++Sitene Ekle
1-) Hangisi Hizmetli tanımına girmez?
2-) 6245 sayılı Harcırah Kanununda istisna tutulan Kurumlardan değildir.
3-) Muhasebat Genel Müdürlüğünde V.H.K.İ. kadrosunda görev yaparken Saymanlık Müdür Yardımcılığı sınavı neticesi Hakkari iline atanan Mehmet Beyin yanında ,kamu kurumunda 657 4/C kapsamında çalışan eşi,30 yaşında eşinden boşanmış kız kardeşi,eşi vefat etmiş ve Bağkur maaşı alan annesi,Kırıkkale ilinde yatılı okuyan 15 yaşındaki çocuğu,Antalya ilinde Üniversitede burslu okuyan 20 yaşındaki oğlu ve 2 yeğeni kalmaktadır,Harcırah kanunu hükümlerine göre mehmet bey dahil toplam kaç kişiye gündelik verilir?
4-) Ankara Muhasebe Müdürlüğünde görevli Muhasebe Şefi Mehmet bey 6 aylığına Güdül Malmüdürlüğüne Geçici görevle gönderilmiştir. Mehmet bey 15 Mart tarihinde Güdül Malmüdürlüğünde göreve başlamış ve rahatsızlığı neticesinde 30 Mart tarihinde 10 gün istirahat raporu verilmiştir.Mehmet beyin geçici görev yolluğu ödenirken raporlu olduğu sürenin en çok kaç günü için ödeme yapılır?
5-) Yaptıkları seyahatler nedeni ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümlerinin uygulanmayacağı aşağıdaki görevlilerden hangisidir?
6-) işten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan meni muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği hangi süre içerisin de müracaat ederse harcırahı ödenir?
7-) Aşağıdaki ödemelerden hangisi Harcırah Kanununa tabi değildir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurt içinde memur veya hizmetliye verilecek yer değiştirme masrafının unsurlarından birisi değildir?
9-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
10-) 6245 Sayılı Kanuna göre aldıkları harcırah miktarı hesaplanan giderlerden fazla olanlar harcırahı süresi içerisinde geri ödemedikleri takdirde hangi kanuna göre idarece geri alınırlar?
11-) Bakmakla yükümlü bulunduğu 3 çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu annesi ve çalışmayan eşi bulunan memurun tayini Ankaradan Fransaya çıkmıştır.Memura verilecek olan yer değiştirme masrafının sabit unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
12-) Harcırahlarına mahsuben para ödenmiş olup da muvakkat vazife ile bir tarafa gönderilmelerinden sarfınazar edilmiş olanlara, aşağıdakilerden hangisi ödenir?
13-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurt dışında ödenecek geçici görev gündeliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
14-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarı kim tarafından belirlenir?
15-) Harcırah Kanununa göre memuriyet mahalli dışına, görevlerine ilişkin mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok kaç günü için gündelik ödenir?
16-) Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için verilecek harcırah aşağıdakilerden hangisidir?
17-) Kıta halinde ve bir kumanda altında hareket eden askeri birliklere mensup subay ve askeri memurlarla astsubaylara ve sivil memur ve hizmetlilere yol masrafı ve yevmiye hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
18-) Aşağıdakilerden hangisi harcırahın 4 ana unsurunun birlikte verileceği hallerden biri değildir?
19-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi harcırahın bir unsuru değildir?
20-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, üç çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu kız kardeşi bulunan ve eşi çalışmayan memur ( sürekli görevle yurt içinde bir başka yerdeki göreve atanırsa,ödenecek yer değiştirme masrafının sabit unsuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
21-) Harcırah Kanununa göre görevlendirilen memur, mutat olmayan bir yol kullanacaksa merkezde kimin iznini almak zorundadır?
22-) Aşağıdakilerden hangisi harcırah verilecek kimselerden biri değildir?
23-) Aşağıdakilerden hangisi Harcırah Kanununa tabi değildir?
24-) Saat 09.00da Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait resmi araba ile memuriyet mahalli dışına bulunan bir köye görevli giden görevli memur aynı gün saat 19.30da görev mahalli i ne dönmüştür. Harcırah Kanununa göre memura ödenecek olan harcırah aşağıdakilerden hangisidir?
25-) Harcırah Kanununa göre aile masrafı aşağıdakilerden hangisinden oluşur?
26-) Denetim elemanlarından il düzeyinde denetim, teftiş veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derecede kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarının ne kadar ödenir?
27-) Geçici görev yerinde hastalanmaları nedeniyle görevlerini yerine getiremeyen memurlara görev yapmadıkları günlerin
28-) Aşağıdakilerden hangileri Harcırah Kanununa göre aile fertleri tanımı içinde değildir?
29-) Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir göreve vekaleten görevlendirilenlere aşağıdakilerden hangisi ödenecektir?
30-) Sürekli görevle atanmasına karar verilen ve harcırah da ödendikten sonra atanmasından vazgeçilen memura hak ettiği ................ geçmemek üzere ücretinin dörtte biri oranında tazminat verilir? Yukarıda ki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
31-) 2011GÖSS-6245HK-64
32-) 2011GÖSS-6245HK-63
33-)
34-)
35-)