++Sitene Ekle
1-) Hava parası olarak veyahut her ne nam ve surette olursa olsun kira bedelinden fazla para alanlar, bunlar namına hareket edenler veya bunlara tasavvut edenlere ne kadar ceza verilir?
2-) Gayrimenkulu yeniden inşa veya imar maksadıyla esaslı bir surette tamir, tevsi veya tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet veya iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşılması nedeniyle tahliye edildikten sonra imar planına göre yeniden inşa veya esaslı şekilde tadil veya tevsi edilen gayri menkullerin yeni haliyle ve yeni kira bedeliyle bir mesken veya bir ticarethane yerini kiralayanın yapacağı tebliğden itibaren ne kadar süre içinde eski kiracının kiralamaya tercih hakkını kullanması şarttır?
3-) Kira mukavelelerinin, Borçlar Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna aykırı olmayan vecibelerine, meskenlerde ölen kiracı ile birlikte ikamet edenler tamamen riayet ettiği müddetçe, Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılmasından ne kadar süre ile aleyhlerine tahliye davası açılamaz?
4-) Kira şartlarına ve Borçlar Kanunu ile Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse bile aşağıda yazılı hangi hallerde kiralayan kira akdinin sona ermesini beklemeden tahliye davası açabilir?
5-) Kiralayan aşağıda yazılı sebeplerden hangisinden dolayı tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep olmaksızın 3 sene müddetle eski kiracısından başkasına kiralayamaz?
6-) Mukavelede açık olmadıkça gayrimenkule kiracı veya devir alan sıfatıyla girenler veya gayrimenkulu işgal edenler hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın hangi mahkemede tahliye davası açılabilir?
7-) Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az kaç gün evvel gayrimenkulu tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla 1 yıl uzatılmış sayılır?
8-) Gayrimenkul kiraları hakkında kanun hükümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9-) Aşağıdakilerden hangisi 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümlerine tabi değildir?
10-) Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az 15 gün evvel gayri menkulü tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla ne kadar uzatılmış sayılır ?
online sınav Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az 15 gün evvel gayri menkulü tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla ne kadar uzatılmış sayılır ? soru detayi