++Sitene Ekle
1-) İhale Kararının,ihale yetkilisince onaylandıktan sonra ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilmesi ile ilgili süre hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.
2-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalenin sözleşmeye bağlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4-) Aşağıdaki kurumlardan hangisinden yapılacak olan (ilgili) alımlar Kamu İhale Kanununu hükümlerine tabidir?
5-) Yapım işlerinde, ihalenin hesaplanan sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminat hangi oran üzerinden alınır?
6-) 4734 sayılı Kanun uygulamasında temel ihale usulü (veya usulleri) hangisidir?
7-) İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu alım işinin öngörülen bedeline ne denir?
8-) Kamu İhale Kanununun 21/(b) (c) (ve (f) bentleri için aşağıda kilerden hangisi söylenemez?
9-) İlanlarda aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
10-) Bütün isteklilerin teklif verebildiği usul hangisidir?
11-) Dinamik abm sistemi harcamayı gerektirir hangi tür alımlarda kullanılabilinir?
12-) İhale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işinteknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usul aşağıdakilerden hangisidir?
13-) Devlet Malzeme Ofisi ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapılacak alımlar,
14-) İhale yetkilisi 5018 sayılı Yasa kapsamında kime tekabül eder?
15-) Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişilere veya bunların oluşturdukları ortak girişimlere ne denir?
16-) Elektronik eksiltme hangi tür ihale veya satın almalarda kullanılamaz?
17-) Şikâyet başvuruları nereye yapüır?
18-) İdareler hangi ihtiyaçlarını çerçeve anlaşma yapmak suretiyle karşılayabilirler?
19-) I_Açık ihale usulü II- Belli istekliler arası ihale usulüIII- pazarlık usulü IV- Doğrudan temin İdareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihtiyaçlarını yukarıda belirtilen ihale veya satın almalardan hangisini/hangilerini uygulamak suretiyle çerçeve anlaşmalar yapabilirler?
20-) Çerçeve anlaşmayla ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
21-) Çerçeve anlaşmada azami süre ne kadardır?
22-) Elektronik eksiltme (EE) ile ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
23-) Elektronik eksiltme hangi ihalelerde uygulanamaz?
24-) İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, hangi usulle yapılan ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir?
25-) Dinamik alım sisteminde ön tekliflerin değerlendirilmesi tekliflerin verilmesinden itibaren kaç gün içinde sonuçlandırılır?
26-) Dinamik alım sisteminin süresi en fazla kaç ay olabilir?
27-) Pazarlık (2 l/b ve ile yapılan bir işte ihale sonucunun tüm isteklilere bildiriminden kaç gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz?
28-) İhale sonucu, ihaleye teklif veren bütün isteklilere ne zaman bildirilir?
29-) Teminat mektupları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
30-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
31-) Alternatif teklif verme hangi ihale usulleri için geçerlidir?
32-) İlanda hatalı hususların düzeltilebilmesi için ilan yapıldıktan sonra idareye tanınan azami süre ne kadardır?
33-) Aşağıdakilerden hangisi yasak fiil ve davranış kapsamında değildir?
34-) Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir?
35-) AşağıdakiIerden hangisi teminat olarak kabul edilebilir?
36-) Tekliflerin son verilme tarih ve saati
37-) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite yetkili merci,
38-) İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ne zaman iade edilir?
39-) AşağıdakiIerden hangisi idarelerin Kanun kapsamında yapacakları ihalelerde dikkat etmeleri gereken ilkelerden biri değildir?
40-) İhale yetkilisi ile ilgili olarak doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
41-) İhale komisyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
42-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ihalenin tanımı doğru verilmiştir?
43-) Ön ilanla ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
44-) İşin belli bir uzmanlık gerektirmesi veya yüksek teknoloji gerektirmesi halinde hangi ihale usulü uygulanmalıdır?
45-) Hangi ihale usulünde sözleşme düzenlenme zorunluluğu bulunmamaktadır?
46-) İdarenin sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yerine getirmemesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olamaz?
47-) Yerli isteklilere sağlanan avantajlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
48-) İlanın yapılması gereken yerlerde yapılmaması halinde ne yapılmalıdır?
49-) İhale konusu işle ilgili olarak istekli A tarafından verilmesi gereken banka teminat mektubu nereye teslim edilmelidir?
50-) İstanbul Defterdarlığında yapılan bir ihalede, yüklenicinin sahte teminat verdiğinin tespit edilmesi hâlinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklama kararını verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
51-) İhale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edildiği usul aşağıdakilerden hangisidir?
52-) Aşağıdakilerden hangisi ihale dokümanında bulunmaz?
53-) Kurum, 21 inci maddenin (ve (bentlerine göre yapılan ihalelerde itirazen Şikayete ilişkin nihai kararını, incelenen ihaleye ilişkin «erekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen kaç iş günü içinde vermek zorundadır.
54-) Aşağıdakilerden hangisinde süresi içerisinde düzeltme ilanı yapılması mümkündür?
55-) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere, hangi bedel ve oran üzerinden kesin teminat alınması gerekmektedir?
56-) Kamu ihalelerinden sürekli olarak yasaklama kararı hangi merci tarafından verilir?
57-) Aşağıdakilerden hangisi ihale sürecinde ortaya çıkan ihtilafların çözümünde yetkili değildir?
58-) Eşik değerlerin dikkate alınmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
59-) İhale sonucu düzenlenen sözleşmeleri idare adına kim imzalar?
60-) Aşağıdaki hâllerin hangisinde süresi içerisinde düzeltme ilanı yapılamaz?
61-) 30/05/2011 tarihinde açık ihale usulü ile ihalesi yapılacak olan ve yaklaşık maliyeti eşik değerler üzerinde bulunan mal alım işinde, ihale ilan tarihi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
62-) Kamu İhale Kanununa göre tespit edilen yaklaşık maliyetin kullanıldığı yerlerle ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
63-) Aşağıdakilerden hangisi ihalelere katılmaktan yasaklama kararı vermeye yetkili makamlardan biri değildir?
64-) Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik aşamasında, ihaleye davet edilecek aday sayısı ile ihaleye teklif verecek istekli sayısı sırasıyla en az kaç olmalıdır?
65-) Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliye ne denir?
66-) Aşağıdaki işlerden hangisi 4734 sayılı Kanuna tabi olarak yapılması gereken işlemlerdendir?
67-) Aşağıda belirtilen işlerden hangisi 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alır?
68-) Aşağıda belirtilen işlerden hangisi 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilemez?
69-) Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilen işlerden değildir?
70-) Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirleyen Kanun
71-) Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde hangi Kanun hükümleri uygulanır?
72-) İhale sonucunun ilanında aşağıda belirtilen hangi hususa yer verilmez?
73-) İhale sonucu düzenlenecek olan sözleşmeler kimler tarafından imzalanır?
74-) İhalelerin ilanları, nerede yayımlanmaktadır?
75-) Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki mal ihaleleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
76-) İdarelerce birden fazla yıh kapsayan ve doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç yatırım niteliği olan işlerin zamanında yapılması için ihalenin ne zaman sonuçlandırılması esastır?
77-) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç.............içinde verilir. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun ibare aşağıdakilerden hangisidir?
78-) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde yerli istekliler lehine öngörülecek fiyat avantajı hususunda yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
79-) Yerli isteklilere fiyat avantajı sağlanması hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
80-) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan ihalelerle ilgili olmak üzere doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
81-) Yerli istekliler lehine %15e kadar fiyat avantajı hangi durumlarda uygulanabilir?
82-) Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelerle ilgili doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
83-) Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde kaçını aşamaz?
84-) Eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde ne ile güncellenebilir?
85-) Birden fazla yılı kapsayan yatırım projelerinde ihaleye çıkılabilmesi için ilk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin ne kadarından az olamaz?
86-) Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilmesi için hangi şartların varlığı gerekir?
87-) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın
88-) A Malmüdürlüğünce yapılan ihalede yüklenicinin sahte teminat verdiğinin tespit edilmesi halinde yasaklama kararının kimin tarafından verilmesi gerekir?
89-) İtirazen şikayet başvurusu hangi mercie yapılmalıdır?
90-) İdareye yapılan şikayetin dikkate alınmasında aşağıdaki şartların hangisi zorunlu hususlardandır?
91-) Yasaklı yüklenicilerin sicillerini tutmak kimin görevidir?
92-) Kamu İhale Kurumu, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen kaç gün içinde vermek zorundadır?
93-) İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle nereye şikâyette bulunulmalıdır?
94-) Kamu İhale Kurumu hangi aşamadaki işlemlerle ilgili şikayetleri inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır?
95-) 4734 sayılı Kanun ile ilgili uygulamayı yönlendirmek kimin görevidir?
96-) Aşağıdakilerden hangisi danışmanlık hizmet sunucularından alınabilir?
97-) Kanun hükümlerine göre danışmanlık hizmetleri öncelikle
98-) Aşağıdaki suçlardan hangisiyle hükümlü olanlar kamu ihalelerine katılamazlar?
99-) Sözleşmelerin notere tescili
100-) Bir veya birden fazla idare ile bir/ birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerdeöngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmaya ne denir?
101-) İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alını sürecine ne denir?
online sınav İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alını sürecine ne denir? soru detayi