++Sitene Ekle
online sınav Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği Yayımlandı..

Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği Yayımlandı..

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından: 25/06/2012

MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarını, giriş sınavını, komisyonların oluşumunu, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını, atanmalarını, eğitimlerini, çalışma ve görevlendirilmelerini, denetim ve inceleme işleriyle diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Defterdarlık birimleri: Muhasebat, Milli Emlak, Muhakemat ve Personel birimlerini,

ç) Fiili hizmet süresi: Aylıksız izinde geçen süreler ile diğer kamu idarelerinde geçici görevli olarak çalışılan süreler hariç Defterdarlık Uzmanı ve/veya Defterdarlık Uzman Yardımcılığında geçen süreyi,

d) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

e) Giriş sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin kılavuzda ilan edilen puan türleri itibarıyla Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların katılacağı özel yarışma sınavını,

f) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan merkezi sınavı,

g) MAYEM: Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Defterdarlık Uzman Yardımcılığına Giriş

Defterdarlık Uzman Yardımcılığına giriş

MADDE 4 - (1) Defterdarlık Uzmanlığı mesleğine, giriş sınavıyla Defterdarlık Uzman Yardımcısı olarak girilir.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 5 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.

c) KPSS`den, Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak.

ç) Sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 6 - (1) Giriş sınavı, Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak e-Devlet portalı ve Bakanlık internet sayfasında, ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve sınav tarihinden en az otuz gün önce en az bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Sınav duyurusunda; giriş sınavına başvuru şartları, son başvuru tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı ve yeri, sınav konuları, sınav tarihi, KPSS puan türleri ve geçerlilik yılı ile taban puanı ve sınava çağrılabilecek aday sayısına yer verilir. Atama yapılacak kadro sayısı öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenebilir.

Giriş sınavı

MADDE 7 - (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(2) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

(3) Sınavın sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Giriş sınavına başvuru

MADDE 8 - (1) Giriş sınavına başvuru, Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, formun imzalı bir örneğini Genel Müdürlüğe veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur. Formu süresi içerisinde elektronik ortam dışında doldurmak suretiyle getirenlerin veya gönderenlerin başvuruları kabul edilir. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

(2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde Genel Müdürlüğe ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanarak alınır ve aslı ilgiliye iade edilir.

Giriş sınavına çağrı

MADDE 9 - (1) Genel Müdürlük, sınav başvurularını aranılan şartlar açısından inceleyerek, giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadroların 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri için ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, öğrenim durumları dikkate alınarak iki ayrı liste düzenlenir. Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda listeler buna göre düzenlenir.

(2) Giriş sınavının; yazılı bölümüne çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını, sözlü bölümüne çağrılacak aday sayısı ise ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçemez. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadroların 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri için ya da öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrıbelirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.

(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, e-Devlet portalı ve Bakanlık internet sayfasında sınavdan en az on gün önce ilan edilir.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 10 - (1) Giriş sınavı komisyonu; Genel Müdürlükçe alınacak Bakanlık Makamı onayı ile, bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, en az Daire Başkanı düzeyinde bulunanlar arasından seçilecek başkan dahil en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Gerekmesi halinde birden fazla giriş sınavı komisyonu kurulabilir.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için oluşturulan sınav komisyonunda üniversite öğretim üyeleri ve/veya Bakanlık veya diğer kamu idarelerinden konusunda uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derecedahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri

MADDE 11 - (1) Giriş sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Yazılı sınavı konuları

MADDE 12 - (1) Yazılı sınav, aşağıdaki konular arasından yapılır.

a) İktisat Grubu;

1) Mikro iktisat,

2) Makro iktisat.

b) Maliye Grubu;

1) Kamu maliyesi,

2) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu;

1) Anayasa hukuku,

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (Başlangıç),

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu;

1) Genel muhasebe.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için sınav konuları, Bakanlıkça belirlenen bölümlerin müfredatı ile birinci fıkrada belirlenen sınav konuları dikkate alınarak oluşturulur.

(3) Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

(4) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.

(5) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(6) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 13 - (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve komisyon üyelerince imzalanır.

(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 14 - (1) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilir ve Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz ve sözlü sınava çağırma

MADDE 15 - (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilir.

(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi

MADDE 16 - (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Sınav sonuçları ve duyurulması

MADDE 17 - (1) Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.

(2) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asil, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(3) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 18 - (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atama

MADDE 19 - (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki temel eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 - (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Defterdarlık Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirilmedeki amaç

MADDE 21 - (1) Yetiştirilmedeki amaç;

a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Denetim, inceleme ve soruşturma teknikleri, yazışma ve rapor yazma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini,

ç) Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini,

d) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,

e) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

f) Bilgisayar uygulamalarının öğrenilmesini,

sağlamaktır.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı süresi ve yetiştirilme

MADDE 22 - (1) Defterdarlık Uzman Yardımcılığı dönemi en az üç yıldır.

(2) Yetiştirilme döneminde Defterdarlık Uzman Yardımcıları;

a) Mesleğe girmelerini müteakip MAYEM tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.

b) Mesleki temel eğitimin tamamlanmasından sonra Defterdar emrinde veya Defterdarlık birimlerinde görevlendirilir. Yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla Defterdarlık birimleri arasında yer değişikliği yapılır.

c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunu olanlar, bir yıllık çalışmalarını müteakip MAYEM tarafından düzenlenecek iki ay süreli denetim, inceleme ve soruşturma mevzuatına ilişkin eğitime tabi tutulur.

(3) Defterdarlık Uzman Yardımcılarının yetiştirilme dönemine ilişkin ikinci fıkrada belirtilen hususlardaki koordinasyon Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

Mesleki temel eğitim

MADDE 23 - (1) Defterdarlık Uzman Yardımcıları, en az üç ay süreyle MAYEM tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulur.

(2) Mesleki temel eğitim, konusunda uzman Bakanlık personeli ile gerektiğinde üniversite öğretim üyeleri ve diğer kamu idarelerinden temin edilecek eğiticiler vasıtasıyla yürütülür.

(3) Mesleki temel eğitim konuları ile denetim, inceleme ve soruşturma eğitimi, sınavlar ve buna ilişkin diğer hususlar MAYEM tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.

Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi

MADDE 24 - (1) Defterdarlık Uzman Yardımcıları, MAYEM tarafından düzenlenen yabancı dil kurslarından yararlandırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Atama

Yeterlik sınavına girebilme şartları

MADDE 25 - (1) Defterdarlık Uzman Yardımcıları, fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden sınava giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte sınava alınır.

Yeterlik sınavı, konuları ve duyurusu

MADDE 26 - (1) Yeterlik sınavı;

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için,

1) Kamu mali yönetimi, kamu gelirleri ve kamu harcamaları,

2) Kamu malları yönetimi,

3) Kamu hukuku ve kamu personeli,

4) Denetim ve inceleme usulleri,

konuları arasından yazılı ve sözlü olarak,

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için, görev alanına giren konularda yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak,

yapılır.

(2) Sınavda Defterdarlık birimlerinin görev alanına ilişkin konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

(3) Yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavlarda her ikisinden ayrı ayrı en az yetmiş puan, sadece sözlü olarak yapılan sınavda yine en az yetmiş puan alan adaylar yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı ve sözlü birlikte yapılan sınavlarda bu iki sınavın ortalama puanı veya sadece sözlü yapılan sınavda sözlü puanı yeterlik sınavı başarı sırasını oluşturur.

(4) Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

Yeterlik sınavı komisyonu

MADDE 27 - (1) Yeterlik sınavı komisyonu; Genel Müdürlükçe alınacak Bakanlık Makamı onayı ile, bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, en az Daire Başkanı düzeyinde bulunanlar arasından seçilecek başkan dahil beş asil ve üç yedek üyeden oluşturulur. Yeterlik sınav komisyonunda bir Defterdar görevlendirilebilir. Gerekmesi halinde birden fazla yeterlik sınavı komisyonu kurulabilir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Komisyonun görevleri

MADDE 28 - (1) Yeterlik sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütmesiyle görevlidir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Ek sınav hakkı

MADDE 29 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Defterdarlık Uzmanlığına atama

MADDE 30 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanırlar.

Defterdarlık Uzmanlığı kıdemi

MADDE 31 - (1) Defterdarlık Uzmanlığına aynı tarihte atananların kıdemi, yeterlik sınavı başarı notuna göre belirlenir.

Meslekten çıkarılma

MADDE 32 - (1) 29 uncu maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, Defterdarlık Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlık taşra teşkilatında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Defterdarlık Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Defterdarlık Uzmanlarının görev ve yetkileri

MADDE 33 - (1) Defterdarlık Uzmanları;

a) Görevlendirildiği Defterdarlık biriminin görev alanına giren konular ile bu birimce yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,

b) Defterdarlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,

c) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,

ç) Defterdarlık Uzman Yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,

d) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmakla,

görevli ve yetkilidir.

(2) Defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanları;

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindeki saymanlıklar ile genel ve özel bütçeli idarelere bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve Defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme işlerini yapmak,

b) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında;

1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak,

2) Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak,

c) Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak,

görev ve yetkilerine sahiptir.

Defterdarlık Uzmanlarının sorumlulukları

MADDE 34 - (1) Defterdarlık Uzmanları, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uyar.

a) Verilen görevleri mevzuata uygun şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.

b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.

c) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır, Defterdarlık Uzmanlığı mesleğinin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.

ç) Defterdarlık Uzman Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlar.

d) Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.

e) Denetim ve incelemeyle görevlendirilmeleri halinde;

1) Denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde görev ifa eder.

2) Bakanlıkça belirlenen denetim standartlarına uyar.

Görev yerlerinin belirlenmesi ve yer değişikliği

MADDE 35 - (1) Defterdarlık Uzman Yardımcıları ve Defterdarlık Uzmanları Defterdar emrinde veya Defterdarlık birimlerinde görevlendirilir.

(2) Defterdar emrinde denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilecekler giriş, temel mesleki eğitim ve yeterlik sınavı notları ile çalışmaları ve hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir. Defterdar, bunlardan birini koordinatör olarak belirler. Bunlar bu görevleri yürüttükleri sürece başka işlerle görevlendirilemez.

(3) Defterdar emrinde denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilenlerin Defterdarlık birimlerinde, Defterdarlık birimlerinde görev yapanların ise Defterdar emrinde görevlendirilmeleri, çalışmaları ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(4) Defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanları yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olup, bunların atama işlemleri 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça yerine getirilir.


Bu haber 2548 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) Yeni sorular eklendi.   04/05/2017 - 16:54 admin
2-) Ceket giymemek, kurstan çıkarılmanın gerekçesi olmaz   21/10/2015 - 23:29 admin
3-) Sitemize yeni sınavlar eklendi   22/10/2015 - 17:08 admin
4-) Maliye Kursu sınav sonuçları açıklandı   30/06/2015 - 09:13 admin
5-) Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor   02/04/2015 - 10:12 admin
6-) Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü Sınav Sonuçları   06/03/2015 - 21:59 admin
7-) Sitemize yeni sorular eklendi..   15/11/2014 - 21:58 admin
8-) Mesaiye Büyük Zam..!   19/10/2014 - 13:20 admin
9-) Personel Müdür-Müdür Yardımcılığı sınav duyurus   17/07/2014 - 17:24 admin
10-) Görevde Yükselme sınav duyurusu (MEMUR)   17/07/2014 - 17:23 admin
11-) Sınav sonuçları açıklandı..   17/07/2014 - 17:20 admin
12-) 2014 MAliye Kursu Sınav Soruları   07/07/2014 - 02:29 admin
13-) Maliye Yöneticileri Derneği Kuruldu   02/06/2014 - 18:09 admin
14-) Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu   31/05/2014 - 11:29 admin
15-) Şimşek'ten Memurlara Zam Açıklaması   31/05/2014 - 11:27 admin
16-) 6 yıl erken emeklilik   31/05/2014 - 11:27 admin
17-) GELİR UZMANLARI VE YARDIMCILARI TALEPLERİ İÇİN FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞBAKANA TWİTTER ETKİNLİĞİ BAŞLATTI   09/12/2013 - 21:25 dolunayy41
18-) Malmüdüründen Vergi Dairesi Müdürüne Ceza..!   29/08/2013 - 14:45 admin
19-) Saymanlık Müdür Yardımcıları Belli Oldu.   29/08/2013 - 00:10 admin
20-) Muhasebat Genel Müdürlüğünden Sınav İlanı   05/08/2013 - 14:39 admin