++Sitene Ekle
1-) 4735 saylı kanuna göre Çerçeve anlaşma ve münferit sözleşmede belirtilmesi zorunlu olan hususları belirlemeye hangisi yetkilidir
2-) Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan iş, sözleşme bedelinin % kaçma kadar aynı yükleniciye yaptırılabilir?
3-) Düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdakilerden hangisi belirtilmesi zorunlu hususlardan değildir?
4-) Aşağıdakilerden hangisi mücbir sebeplerden birisi değildir?
5-) Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmenin hangi hükümlerinde değişiklik yapılamaz?
6-) İş artışlarıyla ilgili doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
7-) Sözleşmenin zorunlu durumlarda devri konusundaki yetki
8-) Sözleşmede değişiklik yapılması hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9-) Sözleşme devrine ilişkin aşağıdaki şartlardan hangisi yanlıştır?
10-) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana getirmesi halinde bu artış tutarının % 6 sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden teminat alınması halinde ne tür teminat alınmalıdır?
11-) Aşağıdakilerden hangisi sözleşmelerde yer alması zorunlu hususlardan değildir?
12-) Aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep olarak kabul edilemez?
13-) Yapım işleri ile ilgili olarak uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
14-) Aşağıdakilerden hangisi idarelerce yapılacak sözleşmeler hazırlanırken esas alınması gereken sözleşme türüdür?
15-) Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda aşağıdaki sözleşmelerden hangisi düzenlenmez?
16-) Sözleşme zorunlu hallerde hangi merciin yazılı izni ile devredilebilir?
17-) Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye kim yetkilidir?
18-) Sözleşmeler kim tarafından hazırlanır?
19-) İhale sözleşmeleriyle ilgili olmak üzere sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama karan hangi merci tarafından verilir?
20-) Aşağıda belirtilen hangi halde idare sözleşmeyi feshedemez?
21-) Yapım işlerine ait kesin teminatların iade edilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
22-) Kesin teminatların iadesi ile ilgili olarak taahhüt konusu işin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, ................... ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun ibare aşağıdakilerden hangisidir?
23-) Aşağıdakilerden hangisi idare tarafından belirtilen hallerin (doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık gibi) mücbir sebep olarak kabul edilmesinde zorunlu şartlardan değildir?
24-) Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan kesin kabul onay tarihinden itibaren kaç yıl süreyle sorumludur?
25-) Zorunlu olması halinde hangi işlerde iş artışına gidilebilir?
26-) İş artışlarıyla ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
27-) İş artışlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
28-) Sözleşmenin zorunlu durumlarda devri konusundaki yetki
29-) Taahhüt konusu işin sözleşme bedelinin % 80 inden daha aşağı bir bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
30-) Aşağıdakilerden hangisi izinsiz olarak devredilen sözleşmelerin hukuki sonuçlarındandır?
31-) Sözleşmelerle ilgili olarak yasak fiil ve davranışlar nedeniyle verilmesi gereken yasaklama kararının hüküm ifade edebilmesi için idarelerin azami ne kadar süreleri mevcuttur?
32-) Pilot ortağın ölmesi halinde ne olur?
33-) Gerçek kişi yüklenicinin ölmesi halinde ne yapılır?
34-) İş artışı ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
35-) Tip sözleşmelerle ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
36-) Yapım işleri ile ilgili olarak düzenlenebilecek sözleşme türleri hangisidir?
37-) Düzenlenen sözleşmelerde tarafların durumu hakkında ne denebilir?
38-) Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmesi öngörülmeyen sözleşme türünden biridir?
39-) 2011GÖSS-4735KİSK-70
40-)
41-)
42-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununagöre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
43-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununagöre sözleşme, zorunlu hâllerde hangi mercin yazılı izni ile devredilebilir?
44-) Bir sözleşmenin uygulanması sırasında, mücbir sebep olarak ortaya çıkan durumların idarece kabul edilebilmesi için Kanunda sayılan şartların bir arada bulunması gerekir. Aşağıdaki şartlardan hangisi mücbir sebebin kabulüne engeldir?
45-) Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre verilen yasaklama kararı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
46-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan yükleniciyle birlikte müteselsilen kaç yıl süreyle sorumludur?
47-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununagöre sözleşme, zorunlu hâllerde hangi mercin yazılı izni ile devredilebilir?
48-) 4735 sayılı Kanuna göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil ve hallerin tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir?
49-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununagöre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
50-) 4735 sayılı kanuna göre, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıdaki hususlardan hangisi hakkında sözleşmede değişiklik yapılamaz?
online sınav 4735 sayılı kanuna göre, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıdaki hususlardan hangisi hakkında sözleşmede değişiklik yapılamaz? soru detayi