++Sitene Ekle
online sınav 25 adet Emlak/Milli Emlak Müdürü Sınav ilanı

25 adet Emlak/Milli Emlak Müdürü Sınav ilanı

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SINAV İLANI

 

1) Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri

Yazılı sınav 18/05/2013 tarihinde OECD Merkezi, Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sokak No. 31

Lalegül, Demetevler / ANKARA ve/veya Maliye Mesleki Eğitim Kursu, İvedik Caddesi Bankacılar

Sokak No:4 06170 Yenimahalle / ANKARA yapılacaktır.

2) Atama Yapılacak Kadro Sayısı ve Yeri

25 adet Emlak/Milli Emlak Müdürü kadrosuna atama yapılacaktır.

Sınavda başarılı olanlar, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına

İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince öncelikle 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerine atanacaklardır.

Bu bölgelerde boş kadro kalmaması sebebiyle atanamayanlar, zorunlu çalışma süresini

doldurmadıkları 4 üncü veya daha üst bölgelere atanacaklardır.

3) Sınava Katılma Şartları

Emlak / Milli Emlak Müdürü sınavına girecek personelin,

1)En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2)Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı,

Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile

Uzman, Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl

çalışmış olmak,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

4) Sınav Başvurusu

Başvurular 17/04/2013 - 26/04/2013 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüze ait

www.milliemlak.gov.tr internet adresinde yer alan "Emlak /Milli Emlak Müdürü Sınavı Başvuru

Formu" kullanılmak suretiyle elektronik ortamda sistemden gerçekleştirilecektir.

Adaylar tarafından elektronik ortamda fotoğraf da eklenmek suretiyle tamamlanan başvuru işlemine

ilişkin sistemden alınacak çıktılar imzalandıktan sonra; Bakanlık merkez teşkilatı kadrosunda

bulunanlar görev yaptıkları birime, taşra teşkilatı kadrosunda bulunanlar ise görev yaptıkları ilin

Defterdarlık personel müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Birimler, yapılan başvuruları en geç 02/05/2013 tarihi mesai bitimine kadar Maliye Bakanlığı Milli

Emlak Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi, İlkadım Cad. No.7 06450

Dikmen/ANKARA adresine posta ile göndereceklerdir. Postadaki gecikmeden dolayı Genel

Müdürlüğümüze ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. (Ayrıntılı bilgi ve sorular için 0312

415 18 65 telefonu ve mile_insankaynaklari@milliemlak.gov.tr posta adresi kullanılacaktır.) Sınav başvurusu ve sınav giriş belgelerinin alınması ile ilgili açıklamalar Milli Emlak Genel

Müdürlüğü www.milliemlak.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Sınava katılacak adayların, sınava katılma şartlarını son başvuru tarihi olan 26/04/2013 tarihi

itibarıyla taşımaları gerekmektedir.

5) Sınav Konuları

1-) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

3-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İkincil Mevzuat

4-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

5-) 6245 sayılı Harcırah Kanunu

6-) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik

7-) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

8-) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

9-) 2886 Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik

10-)4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun

11-) Kamu Malları

12-) Hazine Taşınmazlarının Edinim İşlemlerine İlişkin Mevzuat

a-) Kamulaştırma, İstimval ve Devletleştirme

 b-) Satın Alma, Trampa, Arsa ve Kat Karşılığı İnşaat,

c-) Teferruğ, Tefevvüz ve Bağış

 d-) Kanunlar ve Anlaşmalar Yoluyla Hazinenin Mal Edinmesi

13-) Hazine Taşınmazlarının Yönetim İşlemlerine İlişkin Mevzuat

 a-) Tahsis, Kamu Konutları,

 b-) Tespit ve Ecrimisil İşlemleri, Kira,

 c-) Sınırlı Ayni Haklar, Ön İzin, Kullanma İzni ve İrtifak Hakları,

 d-) Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi

 e-) Tahliye ve El Atmanın Önlenmesi,

 f-) Yatırım, İnşaat ve Onarım

14-) Hazine Taşınmazlarının Elden Çıkarılması İşlemlerine İlişkin Mevzuat

 a-) Genel ve Özel Hükümlere Göre Satış

 b-) Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazların Satışı

 c-) Tarım Arazilerinin Satışı

 d-) Bedelsiz Devir ve Terk

15-) Taşınırların Tasfiyesine İlişkin Mevzuat ve Taşınır Mal Yönetmeliği

16-) Hazine Davaları

17-) Tapu ve Kadastro Mevzuatı

18-) İmar Mevzuatı

19-) Kıyı Mevzuatı

20-) Orman Mevzuatı

6) Sınavın Hangi Usulle Yapılacağı

Sınav, sırasıyla yazılı sınav, hizmet içi eğitim yazılı sınavı ve sözlü sınav olarak yapılacaktır. Yazılı

sınav, test usulünde çoktan seçmeli yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar hizmet içi eğitime

tabi tutulacak ve eğitim konularının her biri için hizmet içi eğitim yazılı sınavı yapılacaktır. Hizmet

içi eğitim yazılı sınavında başarılı olanlar sözlü sınava alınacaklardır. Sözlü sınav, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve

uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılacaktır.

7) Sınav Başarı Notu

Yazılı sınavda başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan,

Hizmet içi eğitim yazılı sınavında, eğitim konularının her biri için alınan notların ortalaması yüz

tam puan üzerinden en az altmış (60) puan,

Sözlü sınavda başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan,

almış olmak şarttır.

Yazılı sınav ve hizmet içi eğitim yazılı sınavında başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Başarı notu; sırasıyla yazılı sınav, hizmet içi eğitim yazılı sınavı ve sözlü sınav puanlarının

ortalamasıdır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

öncelik tanınır.

8) Hizmet İçi Eğitim Tarihi, Yeri ve Konuları

Eğitim 27/05/2013 - 28/06/2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen konularda Maliye Mesleki

Eğitim Kursu, İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No:4 06170 Yenimahalle / ANKARA adresinde

yapılacaktır.

1-) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun

2-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

3-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İkincil Mevzuat

4-) Kamu İhale Hukuku

5-) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik

6-) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair

Kanun

7-) İç Kontrol ve Risk Yönetimi

8-) 2886 Devlet İhale Kanununun İhaleye İlişkin Ortak Hükümleri

9-) Kamu Malları

10-) Hazine Taşınmazlarının Edinim İşlemlerine İlişkin Mevzuat

11-) Hazine Taşınmazlarının Yönetim İşlemlerine İlişkin Mevzuat 12-) Hazine Taşınmazlarının Elden Çıkarılması İle Taşınırların Tasfiyesine İlişkin Mevzuat

13-) Gelir Mevzuatı

14-) Muhasebe Mevzuatı

15-) Hazine Davaları

16-) Tapu ve Kadastro Mevzuatı

17-) İmar Hukuku, Harita ve Pafta Bilgisi

18-) Gayrimenkul Değerleme Esasları

9) Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri

Sözlü sınav tarihi ve yeri sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş (15) gün önce

www.milliemlak.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve adaylara tebliğ edilmek üzere

birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

10) Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Yazılı sınav sonuçları, sınav bitim tarihini izleyen yirmi (20) gün içinde www.milliemlak.gov.tr

internet adresinde yayımlanacak ve başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak

bildirilecektir.

Hizmet içi eğitim yazılı sınavı sonuçları, sınavın bitim tarihini izleyen en fazla yedi (7) gün

içerisinde www.milliemlak.gov.tr internet adresinde yayımlanacak veya ilan panosunda

duyurulacaktır.

Sözlü sınav sonuçları, sınav bitim tarihini izleyen ilk iş günü içinde www.milliemlak.gov.tr internet

adresinde yayımlanacak ve ilan panosunda duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek

üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

11) Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.

İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi (7) gün içinde Milli Emlak Genel

Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonucu,

itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on (10) gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

12) Atama

Sınavda başarılı olanların atamaları, başarı sırasına göre 2 nci maddede belirtilen yerlere

yapılacaktır.

Sınav sonucunda, ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Sınavda başarılı

olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak

atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. Sınavı kazanarak

atamaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar

atamaları yapılmayacaktır.

Atamaları yapılanlardan, süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin

atamaları iptal edilecek, bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav sonuçları geçersiz

sayılacaktır.

Atama onayları, onay tarihinden itibaren en geç onbeş (15) gün içinde ilgililerine tebliğ edilecektir.

İlan olunur.


Bu haber 2411 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) Yeni sorular eklendi.   04/05/2017 - 16:54 admin
2-) Ceket giymemek, kurstan çıkarılmanın gerekçesi olmaz   21/10/2015 - 23:29 admin
3-) Sitemize yeni sınavlar eklendi   22/10/2015 - 17:08 admin
4-) Maliye Kursu sınav sonuçları açıklandı   30/06/2015 - 09:13 admin
5-) Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor   02/04/2015 - 10:12 admin
6-) Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü Sınav Sonuçları   06/03/2015 - 21:59 admin
7-) Sitemize yeni sorular eklendi..   15/11/2014 - 21:58 admin
8-) Mesaiye Büyük Zam..!   19/10/2014 - 13:20 admin
9-) Personel Müdür-Müdür Yardımcılığı sınav duyurus   17/07/2014 - 17:24 admin
10-) Görevde Yükselme sınav duyurusu (MEMUR)   17/07/2014 - 17:23 admin
11-) Sınav sonuçları açıklandı..   17/07/2014 - 17:20 admin
12-) 2014 MAliye Kursu Sınav Soruları   07/07/2014 - 02:29 admin
13-) Maliye Yöneticileri Derneği Kuruldu   02/06/2014 - 18:09 admin
14-) Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu   31/05/2014 - 11:29 admin
15-) Şimşek'ten Memurlara Zam Açıklaması   31/05/2014 - 11:27 admin
16-) 6 yıl erken emeklilik   31/05/2014 - 11:27 admin
17-) GELİR UZMANLARI VE YARDIMCILARI TALEPLERİ İÇİN FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞBAKANA TWİTTER ETKİNLİĞİ BAŞLATTI   09/12/2013 - 21:25 dolunayy41
18-) Malmüdüründen Vergi Dairesi Müdürüne Ceza..!   29/08/2013 - 14:45 admin
19-) Saymanlık Müdür Yardımcıları Belli Oldu.   29/08/2013 - 00:10 admin
20-) Muhasebat Genel Müdürlüğünden Sınav İlanı   05/08/2013 - 14:39 admin