++Sitene Ekle
1-) Hangisi Hizmetli tanımına girmez?
2-) 6245 sayılı Harcırah Kanununda istisna tutulan Kurumlardan değildir.
3-) Muhasebat Genel Müdürlüğünde V.H.K.İ. kadrosunda görev yaparken Saymanlık Müdür Yardımcılığı sınavı neticesi Hakkari iline atanan Mehmet Beyin yanında ,kamu kurumunda 657 4/C kapsamında çalışan eşi,30 yaşında eşinden boşanmış kız kardeşi,eşi vefat etmiş ve Bağkur maaşı alan annesi,Kırıkkale ilinde yatılı okuyan 15 yaşındaki çocuğu,Antalya ilinde Üniversitede burslu okuyan 20 yaşındaki oğlu ve 2 yeğeni kalmaktadır,Harcırah kanunu hükümlerine göre mehmet bey dahil toplam kaç kişiye gündelik verilir?
4-) Ankara Muhasebe Müdürlüğünde görevli Muhasebe Şefi Mehmet bey 6 aylığına Güdül Malmüdürlüğüne Geçici görevle gönderilmiştir. Mehmet bey 15 Mart tarihinde Güdül Malmüdürlüğünde göreve başlamış ve rahatsızlığı neticesinde 30 Mart tarihinde 10 gün istirahat raporu verilmiştir.Mehmet beyin geçici görev yolluğu ödenirken raporlu olduğu sürenin en çok kaç günü için ödeme yapılır?
5-) Yaptıkları seyahatler nedeni ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümlerinin uygulanmayacağı aşağıdaki görevlilerden hangisidir?
6-) işten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan meni muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği hangi süre içerisin de müracaat ederse harcırahı ödenir?
7-) Aşağıdaki ödemelerden hangisi Harcırah Kanununa tabi değildir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurt içinde memur veya hizmetliye verilecek yer değiştirme masrafının unsurlarından birisi değildir?
9-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
10-) 6245 Sayılı Kanuna göre aldıkları harcırah miktarı hesaplanan giderlerden fazla olanlar harcırahı süresi içerisinde geri ödemedikleri takdirde hangi kanuna göre idarece geri alınırlar?
11-) Bakmakla yükümlü bulunduğu 3 çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu annesi ve çalışmayan eşi bulunan memurun tayini Ankaradan Fransaya çıkmıştır.Memura verilecek olan yer değiştirme masrafının sabit unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
12-) Harcırahlarına mahsuben para ödenmiş olup da muvakkat vazife ile bir tarafa gönderilmelerinden sarfınazar edilmiş olanlara, aşağıdakilerden hangisi ödenir?
13-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurt dışında ödenecek geçici görev gündeliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
14-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarı kim tarafından belirlenir?
15-) Harcırah Kanununa göre memuriyet mahalli dışına, görevlerine ilişkin mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok kaç günü için gündelik ödenir?
16-) Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için verilecek harcırah aşağıdakilerden hangisidir?
17-) Kıta halinde ve bir kumanda altında hareket eden askeri birliklere mensup subay ve askeri memurlarla astsubaylara ve sivil memur ve hizmetlilere yol masrafı ve yevmiye hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
18-) Aşağıdakilerden hangisi harcırahın 4 ana unsurunun birlikte verileceği hallerden biri değildir?
19-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi harcırahın bir unsuru değildir?
20-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, üç çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu kız kardeşi bulunan ve eşi çalışmayan memur ( sürekli görevle yurt içinde bir başka yerdeki göreve atanırsa,ödenecek yer değiştirme masrafının sabit unsuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
21-) Harcırah Kanununa göre görevlendirilen memur, mutat olmayan bir yol kullanacaksa merkezde kimin iznini almak zorundadır?
22-) Aşağıdakilerden hangisi harcırah verilecek kimselerden biri değildir?
23-) Aşağıdakilerden hangisi Harcırah Kanununa tabi değildir?
24-) Saat 09.00da Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait resmi araba ile memuriyet mahalli dışına bulunan bir köye görevli giden görevli memur aynı gün saat 19.30da görev mahalli i ne dönmüştür. Harcırah Kanununa göre memura ödenecek olan harcırah aşağıdakilerden hangisidir?
25-) Harcırah Kanununa göre aile masrafı aşağıdakilerden hangisinden oluşur?
26-) Denetim elemanlarından il düzeyinde denetim, teftiş veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derecede kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarının ne kadar ödenir?
27-) Geçici görev yerinde hastalanmaları nedeniyle görevlerini yerine getiremeyen memurlara görev yapmadıkları günlerin
28-) Aşağıdakilerden hangileri Harcırah Kanununa göre aile fertleri tanımı içinde değildir?
29-) Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir göreve vekaleten görevlendirilenlere aşağıdakilerden hangisi ödenecektir?
30-) Sürekli görevle atanmasına karar verilen ve harcırah da ödendikten sonra atanmasından vazgeçilen memura hak ettiği ................ geçmemek üzere ücretinin dörtte biri oranında tazminat verilir? Yukarıda ki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
31-) 2011GÖSS-6245HK-64
32-) 2011GÖSS-6245HK-63
33-)
34-)
35-)
36-) Kadrosu Ayaş Malmüdürlüğünde bulunan ve memuriyet mahalli dışındaki Güdül Malmüdürlüğünde geçici görevli olarak çalışan memur Anın ataması memuriyet mahalli dışındaki Nallıhan Malmüdürlüğüne yapılmıştır. Memur Anın alması gereken sürekli görev yolluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
37-) Memur veya hizmetlinin aşağıda belirtilen yakınlarından hangine harcırah ödenmez?
38-) Memuriyet mahalli dışında bulunan Beypazarı Malmüdürlüğünde görevli veznedar Ankara Muhasebe Müdürlüğünden değerli kâğıt almak üzere sabah saat 07.00de Beypazarından ayrılıyor ve değerli kâğıtları alarak saat 12.50de tekrar görev yerine dönüyor. Bu veznedara ödenmesi gereken gündelik ve yol masrafı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
39-) Geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere bu sebeple vazife göremedikleri ne kadar süre ile yevmiye verilir?
40-) Sürekli görevle bir yere tayin olup da yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli ailesini birlikte götürmemiş ise bu kişilere(ailesine) ödenecek aile harcırahı nereden başlayacaktır?
41-) Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere saat 8.30 da gidipsaat 18.30 da gelen kişiye ne kadar gündelik verilir?
42-) 6245 sayılı Kanun uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
43-) 6245 sayılı Kanun uygulamasında aşağıdakilerden hangisi geçici görev harcırahının unsurlarından değildir?
44-) 6245 sayılı Kanun uygulamasında yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı kimin tarafından veya ne ile belirlenir?
45-) 6245 sayılı Kanun uygulamasında yurtdışı km tazminatı memur ve hizmetli için kaçtır.
46-) 6245 sayılı Kanun uygulamasındayurt dışı gündelikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
47-) A Defterdarlığı Muhasebe Denetmeni X yeterlik sınavı için Ankara ya gelmiştir. Anılan Denetmene Ankara da bulunduğu günler için en çok kaç gün için gündelik ödenir?
48-) Aile masrafı hangi unsurlardan oluşur?
49-) Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre aile fertlerinden sayılamaz?
50-) Harcırah Kanunu uygulamasında geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere görev mahalline varış tarihinden itibaren verilen gündeliklerin verilebileceği azami süre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
51-) Harcırah Kanunu uygulamasında yurt dışı gündelikleri tespit edilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
52-) Harcırah Kanunu uygulamasında geçici görev harcırahını oluşturan unsurların tamamı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
53-) Almanya da görevli Tarım Müşaviri E 04/12/2010 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle Türkiyeye dönmüştür. Eşi de konsoloslukta memur olarak çalışan Enin eşine ne kadar yurtdışı km tazminatı ödenir?
54-) Edirne Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde görevli ambar memur A hakkında ambarda yapılan bir hırsızlık nedeniyle açılan soruşturma ile ilgili olarak memur A ifade vermek üzere 3 gün süre ile İstanbula gitmiş ve mahkemede hırsızlık olayı ile ilgisi bulunmadığı yönünde karar verilerek beraat etmiştir. Memur Aya ödenecek harcırah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
55-) Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde görevli Memur X temmuz 2010 ayında 30 gün yıllık izne ayrılmış ve iznini Antalya ili Alanya ilçesinde geçirmek üzere özel otomobili ile Alanyaya gitmiştir. Alanyada özel otomobili ile bir yayaya çarparak yaralanmasına neden olmuştur. Kaza ile ilgili olarak hakkında dava açılmış olup memur X tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılarak izin bitimi görevine dönmüştür. Şubat 2011 ayında davayla ilgili olarak kendisine tebligat gelmiş ve memur X mahkeme gününde duruşmada olabilmek için 02.03.2011 tarihinde görev yerinden ayrılarak Alanyaya gitmiştir. 03.03.2011 tarihinde duruşmaya katılmış ve memur X suçsuz bulunarak beraat etmiştir. 04.03.2011 tarihinde de görevine başlamıştır. 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre Memur Xe yapılacak ödeme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
56-) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerinde bulunan Keçiören Vergi Dairesi Müdürlüğünde görevli memur A hastalığı sebebiyle 20 gün istirahat raporu almış olup raporunu Büyükşehir Belediye sınırları içerinde bulunan Gölbaşı ilçesindeki ikametinde geçirmektedir. Bu sırada hakkında yapılan inceleme raporuna istinaden ataması Kırıkkale ili Kaletepe Vergi Dairesi müdürlüğüne yapılmıştır. Atama emrinin kendisine tebliği için Vergi Dairesinde görevli memur B görevlendirilmiş olup Memur B saat 9.30da görev yerinden ayrılarak memur Anın adresinde tebligatı yapmış ve saat 14.00de dairesine dönmüştür. 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre Memur Bye yapılacak ödeme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
57-) Harcırah Kanunu uygulamasında, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren verilen gündeliklerin verilebileceği azami süre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
58-) Harcırah Kanununa göre tahakkuk edecek istihkakın miktarını artıracak şekilde hilafı hakikat beyanname verenlerin fazla aldıkları harcırah hangi Kanun hükümlerine göre tahsil edilir?
59-) Harcırah Kanunu uygulamasında, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren verilen gündeliklerin verilebileceği azami süre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
60-) Harcırah Kanunu uygulamasında, yurt dışı gündelikleri tespit edilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
61-) Antalya da görevli iken ataması Bursa ya yapılan Elazığ Muhasebe Müdürnün sürekli görev harcırahı nerden itaibaren hesaplanır?
62-) Ankara Üniversitesine ait arazi tespit çalışmasını yapmak üzere üniversitenin talebi üzerine görevlendirilen tapu memurunun yevmiyesi hangi bütçeden ödenir.?
63-) Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa en fazla kaç gün geçici görev gündeliği verilebilir?
64-) Sürekli görevle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalde harcırah beyannamelerini ne kadar süre içerisinde vermek zorundadırlar?
65-) Yurt içinde memurlara verilecek harcırahın miktarı Bütçe Kanununa ekli hangi işaretli cetvelde gösterilir?
66-) Yurt içi gündeliklerinin miktarı ne ile tespit olunur?
67-) Personel kanunlarına göre yardmcı hizmetler sınıfına dahil personel 6245 sayılı yasa uygulanmasında hangi tanıma girer?
online sınav Personel kanunlarına göre yardmcı hizmetler sınıfına dahil personel 6245 sayılı yasa uygulanmasında hangi tanıma girer? soru detayi