++Sitene Ekle
1-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Buna göre ihalelerde aday, istekli ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü tebligatta aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz?
2-) Açık İhale Usulünde İlanların elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesi halinde ilan süresi kaç gün kısaltılabilir?
3-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre idareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların, bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı ifade eden terim, aşağıdaki-lerden hangisidir?
4-) 4734 sayılı Kanuna göre zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle teklifle-rin hazırlanabilmesi için ek süreye ihti-yaç duyulması halinde ihale tarihi, bir defaya mahsus olmak üzere zeyilname ile en fazla kaç gün ertelenebilir?
5-) 4734 sayılı Kanuna göre yaklaşık maliyet aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
6-) Aşağıda yer alan ihalelerin hangisinde; İhale dökümanında belirtilmesi şartıyla,sözleşme yapılmadan önce kesin teminat alınmayabilir ve düzenlenecek her hakedişten %6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur?
7-) Teklif mektuplarında aşağıdaki hususlardan hangisinin bulunması zorunlu değildir?
8-) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden kaç gün öncesine kadar idareden yazılı olarak açıklama talep edebilir?
9-) Ihaleye katılamayacak olanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
10-) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde ve pazarlık usulü ile ihalesi yapılacak olan bir hizmet alımı işinde ilan, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılmalıdır?
11-) Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkelerinden biri değildir?
12-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
13-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
14-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihalenin sözleşmeye bağlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
15-) Aşağıdakilerden hangisi yanbştır?
16-) İhalenin karara bağlanması ve onaylanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17-) Pazarlık usulü ile ihalede, aşağıda belirtilen hallerin hangisinde, ilân yapılması zorunlu değildir?
18-) İhale komisyonları yedek üyeler dahil asgari kaç kişiden oluşmalıdır?
19-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zorunlu ilan araçlarından biri değildir?
20-) Geçici teminat mektuplarının süresi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
21-) Aşağıdakilerden hangisi ihale dokümanı içinde ver almaz?
22-) Kamu İhale Kurumu hangi aşamadaki işlemlerle ilgili şikâyetleri inceleyip sonuçlandırır?
23-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre akaryakıt ihalesine giren A firmasının birim fiyat teklif cetvelinde hata yaptığı ihale komisyonunca tespit edilmiştir. Yapılacak işe ait aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
24-) Doğrudan temin suretiyle yapılan alımlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
25-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, açık İhale Usulü ile yapılacak olan bir temizlik ihalesinde isteklilerden aşağıdaki hangi belge istenmez?
26-) Kesin teminat olarak verilecek değerlere ait aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
27-) 4734 sayılı Kanuna göre, ihale komisyonunun oluşturulması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
28-) Doğrudan temin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
29-) A İlçesi Tarım Müdürlüğü, hizmet binasının temizliği için ihaleye çıkmış ve ihale ilanını Kanunun öngördüğü süreden 1 gün kısa olarak yapmıştır. Bu aşamadan sonra yapılması gereken işlem ne olmalıdır?
30-) 4734 sayılı Kanuna göre, açık ihale usulüyle yapılan bir ihale sonucunda teklif çıkmaması halinde idare hangi usule göre ihale yapabilir?
31-) Danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, hangi miktar ve oran üzerinden yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur?
32-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, ihalelere şikâyet üzerine idarece alınacak kararlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
33-) 4734 sayılı Kanuna göre, aşağıda yer alan durumların hangisinin varlığı hâlinde, ihtiyaç doğrudan teminle karşılanamaz?
34-) 2011GÖSS-4734KİK-69
35-) 2011GÖSS-4734KİK-68
36-) 2011GÖSS-4734KİK-67
37-) 2011GÖSS-4734KİK-66
38-) 2011GÖSS-4734KİK-65
39-)
40-)
41-)
42-)
43-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre geçici teminat mektuplarının süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
44-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi teklif mektubunda belirtilmesi gereken hususlardan değildir?
45-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre muayene ve kabul komisyonları en az kaç kişiden oluşur?
46-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre şartnamelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
47-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan ve açık ihale usulü ile ihalesi yapılacak olan bir mal alımı işinde ilan, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılmalıdır?
48-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yetkilisi karar tarihini izleyen hangi süre içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder?
49-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununagöre Kamu İhale Kurumu, yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine nihai kararını başvuruyu izleyen kaç gün içinde verir?
50-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre sözleşmeler aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?
51-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
52-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihalelerde, teklif edilen bedelin % kaçından az olmamak üzere istekliden geçici teminat alınır
53-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
54-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalenin sözleşmeye bağlanması ile ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisi yanlıştır?
55-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununagöre sözleşmeler aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?
56-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Kamu İhale Kurumu, yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine nihai kararını başvuruyu izleyen kaç gün içinde verir?
57-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununagöre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
58-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununagöre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
59-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan yükleniciyle birlikte müteselsilen kaç yıl süreyle sorumludur?
60-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ihale sürecinde ortaya çıkan ihtilafların çözümünde yetkili değildir?
61-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yetkilisi karar tarihini izleyen hangi süre içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder?
62-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
63-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre temel ihale usulleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
64-) Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilen işlerden değildir?
65-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan teminle karşılanması mümkün olmayan ihtiyaçtır?
66-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan ve açık ihale usulü ile ihalesi yapılacak olan bir mal alımı işinde ilan, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılmalıdır?
67-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre şartnamelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
68-) Belli istekliler arasında ihale usulünde, aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi hâlinde ihale iptal edilir?
69-) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında zeyilnameyle değişiklik yapılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
70-) İhale komisyonunun çalışma esaslarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
71-) Aşağıdaki akrabalık ilişkilerinden hangisi, ihalelere katılmaya engel değildir?
72-) Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kanuna göre, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç tâbidir?
73-) 4734 sayılı Kanuna göre ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak kaç türlü oluşturulabilir
74-) 4734 sayılı Kanununa göre, İhalesi yapılacak her iş için ne düzenlenir?
75-) Aşağıdakilerden hangisi, 4734 sayılı Kanunun Ortak girişimler hükümleriyle ilgili olarak doğru değildir?
76-) 4734 sayılı Kanununa göre, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması durumu hallerinde...
77-) 4734 sayılı Kanununa göre, İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması durumunda; hangi usulde ihale yapılabilir:
78-) Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usullerini belirleyen kanun, aşağıdakilerden hangisidir?
79-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen hangi süre içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder?
80-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifadesi hangisini tanımlar?
81-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan teminle karşılanması mümkün olmayan ihtiyaçtır?
82-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan ve açık ihale usulü ile ihalesi yapılacak olan bir mal alımı işinde ilan, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılmalıdır?
83-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre şartnamelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
84-) 4734 sayılı Kanuna göre hangisi yanlıştır?
85-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre temel ihale usulleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
86-) Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilen işlerden değildir?
87-) 4735 sayılı kanuna göre, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıdaki hususlardan hangisi hakkında sözleşmede değişiklik yapılamaz?
online sınav 4735 sayılı kanuna göre, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıdaki hususlardan hangisi hakkında sözleşmede değişiklik yapılamaz? soru detayi