++Sitene Ekle
1-) 3194 sayılı İmar Kanununa göre TAKS’ın doğru açılımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
2-) 3402 sayılı kadastro kanunu nun 41.maddesi gereğince düzeltilebilecek hataların kapsamına girmez?
3-) Bilirkişiler köylerde hangi organ Tarafından seçilir.?
4-) kadastro müdürünün verdiği kararlara karşı kadastro mahkemelerine yapılan itiraz kaç gün içinde karara bağlanmalıdır?
5-) kadastro ile ilgili davalar genel olarak hangi tür mahkemelerde açılır?
6-) kadastro mahkemeleri,kesinleşen ilamları tescil edilmek üzere aşağıdakilerden hangisine devreder?
7-) kadastro komisyonlarına aşağıdakilerden hangisi katılmaz?
8-) kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları, kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç kaç ay içinde tapu kütüklerine kayedilir?
9-) kadastro tesbitine itiraz,kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır.bu durumda itiraz ile ilgili tutanak veya ekleri en geç kaç gün içerisinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir?
10-) Kadastro çalışmaları devam eden çalışma alanlarındaki tapuda kayıtlı taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemine yönelik taleplerde,tapu sicil müdürlüğünün öncelikle,talep konusu taşınmaz malın tesbit durumunun kadastro müdürlüğünden sorması yasa gereğidir.satışı talep edilen taşınmaz malla ilgili kadastro müdürlüğünden alınan cevap da ta şınmaz malın kayıt maliki dışında bir başka kişi adına tesbitinin yapıldığının bildirilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
11-) Tarım arazileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
12-) kadastro çalışma alanı sınırının belirlenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi dikkate alınmaz?
13-) Özel mülkiyet konusu taşınmazlara sınır yönüyle yapılan itirazların incelenmesinde,kadastro komisyonunda aşağıdaki üyelerden hangisi yer almaz?
14-) Aşağıdakilerden hangisi kadastro bölgesidir?
15-) Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarından orta malı değildir?
16-) Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarından hizmet malı değildir?
17-) Süresinde dava açılmadığı takdirde, ikinci defa yapılan kadastro ............... iptal edilir. Noktalı yere ne gelmelidir?
18-) Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırları kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde, miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası ne taraftan ifraz edilir?
19-) Hazinece özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan, tefviz ve tahsis veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık, taşınmaz malla birlikte satış, tefviz, tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren kaç yıl geçmiş ise miktarına bakılmaksızın kayıt sahibi adına tespit edilir?
20-) Kadastro Mahkemeleri nasıl kurulur?
21-) Hangisi Kadastro Mahkemesinin görevleri arasında değildir?
22-) Kadastro Mahkemelerinin görev ve yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
23-) Mahalli Hukuk Hakimliklerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili ve henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o taşınmaz mal için ne zaman bu Mahkemelerin görevi sona erer?
24-) Kadastrosu yapılan yerlerde Emlak Vergisi değeri belli olmayan taşınmaz mallara kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kim tarafından kıymet takdir edilir?
25-) Hakim hükmün kesinleşmesinden itibaren ..........gün içinde giderin miktarı ile mükellefin kimliği ve en son ikametgahını bir yazı ile Maliyeye bildirir. Bu yazıda belirtilen giderler Maliye tarafından yapılacak tebligattan başlayarak..........içinde ödenir. boşluklara hangisi gelir?
26-) Kadastro Mahkemeleri kararları, davada taraf olanlar ile taraflar dışında hak iddia ederek davaya müdahil sıfatıyla katılanların leh ve aleyhinde ............Cümlenin devamı aşağıdakilerden hangisidir?
27-) ....................... taşınmaz malların kadastrosu, ilgili Kamu kurum ve kuruluşunun talebi üzerine Kadastro Kanununun öngördüğü ilanlardan mevkii veya ada ilanı ile yetinilerek yapılıp 11. maddesine göre ilan edilir.Cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi gelmez?
28-) ......................... birden çok yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmaz malların kendi imar ve vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirerek veya parçalara ayırarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız bölümler şeklinde tespitleri yapılır.Cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi gelmez?
29-) Hazine adına tescil ettirilmiş taşınmaz mallardan iskan suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler (işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın............. adına tespit ve tescil olunur. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
30-) Aşağıdakilerden hangisine TCK-343. maddesinin 1. fıkrasında yazılı ceza uygulanmaz?
31-) Kadastro Kanununa göre cezayı gerektirecek eylemler için kadastro sırasında ...............yazısı üzerine, yargılama sırasında ise resen araştırma inceleme yapılarak ..............tarafından karar verilir.Yukarıdaki boşluklara hangisi gelmelidir?
32-) Kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar, ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce resen düzeltilir. Düzeltme taşınmaz mal malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itibaren başlayan..........gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda ..........Mahkemesinde dava açılmadığı takdirde yapılan düzeltme kesinleşir.Noktalı yerlere hangisi gelmelidir?
33-) Kadastroya başladıktan sonraki akit ve tescil işlemleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
34-) Bir bölgedeki Kadastro Mahkemesinin kaldırılması halinde dava dosyaları nereye devredilir?
35-) Kadastro tutanaklarında beyanlarına başvurulan kişiler bu beyanlarına gerekçe gösterilerek itiraz edilmedikçe yeniden dinlenemezler, ancak hakim.........noktalı yere hangisi gelmelidir?
36-) Davacı ilk duruşma oturumuna kadar sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmez ise, Kadastro Hakimi ................. karar verir. noktalı yere hangisi gelmelidir?
37-) Kadastro hakimi tarafından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
38-) Kadastro Mahkemesi kararları Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara ...........tebliğ olunur. Bu kararlara karşı kanun yollarına .............. usule uygun olarak başvurulur.Noktalı yerlere hangisinin gelmesi gerekir?
39-) Orman dışına çıkarılan alanlarda toprak tevzii yoluyla verilen yerler başka şart aranmadan hak sahibi adına tespit ve tescil edilir hükmü aşağıdaki belirtilen seçeneklerden hangisinde uygulanmaz?
40-) Orman dışına çıkarılan alanlarda toprak tevzii yoluyla verilen yerler başka şart aranmadan ....................... adına tespit ve tescil edilir. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
41-) Kadastro Mahkemesinde açılacak davalarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
42-) Kadastro Mahkemesinde görülen davada tarafların hiçbiri gelmezse hakim nasıl işlem yapar?
43-) Kadastro Kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmayan hallerde ................. uygulanır. boşluğa hangisi gelmesi gerekir?
44-) Kadastro Kanununa göre bağışlama veya veraset suretiyle tespit edilen taşınmaz mallar hakkındaki işlemlere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisine ait listeler Kadastro Müdürü tarafından ne kadar süre içerisinde Maliye Dairesine verilir?
45-) 3402 sayılı Kadastro Kanununda uygulamayla ilgili olarak hangi konuda yönetmelik çıkarılacağı belirtilmemiştir?
46-) 3402 sayılı Kadastro Kanunun mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esasları belirten bölümünde aksine hüküm bulunmayan hallerde ......................... ve diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin hükümleri uygulanır.Noktalı yere hangisi gelmelidir?
47-) 21.06.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu yürütmekle kim görevlidir?
48-) 21.06.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırmıştır?
49-) Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut ise bunun sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi belirtilerek....................... gösterilir.boşluğa hangisi gelmelidir?
50-) Aşağıdakilerden hangisi kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisap edilebilir?
51-) Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden .......................... ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar 14. maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde Hazine adına tespit edilir. boşluğa hangisi yazılmalıdır?
52-) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıdaki yerlerden hangisi tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir?
53-) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıdaki yerlerden hangisi tescil ve sınırlandırmaya tabidir?
54-) Aşağıdakilerden hangisi haritasında gösterilmekle yetinilir?
55-) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis edilen veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanıyla ispat edilen orta malı taşınmaz mallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
56-) Yol, meydan, köprü gibi orta malları ............ Noktalı yerlere hangisi gelmelidir?
57-) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı ve parasız kamunun yararlanmasına tahsis edilen veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanıyla ispat edilen orta malı taşınmaz mallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
58-) Aşağıdaki hizmet mallarından hangisi kayıt belge veya özel kanunlarına göre Hazine, Kamu Kurum ve Kuruluşları, İl, Belediye, Köy veya Mahalli İdare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunur?
59-) Aşağıdaki hizmet mallarından hangisi kayıt belge veya özel kanunlarına göre Hazine, Kamu Kurum ve Kuruluşları, İl, Belediye, Köy veya Mahalli İdare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunamaz?
60-) İştirak halinde mülkiyet hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde iştirakçilerden biri veya bir kaçının belirli bir taşınmaz maldaki hissesinin diğer iştirakçilere devir ve temliki tapulu taşınmaz mallarda ................tapusuzlarda ise.....................ispat edilebilir. boşluklara hangisi gelmelidir?
61-) Aşağıdakilerden hangisi tapuda kayıtlı olmayan aynı çalışma alanı içinde toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüm dışında kalan kısmın zilyet adına tespit edilebilmesi için ayrıca dayandırılması gerekli belgelerden değildir?
62-) Tapuda kayıtlı olmayan aynı çalışma alanı içinde toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüm dışında kalan kısmının zilyed adına tespit edilebilmesi için ayrıca aşağıdaki belgelerden hangisine dayandırılması lazımdır?
63-) Tapuda kayıtlı olmayan aynı çalışma alanı içinde bulunan aşağıdaki taşınmaz mallardan hangisi toplam yüzölçümü yönünden zilyet adına tespit edilebilir?
64-) Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan bir veya birden fazla taşınmaz mal ........................ malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyet adına tespit olunur. boşluğa hangisi gelmelidir?
65-) Tapuya kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta ......, kuru toprakta .......... dönüme kadar olan bir veya birden fazla taşınmaz mal çekişmesiz ve aralıksız en az 20 yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. boşluklara hangisi gelmelidir?
66-) Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı ...................... içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan bir veya birden fazla taşınmaz mal çekişmesiz ve aralıksız en az 20 yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. boşluğa hangisi gelmelidir?
67-) Zilyet, taşınmaz malı kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı yolla iktisap ettiğini, onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veya tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az ........ yıl müddetle çekişmesiz aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde zilyet adına tespit olunur. boşluğa hangisi gelmelidir?
68-) Taşınmaz malın kayıt sahibi 20 yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız kaç yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur?
69-) Tapuda kayıtlı taşınmaz mala kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisi adına tespit yapılmaz?
70-) Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın, taşınmazın tescil tarihinden itibaren kaç yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduranlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda Medeni Kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar?
71-) Kadastro tutanaklarında belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren kaç yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz?
72-) Kadastro Müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile Kadastro Mahkemesinin kesinleşmiş kararları, kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç kaç ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir?
73-) Kadastro Müdürü askı işlemlerini, kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç kaç ay içinde yapmak zorundadır?
74-) Kadastro askı cetvelleri ve pafta örnekleri nereye asılır?
75-) Kadastro askı cetvelleri ve pafta örnekleri ne kadar süre ile ilan edilir?
76-) Komisyon, kendine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları intikal tarihinden itibaren en geç ......... içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar incelemek zorundadır. Boşluğa hangisi gelmelidir?
77-) Kadastro Teknisyenliğine veya Kadastro Müdürlüğüne yapılan kadastro tespitine ilişkin itirazlarla ilgili tutanak ve ekleri en geç................... gün içinde ..................... intikal ettirilir. Boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmesi gerekir?
78-) Kadastro tespitlerine itiraz.........veya......... yapılır. boşluklara hangisi gelmelidir?
79-) Kadastro çalışmaları esnasında yapılan işlem ilgililerin haklarını etkilemekte veya kontrol elemanları ile Kadastro Teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise tutanak ekleriyle birlikte nereye gönderilir?
80-) Kadastro çalışmalarına istedikleri takdirde .............ile...................temsilcileri de gözlemci olarak katılabilirler. Yukarıdaki boşluklara hangileri gelmelidir?
81-) Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmaz mallar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin kadastroya tabi olması yolunda iddia vaki olursa tespit ve tahdidi yapılarak düzenlenecek tutanak nereye tevdi edilir?
82-) Kadastro Teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görüldüğü takdirde taşınmaza ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözümlenmek üzere nereye gönderilir?
83-) Taşınmaz malların sınırlandırılması aşağıdakilerden hangisi üzerinde gösterilmez?
84-) Kadastrosuna başlanacak mevki veya adalarla ilgili ilanlar yapıldıktan sonra çalışmalara kaç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir?
85-) Kadastro Teknisyenleri kadastrosuna başlayacakları mevkii ve adaları en az kaç gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir?
86-) ............................, kadastrosuna başlayacakları mevkii veya adaları en az 7 gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
87-) Kadastro Müdürü tarafından mahalli Hukuk Mahkemesindeki davalarla ilgili olarak alınan listedeki taşınmaz malların tespiti yapıldıktan sonra bunlarla ilgili tutanaklar ne kadar süre içerisinde Kadastro Mahkemesine gönderilir?
88-) Kadastro çalışma alanı içinde ............................. sonra idari teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik başlanan kadastroyu durdurmaz.Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir.
89-) Tespit edilen sınırla ilgili olarak Kadastro Müdürünün verdiği karara karşı nereye itiraz edilebilir?
90-) Tespit edilen sınırla ilgili olarak yapılan itirazı Kadastro Mahkemesi kaç gün içerisinde karara bağlar?
91-) Tespit edilen sınırla ilgili olarak yapılan itiraza karşı Kadastro Müdürünün verdiği karara kaç gün içerisinde Kadastro Mahkemesinde itiraz edilebilir?
92-) Kadastro Müdürü tespit edilen sınırla ilgili itirazı inceleyerek kaç gün içerisinde karara bağlar?
93-) Kadastro Müdürü tespit edilen sınırla ilgili itirazı inceleyerek ...................... gün içerisinde karara bağlar. İlgililer hazırsa tefhim, derhal tebliğ edilen bu karara karşı..................gün içerisinde Kadastro Mahkemesinde itiraz edilebilir. Bu itiraz duruşmasız ve gerektiğinde mahallinde inceleme yapılarak ......................gün içinde kesin karara bağlanır.Yukarıdaki boşluklara hangileri gelmelidir?
94-) Kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra 7 gün içinde ................ nezdinde itiraz edilebilir?
95-) Kadastro Teknisyenlerince tespit edilen sınıra kaç gün içinde Kadastro Müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir?
96-) Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde durum çalışmaya başlamadan kaç ay önce Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir?
97-) ........................... kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu Köy, Mahalle ve Belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur. Noktalı yere aşağıdakilerde hangisi gelmesi gerekir?
98-) Kadastro Müdürü Kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü en az kaç gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur?
99-) Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri neyi teşkil eder?
100-) Kadastro komisyonu nasıl teşekkül eder?
101-) Belediyesi olan yerlerde............., köylerde ise ............. tarafından en geç on beş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. noktalı yerlere aşağıdakilerden hangilerinin gelmesi gerekir?
102-) Belediyesi olan yerlerde Belediye Meclisi Köylerde ise Köy Derneği tarafından en geç kaç gün içinde bilirkişi seçilir?
103-) Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerini mani hallerinin bulunması halinde ............... tarafından aynı sayıda bilirkişi belirlenir. Yukarıdaki noktalı yere hangisinin gelmesi gerekir?
104-) Aşağıdakilerden hangisi bilirkişi seçilebilmek için gerekli şartlardan değildir?
105-) Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir sebeple hazır bulunmaması halinde yerine kim bakar?
106-) Aşağıdakilerden hangisi Kadastro ekibi arasında bulunmaz?
107-) Kadastro ekibi kimlerden oluşur?
108-) Kadastro ekibinde en az kaç kadastro teknisyeni bulunur?
109-) Kadastroya başlanacak bölgeler en az ne kadar süre önceden Resmi Gazetede, Radyo ve TV
110-) Kadastro yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak .................... teklifi ve ............ onayı ile belirlenir. Yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
111-) Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerin idari sınırları içinde kalan yerler neyi teşkil eder?
112-) 3402 sayılı Kadastro Kanunun amacı memleketin kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle ........................ kanunun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır.Yukarıdaki noktalı yere hangisinin gelmesi gerekir?
113-) 3402 sayılı Kadastro Kanunun amacı memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını...........................üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır.Yukarıdaki noktalı yere hangisinin gelmesi gerekir?
114-) 3402 sayılı Kadastro Kanunun amacı memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını harita ve arazi üzerinde belirterek .................durumlarının tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır.Yukarıdaki noktalı yere hangisinin gelmesi gerekir?
115-) 3402 sayılı Kadastro Kanunun amacı, memleketin ................ haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanunu
online sınav 3402 sayılı Kadastro Kanunun amacı, memleketin ................ haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanunu soru detayi