++Sitene Ekle
1-) Sıra tahsisli konutların tahsisinde aşağıdaki hususlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz?
2-) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3-) Konutlar süresi içinde boşaltılmazsa kolluk kuvveti kullanılarak ne kadar süre içerisinde boşaltılır?
4-) Geçici veya sürekli olarak yurtiçi ve yurt dışı görevine atananların ailesini beraberinde götürmesinde siyası, askeri veya emniyet mülahazasıyla sakınca görülenlerin aileleri konuttan ne kadar süre içinde çıkartılır?
5-) Staj, kurs, tedavi maksadıyla ayrılanlardan kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişiği kesilmeyenlerin aileleri ne kadar süre içinde konuttan çıkmaları gerekir?
6-) Tahsisi yapıldıktan sonra oturma şartlarına haiz olmadıkları anlaşılanlar kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren ne kadar süre içinde konutu boşaltırlar?
7-) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkıyönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza ve tutukevi müdürlüklerine atananlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde konutu boşaltırlar?
8-) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri ölüm tarihinden itibaren ne kadar süre içinde konuttan çıkmak zorundadırlar?
9-) Emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne sebeple olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde konuttan çıkmak zorundadırlar?
10-) Sıra tahsisli konutlarda oturanlardan süresi bitmesine rağmen yararlanacak başka biri olmaması nedeniyle oturmaya devam etmesine izin verilenlere konuttan çıkması için İdarece yapılan tebligat tarihinden itibaren, ne kadar süre içinde konutu boşaltmaları gerekir?
11-) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar 5 yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren ne kadar süre içinde konuttan çıkmak zorundadırlar?
12-) Özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren ne kadar süre içinde konuttan çıkmak zorundadırlar?
13-) Aşağıdakilerden hangisine tahsis edilen konutlardan kira bedeli alınır?
14-) Konutların aylık kira bedellerinin hesaplanmasında brüt inşaat alanının ne kadardan fazlası dikkate alınmaz?
15-) Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan komisyonca belirlenen kira birim bedelleri kim tarafından onaylanır?
16-) Oluşturulan komisyonca kira birim bedelleri, her takvim yılının başlangıcından en az kaç ay önce belirlenir?
17-) Kira birim bedellerinin tespitiyle ilgili olarak Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde teşekkül eden komisyonda hangi Bakanlık temsilcisi bulunmaz?
18-) Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda ne kadar süre ile oturulabilir?
19-) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personele tahsis edilen konut türü aşağıdakilerden hangisidir?
20-) Yönetmelikte belirlenen puanlama esasına göre tahsis edilen konutlar hangi tür konutlardır?
21-) Yönetmelikte belirtilen makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önem ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlar hangi tür kamu konutlarıdır?
22-) Yönetmelikte belirtilen temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlar hangi tür konutlardır?
23-) Kamu konutları tahsis esasına göre kaç gruba ayrılır?
24-) Hangisi kamu konutu türlerinden değildir?
25-) Hangi kamu konutunda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulmaz?
26-) Hangi kamu konutlarında 5 yıl süre ile oturulur?
27-) Sıra tahsisli konutlarda oturma süresi ne kadardır?
28-) Hizmet tahsisli konutlarda ne kadar süre ile oturulabilir?
29-) Hangisi Kamu Konutları Kanunu kapsamında yer almaz?
30-) Aşağıdakilerden hangisi 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun amaçlarından biri değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun amaçlarından biri değildir? soru detayi