++Sitene Ekle
1-) Mali tablonun ait olduğu aya ait fiyat endeksinin, bu endeks ile bir önceki hesap döneminin sonundaki fiyat endeksi toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunan endekse bölünmesiyle elde edilen katsayıya ne denir.
2-) Memur Ahmet bey vefat ettiğinden eşi fatma hanıma ölüm yardımı ödemesi yapılacaktır.Fatma hanımın 18 yaşından büyük 2 çocuğu ve 18 yaşından küçük bir çocuğu bulunmaktadır.Fatma hanım Ölüm Yardımı ödemesinin çocukları adına kendisine yapılmasını istemektedir.Fatma hanıma ölüm yardımının yapılabilmesi için 18 yaşından büyük çocukların hakkının Fatma hanıma ödenebilmesi için,aşağıdaki belgelerden hangisi istenir?
3-) 2011GÖSS-MYMY-38
4-) 2011GÖSS-MYMY-37
5-) 2011GÖSS-MYMY-36
6-) 2011GÖSS-MYMY-35
7-) 2011GÖSS-MYMY-33
8-) 2011GÖSS-MYMY-32
9-) 2011GÖSS-MYMY-30
10-) 2011GÖSS-MYMY-29
11-) 2011GÖSS-MYMY-28
12-) 2011GÖSS-MYMY-27
13-) 2011GÖSS-MYMY-26
14-) 2011GÖSS-MYMY-24
15-) 2011GÖSS-MYMY-23
16-) 2011GÖSS-MYMY-22
17-) 2011GÖSS-MYMY-21
18-) 2011GÖSS-MYMY-20
19-) 2011GÖSS-MYMY-19
20-) 2011GÖSS-MYMY-18
21-) 2011GÖSS-MYMY-17
22-) 2011GÖSS-MYMY-16
23-) 2011GÖSS-MYMY-15
24-) 2011GÖSS-MYMY-14
25-) 2011GÖSS-MYMY-13
26-) 2011GÖSS-MYMY-12
27-) 2011GÖSS-MYMY-11
28-) 2011GÖSS-MYMY-10
29-) 2011GÖSS-MYMY-9
30-)
31-)
32-)
33-)
34-) Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablo aşağıdakilerden hangisidir?
35-) 80
36-) 79
37-) 78
38-) 77
39-) 76
40-) 75
41-) 74
42-) 73
43-) 72
44-) 71
45-) 70
46-) 69
47-) 68
48-) 67
49-) 66
50-) Gümrük mutemetliklerince muhasebe biriminin banka hesabına aktarılan tutarlar aşağıdaki kayıtlardan hangisiyle muhasebeleştirilir?
51-) Sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak teminat karşılığı verilen avanslar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
52-) (F) Mal müdürlüğünde saklanmakta olan ve değeri 500.-YTL olan 2 adet hazine malı altın bileziğin veznede bulunmadığının anlaşılması hâlinde yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
53-) Dönem sonunda demirbaşlar için ayrılması gereken amortisman 100 YTL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan amortismana ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
54-) A kamu idaresince, ileride değerlendirilmek üzere maliyet bedeli 50.000.-YTL olan arazi satın alınmıştır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Kesintiler dikkate alınmayacaktır).
55-) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
56-) Ambarda bulunan kırtasiye malzemelerinden, kayıtlı değeri 100.-YTL olan kısmının kullanılması durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
57-) A kamu idaresinde görevli memur B’ye, 70.-YTL fazladan geçici görev yolluğu ödendiğinin tespit edilmesi durumunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
58-) Yetkili memurun istifa etmesi nedeniyle mal müdürlüğü ambarına iade ettiği pasaportlar, aşağıdaki kayıtlardan hangisiyle muhasebeleştirilir?
59-) Aşağıdakilerden hangisi, 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ile bölüm ve cetvellerinde yer almaz?
60-) Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı 300TL nin bakanlığın kararı üzreine silinmesi halinde yapılması gereken kayıt hangisidir?
61-) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, Bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamalar ile okul pansiyonları hesabına ilişkin işlemler, aşağıdaki belgelerden hangisi ile muhasebeleştirilir?
62-) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, kamu idarelerine ait maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda ortaya çıkan alacaklar aşağıdaki hangi hesapta takip edilmektedir?
63-) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi: Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, bir mali yılın başından sonuna kadar yapılan bütün işlemler ile mali yıl geçtikten sonra, mahsup dönemi içinde önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini kapsayan dönemi ifade etmektedir?
64-) 2009 yılı sonu itibariyle 254 Taşıtlar hesabı ve taşıt için ayrılan amortisman hesabıyla ilgili olarak; 254 Taşıtlar hesabında 60.000,00 lira borç kalanı, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabında 20.000,00 lira alacak kalanı olduğu tespit edilmiştir. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yukarıda belirtilen taşıtın net bilanço varlık değeri ne kadardır?
65-) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup, Bakanlıkça belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen giderlerden kaynaklanan borçların izlenmesi için aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır.?
66-) Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin uygulamasında kullanılacak defterlerden değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin uygulamasında kullanılacak defterlerden değildir? soru detayi