online sınav Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor

Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlığı mesleği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu` nun 36/ ORTAK HÜKÜMLER/ A- 11. de düzenlenmiş A Kadro bir kariyer uzmanlık mesleğidir.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş bulunan iki tip Gelir Uzmanlığından birincisi Devlet Memurları Kanunu` nun 36/ORTAK HÜKÜMLER/A-11. de yer alan ve 03.05.2002 tarih 24744 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri gereği A Kadro sayılan Yeterliğe Tabi Gelir uzmanları iken, ikinci tip Gelir Uzmanları; kurum içerisinden Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı ile Gelir Uzmanı yapılmış bulunan B Kadro Gelir Uzmanlarıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki yeterliğe tabi gelir uzman ve gelir uzman yardımcıları ile kurum içinden gelir uzmanlığı özel sınavı ile kariyer dışı uzman yapılan gelir uzmanlarının aynı unvan altında çalıştırılmasıyla başlayan yanlış uygulama devam ederken Kamu kaynaklarının israf edilmemesi düşüncesiyle 02.11.2011 tarihinde 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi amacıyla bazı Kanun ve KHK` lerde değişiklik yapılmasına dair KHK ile kamuda kariyer uzman maaşları eşitlenerek kurumlar arası geçişlerin önüne geçilmek istenmiştir. 666 sayılı KHK` nın 5` inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin özel hizmetler tazminatı kısmına (ğ) bendi eklenmiş, 375 sayılı KHK`ye eklenen III sayılı cetvel ile de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152` nci maddesinin II Tazminatlar kısmı A- Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlara farklı maaş uygulaması sağlanmıştır.

Ayrıca 666 sayılı KHK`nın 5`inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (b) bendinde yapılan düzenlemeyle sadece merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarına 2000 makam tazminatı öngörülmüştür. 666 sayılı KHK`nın 5 inci maddesiyle taşra teşkilatında görev yapan uzmanlıklar arasında da ek gösterge yönünden farklılıklar oluşturulmuş, hem merkez hem de taşrada kadroları bulunan uzmanlıkların merkezde istihdam edilenleri 3600 ek gösterge alabilirken taşradaki gelir uzmanları bu haktan faydalanamamışlardır.

Böylece merkez ve taşra teşkilatı kariyer meslek mensupları arasındaki kariyer ve ücret farkı telafisi güç boyutlara ulaşmıştır. Bu durum Gelir idaresi Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapan Gelir Uzman Yardımcılarının kurumlar arası geçişlerini hızlandırmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde ciddi bir beşeri sermaye israfına yol açmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36- A /11 maddesinde kamudaki kariyer meslekler sıralanmış, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı olarak herhangi bir ayrıma gidilmeden mesleğe özel yarışma sınavı ile girme, yetiştirilme dönemi ve yeterlik sınavları sonrası ilgili kadrolara atanma üzerinde durulmuştur. Mesleğe özel yarışma sınavıyla alınan ve belirli süreli yetiştirilme dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavı sonucunda ilgili kadrolara atanan, bu açıdan merkez teşkilatında çalışan uzman unvanlı kadrolardan hiçbir farkı bulunmayan Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve Yardımcıları Merkez Teşkilatında çalışan uzman unvanlı kadrolara sağlanan haklardan yararlandırılmalıdır.

Yine kariyer mesleklerden sayılanlar 18 Nisan 1999 tarih 23670 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2- c maddesi gereği görevde yükselme sınavları dışında tutulmuşken Vergi Dairelerinin sistemsel yapısına bakıldığında, yeterliğe tabi gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcıları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu` nun temel ilkelerinden kariyer ve liyakat ilkelerine tamamen ters ve oldukça dikey bir hiyerarşik bir silsile içerisinde görevlerini icra etmektedirler. oysaki Kariyer bir uzmanın idari açıdan kurumun en büyük amirine veya Vergi Dairesi Başkanlıklarında Grup Müdürüne bağlı çalışma yürütmesi gerekmektedir.

Gelir Uzman ve Yardımcılarının mesleğe giriş koşullarına uygun olmayan şartlarda çalıştırıldığı görülmekte ve sistemsel aksaklıklar nedeni ile vergi tahsiline ve mükellef memnuniyetine yeteri kadar katkı sağlayamamaktadırlar.

Bu açıklamalar çerçevesinde, mesleğin ilk ihdasından bugüne kadar ki süreçte sürekli geriye gittiği ve idarenin takdir yetkisini merkez taşra ayrımı ve ek gösterge marifetiyle meslek aleyhine kullandığı göze çarpmaktadır. Gelinen noktada Gelir Uzmanlığı mesleğinin yeniden yapılandırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu ve benzeri sorunların çözümü için Gelir İdaresi Başkanlığı` nın personel politikası, idari ve fonksiyonel yapısının tekrar ele alınarak yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır.

Bu haber 4234 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) Sesli Mevzuat Sayfamız Yayında   24/06/2020 - 11:11 admin
2-) Mobil Soru Bankası Uygulamamız Yayında   01/08/2019 - 14:32 admin
3-) Soru Güncelleme Çalışmaları   25/06/2019 - 12:18 admin
4-) Sitemiz Güncelleniyor..   14/06/2019 - 09:38 admin
5-) Yeni sorular eklendi.   04/05/2017 - 16:54 admin
6-) Ceket giymemek, kurstan çıkarılmanın gerekçesi olmaz   21/10/2015 - 23:29 admin
7-) Sitemize yeni sınavlar eklendi   22/10/2015 - 17:08 admin
8-) Maliye Kursu sınav sonuçları açıklandı   30/06/2015 - 09:13 admin
9-) Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor   02/04/2015 - 10:12 admin
10-) Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü Sınav Sonuçları   06/03/2015 - 21:59 admin
11-) Sitemize yeni sorular eklendi..   15/11/2014 - 21:58 admin
12-) Mesaiye Büyük Zam..!   19/10/2014 - 13:20 admin
13-) Personel Müdür-Müdür Yardımcılığı sınav duyurus   17/07/2014 - 17:24 admin
14-) Görevde Yükselme sınav duyurusu (MEMUR)   17/07/2014 - 17:23 admin
15-) Sınav sonuçları açıklandı..   17/07/2014 - 17:20 admin
16-) 2014 MAliye Kursu Sınav Soruları   07/07/2014 - 02:29 admin
17-) Maliye Yöneticileri Derneği Kuruldu   02/06/2014 - 18:09 admin
18-) Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu   31/05/2014 - 11:29 admin
19-) Şimşek'ten Memurlara Zam Açıklaması   31/05/2014 - 11:27 admin
20-) 6 yıl erken emeklilik   31/05/2014 - 11:27 admin