++Sitene Ekle
1-) 6085 sayılı kanuna göre Sayıştay genel kurulunun görevlerinden değildir?
2-) 6085 sayılı kanuna göre aşağıdakilerin hangisi Sayıştay organlarından değildir?
3-) Sayıştay Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebepleri arasında sayılmamıştır?
4-) 6085 e göre yargılamanın iadesi isteminde bulunma süresi ilamın tebliğ tarihinden itibaren kaç yıldır
5-) 6085 sayılı kanuna göre sayıştay ilamları kesinleştikten sonra kaç gün içerisinde yerine getirilir
6-) 6085 sayılı sayıştay kanununa göre sayıştay raporları TBMM ye sunulduğuve ilgili kanu idarelerine verildiği tarihten itibaren kaç gün içerisinde sayıştay başkanı veya sayıştay başkan yardımcısınca (kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç )kamuoyuna duyurulur
7-) 6085 sayıştay kanununa göre denetim raporları kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından raporun alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde cevaplandırlır
8-) 6085 sayılı Sayıştay kanununa göre; denetimin genel esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
9-) Sayıştay başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir
10-) 6085 sayılı sayıştay kanununa göre yıl içinde yapılan değişiklikler değişiklik tarhinden itibaren en geç ne kadar süre içinde sayıştaya bildirilir?
11-) Sayıştay Kanununa göre Sorumlular ve sorumluluk halleri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
12-) Sayıştayın yetkileriyle ilgil olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
13-) Sayıştayın görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
14-) Sayıştay daire başkanı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır.
15-) Sayıştay başkanı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır.
16-) Sayıştay üyesi olabilmek için öğrenim şartının yanında kamu kurumlarında en az ne kadar hizmet şartı aranır.
17-) Hesabı bu Kanun hükümlerine göre zamanında ve tam olarak vermeyen muhasebe yetkilileri sorumlular veya diğer ilgililer ile Sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında, istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermeyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin görevliler hakkında nasıl bir işlem tesis edilir.
18-) Sayıştay a bildirilmesi gereken değişiklikler ne kadar süre içinde bildirilir
19-) Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda kime veya kimlere karşı sorumludur.
20-) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında tespit edilen kamu zararına ilişkin düzenlenen rapor hangisidir.
21-) Sayıştay la ilgili verilen kavram açıklamalardan hangisi yanlıştır.
22-) Sayıştay Denetimini Kimin adına yapar
23-) 2011GÖSS-6085SK-87
24-) 2011GÖSS-6085SK-86
25-) Sayıştay dairelerinin ilamları aşağıdaki nedenlerden hangisinden temyiz edilemez?
26-) Karar düzeltilmesi neye karşı yapılır?
27-) Aşağıdakilerden hangisi kanun yollarından değildir?
28-) Sayıştay aşağıdaki denetimlerden hangisini yapamaz?
29-) Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra kaç gün içerisinde yerine getirilir?
30-) Yargılamanın iadesnde süre ilamın tebliğinden itibaren ne kadardır?
31-) Karar Düzeltilmesinde süre kanunun yazılı bildirim tarihinden itibaren kaç gün içinde yapılmalıdır?
32-) Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesine ne nedir?
33-) Aşağıdakilerden hangisinde düzenlilik denetiminin kapsamı doğru verilmiştir?
34-) 6085 sayılı Sayıştay Kanunun göre Sayıştayın denetiminin kapsamına hangi denetimler girer?
35-) Hesapların verilmemesinden doğan sorumluluk kime aittir?
online sınav Hesapların verilmemesinden doğan sorumluluk kime aittir? soru detayi