++Sitene Ekle
1-) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2-) Süreksiz mükellefiyet çerçevesinde damga vergisi beyannamesinin verileceği yer bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
3-) Damga vergisine tabi bir kağıdın bir nüshadan fazla düzenlenmesi halinde kağıdın Vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki belirtilenlerden hangisi doğrudur?
4-) Damga vergisinde istisna edileni kağıtlar arasında hangisi yer almaz?
5-) Damga Vergisi uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
6-) Damga Vergisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
7-) Aşağıdaki kredi türlerinden hangisi damga vergisi uygulamasında gayri nakdi krediler tanımı içine girmemektedir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi noterlerin damga vergisi eksik alınmış vergi için sorumluluk uygulaması bakımından doğrudur ?
9-) Aşağıdakilerden hangisi damga vergisi ile ilgili yanlıştır
10-) Aşağıdaki ÖTV Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahhütnamelerden hangisi damga vergisine tabidir ?
11-) Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait hisse belli edilmişse vergi
12-) Aşağıdakilerden hangisi basılı damga konulmak suretiyle ödenecek kağıtlardan değildir?
13-) Damga vergisi kanununda gösterilen haller dışında damga vergisi aşağıdaki şekillerden hangisi ile ödenir?
14-) Resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve damga vergisi noksan alınan kağıtların vergisi ...........cezası.........aittir? Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
15-) Aşağıdakil erden hangisi Damga Vergisi Kanununun I sayılı tablosunda yer alan ticari belgelerden değildir?
16-) Aşağıdaki beyannamelerden hangisi damga vergisine tabi değildir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi ticari işlemlerde kullanılan kağıtlardan değildir ?
18-) Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinden muaf tutulan kağıtlardan değildir?
19-) Aşağıdaki kağıtlardan hangisi maktu vergiye tabidir?
20-) Ağıdakilerden hangisi resmi işlerle ilgili kağıtlardandır?
21-) Aşağıdaki kağıtlardan hangisi nispi vergiye tabidir?
22-) Damga vergisine tabi kağıtların vergisini basılı damga konulması suretiyle ödetmeye yetkili yer neresidir?
23-) Damga Vergisinde tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla belirlenen azami tutarda alınmaktadır.Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranıyla da artırılmaktadır bakanlar kurulu yeniden değerleme oranının
24-) Damga vergisine tabi kağıtlarda yazılı yabancı paralar hangi kur veya fiyat üzerinden YTLye çevrilir?
25-) 13.Yabana memleketlerde düzenlenen ticari kağıdın vergisini kim öder ?
26-) Bir kağıdın tabi olduğu vergi bulunurken kağıdın..........bakılır ?
27-) Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar arasında hangisi yer almaz?
28-) KDV hariç yıllık 100.000 YTL kira bedeli üzerinden 3 yıllığına anlaşma yapıldığı takdirde ödenecek damga vergisi tutarı aşağıdakilerden hangisidir?(KDV oranı % 18)
29-) Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin ödeme şekillerinden birisi değildir?
30-) Damga vergisinin vergilemedeki ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
31-) Genel bütçeli daireler İle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergileri anılan kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu tutarını gösteren yazıyla birlikte kişinin ödeme usulüne bakılmaksızın ne zaman ve nasıl ödenir?
32-) Aşağıdakilerden hangisi sürekli damga vergisi tesis ettirmek zorunda olan kurum ve kuruluşlardan biri değildir?
33-) Aşağıdakilerden hangisi basılı damga konulmak suretiyle ödenmez?
34-) Damga vergisinin mükellefi tüm hallerde asağıdakilerden hangisidir?
35-) Aşağıdakilerden hangisi damga vergisine tabi kağıtlardan biridir?
36-) Asağıdakilerden hangisi damga vergisine tabi kağıtlardan değildir?
37-) 2011GÖSS-488DV-79
38-) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin sorumlusu tutabilir?
39-) Aşağıdakilerden hangisi 3065 nolu Katma Değer Vergisi Kanununa göre mükellef değildir?
40-) DV ne tabi bir kağıdın bir nüshadan fazla düzenlenmesi halinde;kağıdın vergilendirilmesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur.
41-) Hangisi Damga vergisinde istisna edilen kağıtlar arasında yer almaz.
42-) DV uygulaması ile ilgili olarak hangisi doğrudur.
43-) DV ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
44-) Aşağıdaki kredi türlerinden hangisi damga vergisi uygulamasında gayri nakdi krediler tanımı içine girmemektedir.?
45-) Aşağıdakilerden hangisi noterlerin damga vergisi eksik alınmış ver için sorumluluk uygulanması bakımından doğrudur.
46-) Aşağıdakilerden hangisi DV ile ilgili yanlıştır.
47-) Aşağıdaki ÖTV Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahütnamelerden hangisi DV ne tabidir.
48-) Nispi vergiye tabi birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinden her imza sahibine ait hisse belli edilmişse vergi;
49-) Aşağıdakilerden hangisi basılı damga konulmak suretiyle ödenecek kağıtlardan değildir.
50-) DVK da gösterilen haller dışında damga vergisi nasıl ödenir.
51-) Resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve DV noksan alınan kağıtların vergisi kimecezası aittir.
52-) Aşağıdaki beyannamelerden hangisi DV ne tabi değildir.
53-) Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinden muaf tutulan kağıtlardan değildir.
54-) Aşağıdakilerden hangisi resmi işlerle ilgili kağıtlardandır.
55-) Aşağıdaki kağıtlardan hangisi nispi vergiye tabidir.
56-) DV sine tabi kağıtların vergisini balıslı gamga konulması suretiyle ödetmeye yetkili yer neresidir.
57-) DV de tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla belirlenen azami tutarda alınmaktadır. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranıyla da artırılmaktadır bakanlar kurulu yeniden değerleme oranının;
58-) yabancı memleketlerde düzenlenen ticari kağıdın vergisini kim öder?
59-) Bir kağıdın tabi olduğu vergi bulunurken kağıdın…………. Bakılır.
60-) Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar arasında hangisi yer almaz.
61-) Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisi ödeme şekillerinden birisi değildir.
62-) Damga vergisi vergilemedeki ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir.?
63-) Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait DV leri anılan kağıdın mahiyeti ve nisbi ve maktu tutarını gösteren yazıyla birlikte kişinin ödeme usulüne bakılmaksızın ne zaman ve nasıl ödenir.?
64-) Süreksiz mükellefiyet çercevesinde DV beyannamesinin verileceği ver bakımından hangisi doğrudur.
65-) Aşağıdakilerden hangisi sürekli damga vergisi tesisi ettirmek zorunda olan kurum ve kuruluşlardan biri değildir.?
66-) Aşağıdakilerden hangisi basılı damga konulmak suretiyle ödenmez?
67-) Damga vergisinin mükellefi tüm hallerde aşağıdakilerden hangisidir.
68-) Aşağıdakilerden hangisi Damga vergisine tabi kağıtlardan değildir?
69-) Aşağıdakilerden hangisi Damga vergisine tabi kağıtlardan değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi Damga vergisine tabi kağıtlardan değildir? soru detayi