++Sitene Ekle
1-) Genel yönetim muhasebe yönetmeliği hesaplarında kullanılan ancak Merkezi yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer almayan hesap hangisidir.
2-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre “Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamı” tanımlaması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
3-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıda verilen tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
4-) Aşağıdakilerden hangisi, Genel Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerine yönelik olarak hazırlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin amaçlarından biri değildir?
5-) Kişilere ait menkul kıymetler hesabı nasıl bir hesaptır?
6-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki ön ödemeler hesap grubu içerisinde yer almaz
7-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, mahsup dönemine devredilen iş avans ve kredileri ile personel avanslarının mahsubunda aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?
8-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi ertesi yıla devir verir?
9-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, 101- Alınan çekler hesabının alacak bakiyesi neyi gösterir?
10-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
11-) Aşağıdakilerden hangisi dönem sonu işlemlerinden değildir?
12-) İçinde bulunulan faaliyet döneminde fark edilen ve faaliyet sonuçları üzerindeki önemli etkisi dolayısıyla geçmiş dönemlerde yayımlanmış olan mali tabloların güvenilirliğini etkileyen yanlışlıklara ne denir
13-) Mali tablolarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
14-) Genel yönetimin temel fonksiyonları esas alınarak hazırlan tablo aşağıdakilerden hangisidir?
15-) Üçüncü kişilere verilen nakdi borçlar ve nakit ön ödemeler ile bunlardan yapılan tahsilatlardan kaynaklanan nakit çıkış ve girişleri ne tür nakit akımıdır?
16-) Borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları ne tür nakit akımıdır?
17-) Tahvil ve bono gibi kısa veya uzun vadeli borçlanma araçları ihracı yoluyla veya diğer surette yapılan borçlanmalar karşılığı sağlanan nakit girişleri ne tür nakit akımıdır?
18-) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elde edilmesi ve satışından kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları girişleri ne tür nakit akımıdır?
19-) Faaliyet gelir ve giderlerinden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları ne tür nakit akımıdır?
20-) Kamu idaresinin belli bir tarihteki varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz kaynaklarını gösteren tabloya ne denir?
21-) Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek temel mali tablolardan biri değildir?
22-) Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek temel mali tablolardan biri değildir?
23-) Kesin mizanın düzenlenmesinde hangi hesaplar bakiye vermez?
24-) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tabloları kimin tarafından üretilir?
25-) Kendi adına ekonomik varlık edinebilen, yükümlülük üstlenebilen, diğer kamu idareleri veya üçüncü şahıslarla ekonomik ilişkilere girebilen kamu idarelerine ne ad verilir?
26-) Aşağıdakilerden hangisi Emanet Yabancı Kaynaklar arasında değildir?
27-) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı hangi hesap grubu içinde yer alır
28-) Aşağıdakilerden hangisi Kısa Vadeli İç Mali Borçlar hesap grubunda yer almaz?
29-) Aşağıdakilerden hangisi Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap grubundan değildir?
30-) Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar hesap grubundan değildir?
31-) Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar hesap grubundan değildir?
32-) 7 numaralı ana hesap grubu hangi amaç için kullanılır?
33-) 49-Bilanço hesapları bölümü, hangi ana hesap gruplarından oluşur?
34-) Çerçeve hesap planı hangi ana hesap gruplarına ayrılır
35-) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar nasıl karşılanır?
36-) Kamu idarelerince diğer kamu idarelerine veya diğer kişilere nakit, mal, hizmet veya diğer bir varlık şeklinde karşılıksız olarak yapılan ödemelere ne denir?
37-) Kamu idareleri tarafından mal ve hizmet üreten işletmelere üretim miktarı, birimi veya mâl ve hizmetin değeri esas alınarak yapılan karşılıksız cari ödemelere ne denir?
38-) Kamu idarelerinin başka kamu idarelerine, yurt içinde veya yurt dışındaki mali kuruluşlara veya devletlere verdikleri borçlar dolayısıyla tahakkuk eden faizler, ilgili oldukları dönemlere ne kaydedilir?
39-) Kamu idarelerinin başka kamu idarelerinden, yurt içindeki veya yurt dışındaki mali kuruluşlardan veya devletlerden yaptıkları borçlanmalar dolayısıyla tahakkuk eden faizler, ilgili oldukları dönemlere ne kaydedilir?
40-) Değer ve miktar değişimi sonucu ortaya çıkan kazanç ve kayıplar hakkında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
41-) Varlık ve yabancı kaynakların değerlemeye tabi tutulmaları sonucunda, fiyat değişmelerinden dolayı ortaya çıkan artış ve azalışlara ne denir?
42-) Yeniden değerleme uygulamasıyla ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
43-) eniden değerleme (Yuygulamasıyla ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
44-) Mal veya hizmet üretiminde veya ediniminde kullanılmak, üçüncü kişilere kiraya verilmek veya idari amaçlar için kullanılmak üzere elde tutulan marka, isim, bilgisayar yazılımı, telif, patent, sınai ve işletme hakları gibi kalemlere ne denir?
45-) Maddi duran varlıkların maliyet bedeline aşağıdakilerden hangisi dahil değildir?
46-) Aşağıdakilerden hangisi mali olmayan varlıklardan değildir?
47-) Aşağıdakilerden hangisi mali varlıklar arasında sayılmaz?
48-) Muhasebe kayıtları nasıl düzeltilir?
49-) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebeleştirme belgesi olarak ne kullanılır?
50-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe işleminin gerçekleşme biçimlerinden değildir?
51-) Genel yönetim muhasebe ve raporlama standartları kimin tarafından oluşturulur?
52-) Aşağıdakilerden hangisi nazım hesaplara ilişkin ilkelerden değildir?
53-) Aşağıdakilerden hangisi öz kaynaklara ilişkin ilkelerden değildir?
54-) Aşağıdakilerden hangisi yabancı kaynaklara ilişkin ilkelerden değildir?
55-) Aşağıdakilerden hangisi yabancı kaynaklara ilişkin ilkelerden değildir?
56-) Aşağıdakilerden hangisi varlıklara ilişkin ilkelerden değildir?
57-) Aşağıdakilerden hangisi varlıklara ilişkin ilkelerden değildir?
58-) Aşağıdakilerden hangisi bilanço ilkelerinden değildir?
59-) Aşağıdakilerden hangisi bütçe uygulama sonuçları tablosu ilkelerinden değildir?
60-) Aşağıdakilerden hangisi faaliyet sonuçları tablosunun ilkelerinden değildir?
61-) Aşağıdakilerden hangisi faaliyet sonuçları tablosunun ilkelerinden değildir?
62-) Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolarda yer verilecek önemde olması hangi kavramı ifade eder?
63-) Aşağıdakilerden hangisi genel yönetim muhasebesinin dayanağı kavramlardan değildir?
64-) Aşağıdakilerden hangisi genel yönetim muhasebesinin dayanağı kavramlardan değildir?
65-) Aşağıdakilerden hangisi genel yönetim muhasebesinin dayanağı kavramlardan değildir?
66-) Varlık veya kaynakların değerleme gününde muhasebe kayıtlarındaki değerine ne denir?
67-) Her türlü senetlerle, bono ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değere ne denir?
68-) Varlık veya kaynakların değerleme günündeki normal alım satım değerine ne denir?
69-) Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamına ne denir?
70-) Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutara ne denir?
71-) İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işleme ne denir?
72-) İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işleme ne denir?
73-) Kamu idarelerinin varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farka ne denir?
74-) Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi, mali raporların hazırlanması ve sunulmasında kabul edilen ilke, kural, standart ve uygulamalara ne denir?
75-) Mali işlemlerin yürütülmesinde, kaydedilmesinde ve raporlanmasında kullanılan hesap planları, defterler ve muhasebeleştirme süreçlerinin tamamına ne denir?
76-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe biriminin görevlerinden değildir?
77-) Aşağıdaki idarelerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin kapsamında değildir?
78-) 2011GÖSS-GM-4
79-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, çerçeve hesap planı içerisinde nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacak unsurlarını kapsayan ana hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir?
80-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Faaliyet dönemi içinde paraya dönüştürülebilecek veya kullanılarak tüketilecek varlık ve alacaklar, bilançoda dönen varlıklar ana hesap grubu içinde gösterilir. şeklinde ifade edilen temel ilke aşağıdakilerden hangisine aittir?
81-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolarda yer verilecek önemde olması esastır. açıklaması aşağıdaki temel kavramlardan hangisinin tanımıdır?
82-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamı nı ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?
83-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre kişilerden bir iş veya hizmet karşılığı teminat olarak alınan hazine bonoları aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?
84-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesap gruplarından hangisi, duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer almaz?
85-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre son üç yıllık fiyatlar genel seviyesindeki değişim toplamı hangi hâlde yeniden değerleme işlemini gerekli kılar?
86-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi, dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki ön ödemeler hesap grubu içerisinde yer almaz?
87-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesap gruplarından hangisi, duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer almaz?
88-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre kişilerden bir iş veya hizmet karşılığı teminat olarak alınan hazine bonoları aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?
89-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki duran varlıklardan hangisi, amortisman veya tükenme payına tabi tutulmaz?
90-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre son üç yıllık fiyatlar genel seviyesindeki değişim toplamı hangi hâlde yeniden değerleme işlemini gerekli kılar?
91-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre kişilere ait menkul kıymetler hesabı nasıl bir hesaptır?
92-) Kişilere ait menkul kıymeler hesabı nasıl bir hesaptır?
93-) Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebesinin dayanağı kavramlardan biri değildir?
94-) Varlık veya kaynakların değerleme gününde muhasebe kayıtlılarındaki değerine ne denir?
95-) Hertürlü senetlerle, bono ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değere ne denir?
96-) Varlık veya kaynakların değerleme günündeki normal alım satım değerlerine ne dnir?
97-) Kamu idarelerinin varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farka ne nedir?
98-) Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen Temel kavramlardan birisi değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen Temel kavramlardan birisi değildir? soru detayi