++Sitene Ekle
1-)
2-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara verilen tazminatların ödenmesinde, ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayıcı belge aşağıdakilerden hangisidir?
3-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre denetim elemanlarının yurt içi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
4-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre ölüm yardımı ödemelerinde kanıtlayıcı belge olarak ne aranır?
5-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde, aranan belge aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi, tüzel kişiliklerde ödeme yapılacak kişilerden değildir?
7-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre ihale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?
8-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre yüklenicilere verilecek avanslarda düzenlenmesi gereken ödeme belgesi hangisidir?
9-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre son üç yıllık fiyatlar genel seviyesindeki değişim toplamı hangi hâlde yeniden değerleme işlemini gerekli kılar?
10-) Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre döviz hesabı, döviz gönderme emirleri hesabı ile elçilik ve konsolosluk nezdindeki paralar hesaplarına yapılan kayıtlarda, aşağıda yer alan döviz kurlarından hangisi kullanılmaz?
11-) Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre yılı içerisinde ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaşlar hangi hesaba kaydedilir?
12-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre kişilere ait menkul kıymetler hesabı nasıl bir hesaptır?
13-) Kayıtlarda olmayan maddi duran varlıkların envanter işlemleri yapılmış ve kayıtlara alınması sağlanmıştır. Buna göre maddi duran varlık hesapları karşılığında aşağıdaki hesaplardan hangisine kayıt yapılır?
14-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesap gruplarından hangisi, duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer almaz?
15-) Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre genel bütçeli idareler için bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan ve yıl sonuna kadar ödeneği temin edilerek ödenmesi gereken giderler hangi hesaba kaydedilir?
16-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre kişilerden bir iş veya hizmet karşılığı teminat olarak alınan hazine bonoları aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?
17-) Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre kamu idarelerince elde edilen gelirler üzerinden hesaplanıp diğer idarelere aktarılan tutarlar hangi hesaba borç kaydedilerek muhasebeleştirilir?
18-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki duran varlıklardan hangisi, amortisman veya tükenme payına tabi tutulmaz?
19-) Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki ödenek hesaplarından hangisi, ödeneklerin merkez muhasebe birimi dışındaki muhasebe birimlerince izlenmesinde kullanılmaz?
20-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi, dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki ön ödemeler hesap grubu içerisinde yer almaz?
21-) Aşağıdaki birimlerden hangisi genel yönetim muhasebe sisteminin kapsamında değildir?
22-) Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre temizlik hizmeti karşılığı yapılan hak ediş ödemesinden kesilmesi gereken katma değer vergisi, ödemeyi yapan muhasebe birimince hangi hesaba kaydedilir?
23-) 79. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre mahsup dönemine devredilen iş avans ve kredileri ile personel avanslarının mahsubunda aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?
24-) Harcırah Kanunu uygulamasında, (a) ilinden (b) iline Bakanlık tarafından resen atanan bir müfettişin harcırahı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
25-) Harcırah Kanununa göre tahakkuk edecek istihkakın miktarını artıracak şekilde hilafı hakikat beyanname verenlerin fazla aldıkları harcırah hangi Kanun hükümlerine göre tahsil edilir?
26-) Harcırah Kanunu uygulamasında, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren verilen gündeliklerin verilebileceği azami süre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
27-) Harcırah Kanunu uygulamasında, yurt dışı gündelikleri tespit edilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
28-) Harcırah Kanunu uygulamasında, geçici görev harcırahını oluşturan unsurların tamamı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
29-) 657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın yapılan bir ödemedir?
30-) 657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan biri değildir?
31-) 657 sayılı Kanuna göre mazeret izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
32-) Bulundukları yerden başka yerdeki boş bir kadroya vekaleten atanan Devlet memuruna aşağıdakilerden hangisi ödenir?
33-) Disiplin cezalarına itiraz hâlinde, itiraz mercileri aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz?
34-) Hakkında ceza kovuşturması başlatılan bir Devlet memuru için aynı olay nedeniyle disiplin soruşturması da gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
35-) Devlet memurlarına özgü sicil dosyalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
36-) Devir teslimle yükümlü olduğu hâlde bu yükümlülüğünü yerine getirmeden çekilen Devlet memuru kaç yıl geçmeden yeniden Devlet memurluğuna atanamaz?
37-) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğunu sona erdiren hâllerden biri değildir?
38-) kurumundaki bir memurun yıllık izne ayrılması nedeniyle yerine ( kurumundan bir memur vekaleten atanmıştır. Bu vekaletin türü aşağıdakilerden hangisidir?
39-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna göre yapılan bir ödeme değildir?
40-) 657 sayılı Kanuna göre aşağıdaki suçlardan hangisi ile hükümlü bulunmak Devlet memuruğuna alınmada engel oluşturmaz?
41-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun ile ihdas edilen bir hizmet sınıfı değildir?
42-) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zarar hangi bedel / değer üzerinden ödenir?
43-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun kapsamında değildir?
44-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununagöre sözleşme, zorunlu hâllerde hangi mercin yazılı izni ile devredilebilir?
45-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununagöre bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hâllerde hangi Kanun hükümleri uygulanır?
46-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununagöre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
47-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununagöre sözleşmeler aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?
48-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununagöre Kamu İhale Kurumu, yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine nihai kararını başvuruyu izleyen kaç gün içinde verir?
49-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununagöre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
50-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununagöre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
51-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan yükleniciyle birlikte müteselsilen kaç yıl süreyle sorumludur?
52-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ihale sürecinde ortaya çıkan ihtilafların çözümünde yetkili değildir?
53-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yetkilisi karar tarihini izleyen hangi süre içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder?
54-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
55-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre temel ihale usulleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
56-) Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilen işlerden değildir?
57-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan teminle karşılanması mümkün olmayan ihtiyaçtır?
58-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan ve açık ihale usulü ile ihalesi yapılacak olan bir mal alımı işinde ilan, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılmalıdır?
59-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre şartnamelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
60-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi kamu zararının belirlenmesinde esas alınmaz?
61-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan değildir?
62-) 5018 sayılı Kanuna göre ödenek aktarmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
63-) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanunda sayılan bütçe ilkeleri arasında yer almaz?
64-) 5018 sayılı Kanuna göre örtülü ödeneklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
65-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden biri değildir?
66-) 5018 sayılı Kanuna göre orta vadeli mali plan hangi merci tarafından karara bağlanır?
67-) 5018 sayılı Kanuna göre veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanların dışında, zorunluluk hâllerinde kamu idarelerinin görevli personeli arasından muhasebe yetkilisi mutemetleri kim tarafından görevlendirilir?
68-) 5018 sayılı Kanuna göre İç Denetim Koordinasyon Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
69-) 5018 sayılı Kanuna göre kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, ne kadar para cezası verilir?
70-) 5018 sayılı Kanuna göre, iç denetimin tanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
71-) 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
72-) 5018 sayılı Kanuna göre bir yıla ait mali istatistikler; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından hangi birim tarafından değerlendirilir?
73-) 5018 sayılı Kanuna göre bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için konulan ödeneğe ne denir?
74-) 5018 sayılı Kanuna göre, taşınır ve taşınmaz mal işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
75-) 5018 sayılı Kanuna göre her mutemet, ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması hâlinde hangi sürede muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür?
76-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yüklenicilere bütçe dışı avans verilmesinin şartlarından değildir?
77-) 5018 sayılı Kanuna göre kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı taşınmaz mallar, aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle edinilemez?
78-) 5018 sayılı Kanuna göre bütçe ödeneklerinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
79-) 5018 sayılı Kanuna göre dış denetim kim tarafından gerçekleştirilir?
80-) 5018 sayılı Kanuna göre mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
81-) 5018 sayılı Kanuna göre kamu idarelerinin nakit mevcutlarının tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderler hangi sıraya göre ödenir?
82-) 5018 sayılı Kanuna göre kamu idareleri merkez teşkilatı harcama yetkililerinin, merkez dışı birimlere ödenek göndermek amacıyla düzenledikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?
83-) 5018 sayılı Kanuna göre merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci nasıl başlar?
84-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?
85-) Lojman kira geliri, 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununaekli işaretli cetvelde birinci düzeyde aşağıdaki gelir kodlarından hangisinde gösterilir?
86-) Aşağıdakilerden hangisi, 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ile bölüm ve cetvellerinde yer almaz?
87-) Analitik bütçe sınıflandırmasında Harcama hangi hizmet için yapılıyor? sorusunun cevabı hangi kod grubundan elde edilir?
88-) 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununagöre Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği aşağıdaki ödeneklerden hangisinin yetersiz kalması durumunda ihtiyacı karşılamak üzere aktarılamaz?
89-) Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
90-) 5018 sayılı Kanunun getirmiş olduğu bütçe ilkelerine göre bütçelerde aşağıdakilerden hangisine ilişkin sonuçların görülmesi zorunlu değildir?
91-) 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda ve diğer kanunlarda yer alan Bölüm deyimi neyi ifade eder?
92-) 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununagöre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?
93-) Analitik bütçe sınıflandırmasına göre Genel Kamu Hizmetleri hangi sınıflandırmanın birinci düzeyidir?
94-) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar, merkezî yönetim bütçe kanununa bağlı hangi cetvelde gösterilir?
95-) Aşağıdakilerden hangisi 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda sayılan, gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklerden değildir?
96-) Cari yılda kullanılmayan bütçe ödenekleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
97-) T.C. Anayasasına göre kanunlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
98-) T.C. Anayasasına göre aşağıdaki düzenlemelerden hangisi için Anayasa Mahkemesine iptal davası açılamaz?
99-) T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi, millî güvenliğin sağlanmasından TBMM
100-) T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevlerindendir?
101-) Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarmaya yetkilidir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarmaya yetkilidir? soru detayi