++Sitene Ekle
1-) kadastrosuna başlanacak çalışma alanlarında,çalışmalara başlamadan önce zabıt defterleri taranarak o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallara ait tapu kayıtlarının örnekleri çıkarılmaktadır.örneği alınan kayıtların düşünceler sütununa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
2-) Komisyon, devletleştirilen özel teşebbüste çalışan yönetici, işçi ve diğer personeli görevleri itibariyle tespit ederek düzenlediği tutanağı kimin kararı ile teşebbüsün yönetimini devir alan geçici yönetim kuruluna tevdi eder?
3-) Devletleştirme kararının Resmi Gazetede ilan edildiği tarihteki gerçek karşılığı üzerinden hesaplanacak bedeli o yıl genel bütçe kanununda gösterilecek miktardan az olmamak üzere en fazla kaç yıl içinde eşit taksitlerde ödenir?
4-) Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüsün sahibi veya temsile yetkili organına noter aracılığıyla yapılan tebligatta aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
5-) Komisyon tarafından hazırlanan raporla belirlenen devletleştirilme gerçek karşılığından avans olarak ödenmiş bulunan miktar çıkarıldıktan sonra kalan miktarın tamamı veya ilk taksiti ile ilgili Bakanlıkça raporun kendisine verildikten itibaren kaç gün içinde hak sahibi adına milli bankalardan birine yatırılır?
6-) Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüse ait bina arsa arazi ve kaynaklar ile ve bunlar üzerindeki irtifak hakları dışında kalan bütün unsur ve değerlerin gerçek karşılıkları neye göre tespit ve taktir olunur?
7-) Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüse ait bina, arsa, arazi ve kaynaklar ile bunlar üzerindeki irtifak haklarının değerleri neye göre tespit ve taktir olunur?
8-) Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüslerde yapılacak tespit ve değerlendirme işlerinde aşağıdakilerden hangisi tutanağa kaydedilmez?
9-) Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüsün en son bilançosunda kayıtlı net aktif değerinin yüzde kaçı devletleştirme karşılığından mahsup edilmek üzere hak sahibi adına Milli Bankalardan birine yatırılır?
10-) Özel teşebbüsün sahibi veya yetkili organlarının, teşebbüsü borç altına sokacak veya teşebbüs mamelekinin azalmasına neden olacak nitelikteki ivazlı ve ivazsız bütün tasarruf ve işlemleri ne zamandan sonra geçersizdir?
11-) Devletleştirme ile ilgili olarak seçilen değer tespit ve taktir komisyonunun üyelerine hangi mahkemede yemin ettirilir?
12-) Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüslerde tespit ve değerlendirme işleri ile ilgili olarak teşekkül eden komisyon kimin başkanlığında oluşur?
13-) Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilmesi ne şekilde düzenlenir?
14-) Devletleştirmede, ilgili Bakanlık değer tespit ve taktir raporunun kendisine verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde bedele karşı itiraz davası açılabilir.?
15-) Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüsün sahibi veya temsile yetkili organı hangi konuda itiraz davası açabilir?
16-) Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüsün sahibi veya temsile yetkili organı itiraz için hangi mahkemeye dava açabilir?
17-) Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüsün sahibi veya temsile yetkili organı değer tespit ve takdir raporunun kendisine tebliğinden itibaren kaç gün içinde dava açabilir?
18-) Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüsün sahibi veya temsile yetkili organı değer tespit ve takdir raporunun kendisine tebliğinden itibaren kaç gün içinde nereye ve hangi konuda dava açabilir?
19-) Devletleştirilmesine karar verilen özel teşebbüste çalışan işçiler hakkında hangi mevzuat hükümleri uygulanır?
20-) Hangisi devletleştirme şartlarından değildir?
21-) Aşağıdakilerden hangisi, 3082 sayılı ... Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanunun amaç ve kapsamını belirtmemektedir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi, 3082 sayılı ... Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanunun amaç ve kapsamını belirtmemektedir? soru detayi