++Sitene Ekle
1-) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati tahakkuk sebebi değildir.?
2-) 6183 sayı A.A.T.U.H.Kanununa göre aşağıdaki hangi durumda tahsil zamanaşımı kesilmez?
3-) 2011GÖSS-6183AATUHK-80
4-) Menkul mallar tahsil dairelerince köylerde ihtiyar kurullarınca haciz yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren kaç ay içinde satışa çıkarılır.
5-) Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkındaki itirazını tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde yapar?
6-) Niyabeten yapılan haciz ve ihtiyati hacze karşı dava açmada yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir ?
7-) Aşağıdaki hangi şartların oluşması halinde amme boçlusunun borcundan dolayı ortaklığın Sermayesi paylara bölünmeyen feshi istenebilir.
8-) Hükümsüz sayılmada zamanaşımı tasarrufların vukuu tarihinden itibaren kaç yıl geçtikten sonra mezkur maddelere ilişkin dava açılmaz ?
9-) Limited şirket ortakları şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından ne şekilde mlu olacaklardır ? 6183 sayılı yasa gereğince
10-) Devlete ait haciz varakasını kim onaylar ?
11-) Mirasın tutulan defter mucibince kabulu halinde mirasçı deftere kaydedilmemiş olsa dahi amme alacağından nasıl mlu olur.
12-) Aşağıda sayılı işlemlerden hangisi niyabeten yaptırılabilir.
13-) Aşağıdakilerden hangisi alacaklı amme idaresi terimi dışında kalır. .
14-) Aşağıdaki gelirlerden hangisi haczedilemez.
15-) Tecil  amme alacağının hangi safhasında istenir?
16-) Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde itiraz edilir ?
17-) Kesin haczin kaldırılması için borçlu tarafından Vergi Mahkemesine karşı açılan dava hangi şekilde kesinleşir.
18-) Aşağıdaki alacaklardan hangisi tecil kapsamında değildir.?
19-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
20-) Aşağıdaki hallerden hangisi zamanaşımını kesmez?
21-) Aşağıdaki hallerden hangisi zamanaşımını keser?
22-) Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul malların artırmasına iştirak edeceklerden alınabilecek teminatlardan değildir?
23-) Satışa çıkacak gayrimenkullerin değeri aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
24-) Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul satış komisyonu üyesi değildir?
25-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
26-) Haczedilen menkul mallar aşağıdakilerden hangisi tarafından satışa çıkarılmaz?
27-) Haczedilen menkul mallar
28-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
29-) Aşağıdakilerden hangisi menkul malların haczi sırasında haciz zaptında tespit edilmez?
30-) 6183 sayılı AATUHKnun 22. maddesi hükmü aşağıdaki gibidir. -Amme alacağını borçlusundan kesip tahsil dairesine ödemek mecburiyetinde olan hakikî ve hükmi şahıslar bu vazifelerini kanunlarında veya bu Kanunda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde ödenmeyen alacak bu hakikî ve hükmi şahıslardan bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.- Yukarıdaki hüküm aşağıdaki alacakların hangisinde uygulanır?
31-) Mükellef Bay Adan 6183 sayılı AATUHKun 9. maddesi uyarınca 04.11.2004 tarihinde kendisine tebliğ edilen yazı ile teminat göstermesi istenmiştir. Mükellef teminatını en geç hangi tarihe kadar göstermek zorundadır?
32-) 6183 sayılı AATUHK bakımından aşağıdakilerden hangisi amme borçlusunu ifade etmez?
33-) Aciz hali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
34-) Aşağıdakilerden hangisi haczedilebilir?
35-) İstihkak davalarına bakmaya aşağıdaki mahkemelerden hangisi yetkilidir?
36-) Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesi adına tahsilat yapamaz?
37-) (X) Ltd.Şti.nin bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçmiş ve ödeme emirleri tebliğ edilmiş durumda 38.000.-YTL tutarında borcu vardır. İcra memuru tarafından yapılan ilk gözlemde şirketin işyerinin boş olduğu görülmüş yapılan araştırmada ise şirket yetkililerinin kaçtığı anlaşılmıştır. Şirketin bir tanesi müdür olan üç ortağı vardır. Bu aşamada vergi dairesince aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
38-) 6183 sayılı AATUHKda belirtilen sürelerin hesaplanması ve tebliğlerin yapılması bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
39-) 6183 sayılı AATUHK uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi bağışlama sayılmaz?
40-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
41-) Aşağıdaki hallerden hangisinde ihtiyati tahakkuk yoluna gidilmez?
42-) Aşağıdaki hallerden hangisinde ihtiyati haciz yoluna gidilmez?
43-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı AATUHKnun 9. maddesi uyarınca teminat istenmesini gerektirmez?
44-) Aşağıdakilerden hangisi hakkında 6183 sayılı AATUHK hükümleri uygulanmaz?
45-) 6183 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince ihtiyaten tahakkuk ettirilecek vergilerin geçici olarak belirlenen matrahları kimler tarafından belirlenir?
46-) Aşağıdakilerden hangisi ortaklığın feshini isteme nedenlerinden değildir?
47-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
48-) Aşağıdaki tasarruflardan hangisi bağışlama sayılmaz?
49-) İhtiyati tahakkuk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
50-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı AATUHKna göre zamanaşımını kesen hallerden biri değildir?
51-) Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımının işlememesi nedeni değildir?
52-) Haczedilen menkul malların değerini aşağıdakilerden hangisi tespit eder?
53-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı kanuna göre haczedilebilir?
54-) Aşağıdakilerden hangisi cebren tahsil yöntemi değildir?
55-) Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına 6183 sayılı AATUHKun 51. maddesi gereğince gecikme zammı uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
56-) İhtiyati tahakkuka karşı hangi merciye itirazda bulunulur?
57-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
58-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
59-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
60-) 2002 yılında sahte fatura düzenlediği anlaşılan bir şahıs hakkında vergi incelemesi yapılmıştır. İnceleme elemanı inceleme sırasında teminat istenmesi gerektiğine ilişkin vergi dairesine herhangi bir öneride bulunmamıştır. İnceleme sonucunda düzenlenen raporda ise 10.000.-YTL Gelir Vergisi tarh edilip 50.000.-YTL Vergi ziyaı cezası kesilmesi öngörülmüştür. Öte yandan vergi dairesinin tarhiyatı yapacağı tarih itibariyle hesapladığı gecikme faizinin tutarı da 9.000.-YTLdır. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
61-) İhtiyati haciz aşağıda belirtilen teminatlardan hangisinin gösterilmesi durumunda kaldırılmaz?
62-) 6183 sayılı AATUHKnun 27 28 29 ve 30. maddelerine göre açılacak olan iptal davalarında zamanaşımını süresi
63-) Aşağıdakilerden hangisi feri amme alacağı değildir?
64-) Aşağıdakilerin hangisi amme alacaklarının korunması hükümlerinden değildir?
65-) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haciz nedeni değildir?
66-) Türkiyede ikametgahı bulunmayan amme borçlusunun durumu amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa amme alacağının korunması için alınabilecek tedbir aşağıdakilerden hangisi olabilir?
67-) Aşağıdakilerden hangisi ilanen yapılan tebliğin şartlarından değildir?
68-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı kanuna göre amme alacağının korunmasına yönelik olarak tesis edilen bir işlem değildir?
69-) 20.000.-YTL sermayeli ve 4 ortaklı bir limited şirketin 2003 yılı ile ilgili olup süresinde ödenmeyen ve yapılan araştırmalar sonucunda şirketten tahsil edilemeyeceği anlaşılan 100.000.-YTL amme borcundan dolayı şirketin % 20 hissesine sahip olan ve şirketin kanuni temsilcisi de olmayan ortak hakkında yapılacak işlemde doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?
70-) İvazsız tasarrufların ve bağışlamaların iptali nedeniyle açılacak davalar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde açılır?
71-) Borçlunun ölümü takibin geri bırakılması bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
72-) 6183 sayılı AATUHK uyarınca yapılacak tecilin koşulları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
73-) 6183 sayılı AATUHKunda ödeme zamanına ilişkin olarak yapılan belirlemeler bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
74-) Limited şirket ortakları şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından aşağıdakilerden hangi şekilde sorumludurlar?
75-) 6183 sayılı AATUHKnun 27. maddesi uyarınca ivazsız tasarrufların ve bağışlamaların iptali için dikkate alınacak süreler bakımından aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
76-) İvazsız tasarrufların ve bağışlamaların iptali aşağıdakilerden hangisinde başvurulacak bir yöntem değildir?
77-) 1. Emlak Vergisi 2. Gümrük resmi 3. Rehinli alacak 4. Ticari alacak - 6183 sayılı yasanın 21. maddesinin uygulanması bakımından sayılan alacak türlerinin hangileri vadesinde ödenmeyen Gelir Vergisinin önüne geçer?
78-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
79-) Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi Bay (nin 10.000.000.000.-TL tutarındaki borcu için 29.07.2004 tarihinde otomobiline haciz uygulanmıştır. Aynı araca ( Ltd.Şti. 14.000.000.000.-TL alacağı için 30.06 2004 tarihinde ( şahsı 8.000.000.000.-TL alacağı için 28.07.2004 tarihinde (X) AŞde 13.000.000.000.-TL alacağı için 02.08.2004 tarihinde haciz koymuşlardır. Hacze konu araç 19.10.2004 tarihinde 16.000.000.000.-TLya satılmıştır. Yukarıdaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
80-) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati tahakkuk sebebi değildir?
81-) İhtiyati hacze itiraz süresi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
82-) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haciz sebebi değildir?
83-) Aşağıdakilerden hangisi müessesenin işletilmesinden doğan amme borçlarına karşı teminat hükmünde olan eşyalardan değildir?
84-) 6183 sayılı AATUHKna göre şahsi kefalet uygulaması bakımından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
85-) Borçlunun ölümü halinde 6183 sayılı AATUHK uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
86-) Tahsil dairelerince yardım mecburiyeti çerçevesinde verilen emirleri Makbul bir özre dayanmadan yerine getirmeyenler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
87-) 6183 sayılı AATUHK bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
88-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı AATUHK kapsamına girmez?
89-) 10.000 YTL. Sermaye ile 2005 yılında kurulmuş olan Limitet şirkette % 25 hisse ile ortak olan borçlunun 12.000 YTL. vergi borcundan doğacak sorumluluğu nedir?
90-) Kardeşi ölen amme borçlusu hakkında yapılacak takip kaç gün için geri bırakılır?
91-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmez?
92-) İhtiyati haciz ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
93-) 50.000,00 YTL ödenmemiş vergi borcu bulunan X Limited Şirketi iki ortak tarafından kurulmuştur. Ortaklardan (A) %25 hisseye sahip olup aynı zamanda şirket müdürüdür. (B) ise %75 hisseye sahiptir. Şirket sermayesi 10.000,00 YTL dir. Vergi borcunun ancak 20.000,00 YTL si Şirket varlıklarından tahsil edilebilir durumdadır. Şirketin vergi borcunun tahsilinde ortak (A)nın sorumluluğu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
94-) Ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağına vadenin bitim tarihinden itibaren aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
95-) Sürelerin ay olarak belirlenmiş olması halinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
96-) Aşağıdaki hallerden hangisinde ödeme emrine karşı dava açılamaz?
97-) Aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilmez?
98-) Aşağıdaki hallerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen nedenlerden değildir?
99-) Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen nedenlerden değildir?.
100-) Aşağıdaki sonuçlardan hangisi vergi borcunun ödenmesi ile ilgili değildir?
101-) Haczedilen menkul mallar tahsil dairelerince, köylerde ihtiyar kurullarınca aşağıda belirtilen sürelerden hangisi içerisinde satışa çıkarılması gerekir?
102-) Aciz halindeki borçlu hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 
103-) Hususi kanunlarında ödeme zamanı belirtilmemiş olan amme alacaklarında ödeme süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
104-) Hususi kanunlarında ödeme zamanı belirtilmemiş olan amme alacaklarında ödeme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
105-) 31.03.2000 vadeli vergi borcu nedeniyle takibe alınan mükellefe ödeme emri 03.01.2005 tarihinde tebliğ edilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
106-) Bay (A) 4.000,00 YTL tutarındaki alacağı için mükellef (B);nin mallarına haciz koydurmuştur. Paraya çevrilmeden önce mükellef (B);den 6.000,00YTL kamu alacağı için Vergi Dairesi de aynı mallara haciz koymuştur. Haczedilen bu mallar 5.000,00YTL ye satılmıştır. Bu paranın bölüştürülmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
107-) Amme alacağı karşılığında alınacak teminatla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
108-) Aşağıdakilerden hangisi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun;un 104;üncü maddesinde yer alan tahsil zaman aşımının işlememesini gerektiren unsurlardan biridir?
109-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54;üncü maddesinde yer alan cebren tahsil şekillerinden biri değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54;üncü maddesinde yer alan cebren tahsil şekillerinden biri değildir? soru detayi