurulu tarafından itiraz süresinin  bitimini müteakip yedi iş günü içinde
değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR
- Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavı
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan, görevden uzaklaştırılmış olanların,
göreve iade edilinceye kadar; aylıksız izinli olanların ise, izni sona erinceye kadar atamaları
yapılmayacaktır.
- Ataması yapılanlardan süresinde göreve başlamayanlar ile atama onaylarının iptalini talep
edenlerin atamaları iptal edilecektir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav
sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.
- Görevden uzaklaştırılmış olanlar veya Başkanlık kadrosunda bulunmayanlar sınava
başvuramazlar.
- Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar bu
durumlarını sonlandırmaları şartıyla sınava katılabilirler.
- Adaylar ile sınav başvuru formlarını onaylayanlar, formda yer alan bilgilerin doğruluğundan
sorumludurlar. 
- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına
belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz
sayılacak ve bu kişiler hakkında disiplin hükümleri uygulanacaktır.
- Kimlik kontrolünün yapılabilmesi için, adayların  üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan
kurum kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportlarından en az birini yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir.
- İlan olunur


Bu haber 4028 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) Yeni sorular eklendi.   04/05/2017 - 16:54 admin
2-) Ceket giymemek, kurstan çıkarılmanın gerekçesi olmaz   21/10/2015 - 23:29 admin
3-) Sitemize yeni sınavlar eklendi   22/10/2015 - 17:08 admin
4-) Maliye Kursu sınav sonuçları açıklandı   30/06/2015 - 09:13 admin
5-) Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor   02/04/2015 - 10:12 admin
6-) Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü Sınav Sonuçları   06/03/2015 - 21:59 admin
7-) Sitemize yeni sorular eklendi..   15/11/2014 - 21:58 admin
8-) Mesaiye Büyük Zam..!   19/10/2014 - 13:20 admin
9-) Personel Müdür-Müdür Yardımcılığı sınav duyurus   17/07/2014 - 17:24 admin
10-) Görevde Yükselme sınav duyurusu (MEMUR)   17/07/2014 - 17:23 admin
11-) Sınav sonuçları açıklandı..   17/07/2014 - 17:20 admin
12-) 2014 MAliye Kursu Sınav Soruları   07/07/2014 - 02:29 admin
13-) Maliye Yöneticileri Derneği Kuruldu   02/06/2014 - 18:09 admin
14-) Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu   31/05/2014 - 11:29 admin
15-) Şimşek'ten Memurlara Zam Açıklaması   31/05/2014 - 11:27 admin
16-) 6 yıl erken emeklilik   31/05/2014 - 11:27 admin
17-) GELİR UZMANLARI VE YARDIMCILARI TALEPLERİ İÇİN FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞBAKANA TWİTTER ETKİNLİĞİ BAŞLATTI   09/12/2013 - 21:25 dolunayy41
18-) Malmüdüründen Vergi Dairesi Müdürüne Ceza..!   29/08/2013 - 14:45 admin
19-) Saymanlık Müdür Yardımcıları Belli Oldu.   29/08/2013 - 00:10 admin
20-) Muhasebat Genel Müdürlüğünden Sınav İlanı   05/08/2013 - 14:39 admin