++Sitene Ekle
1-) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2-) 2011GÖSS-213VUK-78
3-) 2011GÖSS-213VUK-77
4-) 2011GÖSS-213VUK-77
5-) 2011GÖSS-213VUK-76
6-) Ceza zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğrudur ?
7-) Aşağıdaki hallerden hangisi vergi cezasını düşürür ?
8-) Vergi Usul Kanununun 371 nci maddesi ile Pişmanlık ve Islah hükümleri düzenlenmiş ve maddede yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemesi hükme bağlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 371 nci maddede belirtilen şartlardan değildir.
9-) Bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılması ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir ?
10-) Ceza ihbarnamesinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz ?
11-) Ceza kesme yetkisi aşağıdakilerinden hangisine aittir ?
12-) 359 uncu maddede sayılan kaçakçılık fiillerine maddi menfaat gözetmeksizin iştirak edenlere uygulanacak müeyyide hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?
13-) Aşağıdaki fiillerden hangisi Vergi Usul Kanununda kaçakçılık suçu olarak tanımlanmamıştır ?
14-) Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kâğıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde aşağıda belirtilen hükümlerden hangisi uygulanır ?
15-) Aşağıdakilerden hangisi II inci derece usulsüzlüklerden değildir ?
16-) Aşağıdakilerden hangisi I inci derece usulsüzlüklerden değildir ?
17-) Hangi hallerde vergi ziyaı cezası yüzde elli oranında uygulanır ?
18-) Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde, bu fiillere iştirak edenlere uygulanacak ceza tutarı nekadardır ?
19-) Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak ne kadar süre beklenir ?
20-) Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere
21-) 352 nci maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının herbiri için
22-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
23-) Şüpheli alacaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.
24-) Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmıyan alacaklara ne denir ?
25-) Azalan Bakiyeler Usuliyle Amortisman tatbikinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
26-) Amortisman mevzuu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
27-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
28-) Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir.Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kuru belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir ?
29-) Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmıyan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir ?
30-) İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeline aşağıda yazılı unsurlardan hangisi girmez ?
31-) Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderlerden hangisi girmez ?
32-) __...her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.
33-) Aşağıdakilerden hangisi Tasarruf Değeri nin tanımıdır ?
34-) iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı hangi değerleme ölçüsünü ifade etmektedir ?
35-) Vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitine ne denir ?
36-) Maliyet bedeli 2000.- YTL olan 1000 kg perakende satışı yapılan kuru üzümün, 2002-Aralık değerleme gününde ortalama satış fiyatı bilinmemektedir. 2002-Aralık ayında 175 kg (Ortalama satış fiyatı 10.-YTL),2002-Ekim ayında 225 kg (Ortalama satış fiyatı 7,5.-YTL),2002-Eylül ayında 245 kg (Ortalama satış fiyatı 5.- YTL),2002-Ağustos ayında 275 kg (Ortalama satış fiyatı 4.-YTL), Yukarıdaki veriler doğrultusunda emsal bedeli aşağıdakilerden hangisidir ?
37-) Aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden hangisi VUK da sayılmamıştır ?
38-) Aşağıdakilerden hangisi perakende satış vesikaları içinde sayılamaz ?
39-) Aşağıda belirtilen sürelerden doğru olmayan hangisidir ?
40-) Aşağıdakilerden hangisi sınai müesseselerin tutacakları defterlerden biri değildir ?
41-) Vergi Usul Kanunu na göre tasdiki gerekmeyen defter hangisidir ?
42-) Bilanço Esasına göre tutulması gereken defter aşağıda sayılanlardan hangisi değildir ?
43-) Defter tutma mecburiyetinde olmayan aşağıdakilerden hangisidir ?
44-) Kayıt nizamıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
45-) Vergi hatalarının düzeltilmesinde karar yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir ?
46-) Aşağıdakilerden hangisi VUK da yer alan vergilendirme hatalarından biri değildir ?
47-) 1.500.000.-YTL değerinde mal varlığı bulunan Gelir Vergisi mükellefi Bay A nın çıkan yangın neticesinde mal varlığından ----------YTL tutarında azalma olmuştur. Bay A nın VUK da bulunan terkin müessesinden yararlanabilmesi için mal varlığındaki azalma miktarı en az kaç YTL olmalıdır ?
48-) 2002 Takvim yılı Kurumlar Vergisi beyannamesi için tarh zamanaşımı ne zaman sona erer ?
49-) Gecikme faizi ve gecikme zammı ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır ?
50-) 2003 Takvim yılı Gelir Vergisi beyannamesini vergi dairesine veren mükellefin hesaplarının daha sonra incelenmesi neticesinde matrah farkı tespit edilmiş ve ek tarhiyat işlemi gerçekleştirilmiştir, buna ilişkin ihbarname 10.06.2004 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir.İstenen : 1- Ek tarhiyatın tahakkuk tarihi (Dava açılmıyor) 2-Ödeme zamanı
51-) Vergi mahkemesinde dava açma nedeniyle tahsili durdurulan vergilerdin taksit süresi geçmiş olanlar, yargı kararına göre düzenlenen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren hangi süre içerisinde ödenir ?
52-) Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre bilinen adreslerden değildir.,
53-) Adresi bilinemediğinden tebligat yapılamayan mükellef Bay A için 20.07.2006 tarihinde yurt çapında yayım yapan bir gazetede ilan veriliyor. Bay A nın ilan karşısında sessiz kalması halinde tebligat hangi tarihte yapılmış sayılır ?
54-) İhbarname düzenlenmesi gerekmeyen durumlardan biri değildir ?
55-) Aşağıdaki vesikalardan hangisinin mükellefe tebliğ edilmesi zorunlu değildir ?
56-) Aşağıdakilerden hangisi 213 sayılı VUK da sayılan öngörülen tarhiyat türlerinden biri değildir ?
57-) Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyeti kaldıran hallerde beyan üzerine tarh edilen vergiler hangi süreler içerisinde ödenir ?
58-) 2001 Takvim yılı Gelir Vergisi beyannamesini veremeden 5 Mart 2002 günü tutuklanan Bay K nın tutukluluk hali 15 Nisan 2002 te sona eriyor. Bay K nın 2001 takvim yılı Gelir Vergisi beyannamesi ile ilgili olarak tarh zamanaşımı süresi ne zaman sona erer ?
59-) Bay A, 01.04.2005 tarihinden 22.04.2005 tarihine kadar ağır hastalık nedeniyle Nisan-2005 KDV beyannamesini verememiştir bu sebeple tarh zamanaşımı süresi ne zaman son bulur ?
60-) Aşağıdakilerden hangisi, 213 sayılı VUK da belirtilen mücbir sebep hallerinden biri değildir ?
61-) Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti
62-) 8 ) VUK a göre vergi sorumlusu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
63-) İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri;
64-) Aşağıdakilerden hangisi hakkında vergi usul kanunu hükümleri uygulanmaz?
65-) 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 115. maddesinde belirtilen yangın, su basması, yer sarsıntısı v.b. afetler nedeniyle varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve cezaları terkini için vergi dairesine hangi sürede başvurması gerekir?
66-) İkmalen ve re sen tarh edilen vergiler aşağıdakilerden hangisi ile ilgililere tebliğ olunur?
67-) Aşağıdakilerden hangisinin, işe başladığını vergi dairesine bildirmesi gerekmemektedir?
68-) Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma müessesesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
69-) Aşağıdaki mükelleflerden hangisinin defter tutması gerekmez?
70-) Mirasçıların sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
71-) 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 115. maddesinde belirtilen yangın, su basması, yer sarsıntısı v.b. afetler nedeniyle varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve cezaları terkini için vergi dairesine hangi sürede başvurması gerekir?
72-) Mükellef hakkında yapılan vergi tarhiyatının, daha sonra vergi hatası veya yargı kararları dikkate alınarak yeniden yapılmasına ne ad verilir?
73-) Yeni işe başlayanların, işe başlama bildirimini hangi süre içinde yapması gerekir?
74-) Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini,
75-) Vergi matrahının, tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, takdir komisyonu veya vergi in¬celeme elemanın raporu üzerine vergi da¬iresi tarafından gerçekleştirilen vergi tarhına ne ad verilir?
76-) Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre tutulacak defterlerden değildir?
77-) Aşağıda sayılanlardan hangisi işe başlamayı bildirmek zorunda değildir?
78-) Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma müessesesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
79-) Vergi hatalarının düzeltilmesine karar verecek kimdir?
80-) Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasında tutulacak defterlerden değildir?
81-) Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklara ne denir?
82-) Hangisi hesap hatalarından değildir?
83-) Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından biri değildir?
84-) Aşağıdakilerden hagisi terkin sebebi değildir?
85-) İkmalen ve re sen tarh edilen vergiler ilgililere ne ile tebliğ olunur?
86-) Vergi işlemlerinde süreler ne ile belli edilir?
87-) Vergi Usul Kanununun 182nci maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi bilanço usulünde tutulacak defterlerden değildir?
88-) Vergi Usul Kanununa göre tarh, tahakkuk ve tebliğe ilişkin aşağıdaki ibarelerden hangisi yanlıştır?
online sınav Vergi Usul Kanununa göre tarh, tahakkuk ve tebliğe ilişkin aşağıdaki ibarelerden hangisi yanlıştır? soru detayi