++Sitene Ekle
1-) Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının, harcama yetkililerince yazılı olarak görevlendirilen mutemetlere ödenmesinde hangi belge aranır.
2-) Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine göre ödemenin kimlere yapılacağı ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir.
3-) 1fatura veya Fatura yerine geçen belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden yapılan iş, mal veya hizmet alımlarında ………düzenlenir.
4-) Fatura yerine geçmeyen belge aşağıdakilerin hangisidir?
5-) Yabancı ülkelerde güç veya muhtaç duruma düştükleri Dışişleri Bakanlığınca tespit olunan ve yurda dönmeleri gereken Türk vatandaşlarının, dönüş ve yolda yiyecek giderleri için geri alınmak üzere ödünç olarak verUen paraların Ödenmesinde ödeme belgesine ne bağlanır?
6-) Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
7-) Yurtdışından yapılacak tüketim maü, malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde gerekli olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
8-) Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
9-) Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin Ödenmesinde hangi belgeler aranır?
10-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, taşınmaz mal alım bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
11-) Avans veya kredi suretiyle yapüacak ön ödemelerde; harcama talimatı ve gereken hallerde kredi izin yazısı, kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerden hangisine eklenir?
12-) Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda; harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği, gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin karan, kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerden hangisine eklenir.
13-) Vasilere yapılacak ödemelerde vasi, aşağıdaki belgelerden hangisine göre tespit edilir?
14-) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işlerde çalışan işçilere ödenecek ihbar tazminatı ödemelerinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
15-) İhale suretiyle yapılacak taşıma giderlerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
16-) Kamu personeline nakden yapılacak giyecek yardımı ödemelerinde, aşağıda sayılan belgelerden hangisi aranmaz?
17-) İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri için düzenlenen ve ödenecek ara ve kesin tutarın hesaplanmasına ilişkin belgelergeden oluşan rapor aşağıdakilerden hangisidir
18-) Aşağıda sayılan belgelerden hangisi fatura tanımı içerisinde değerlendirilemez?
19-) Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğiyle ilgili olarak doğru olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
20-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde eklenmesi zorunlu olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
21-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
22-) Satın alma usulü uygulanarak yapüacak kamulaştırmalarda ödeme belgesi ekinde bulunması zorunlu olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
23-) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi yeterlidir?
24-) Her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde hangi belgeler aranır?
25-) Ordu Mal Yönetmeliğine tabi dairelerce, TİF yerine kullanılacak belge aşağıdakilerden hangisidir?
26-) Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak mal ve malzeme alımlarının ödenmesinde aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
27-) Kurumlara katılma paylan, sermaye teşkilleri, iktisadi transfer ve yardımlar ile mali transferlere ilişkin ödemelerde ödeme belgesine aşağıdakilerden hangisi bağlanmaz?
28-) Aşağıdaki hallerin hangisinde TİF düzenlenir?
29-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak tercüme Ücreti ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
30-) Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıf tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
31-) Taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçları ve benzeri giderler ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayıcı belge harcama talimatı dışında hangisi / hangileridir?
32-) İlan giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
33-) Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
34-) Gezici olarak görev yapan personele verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
35-) Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara verilen tazminatların ödenmesinde ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayın belge aşağıdakilerden hangisidir?
36-) Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yo I hıklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
37-) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aranması gereken kanıtlayın belgelerin tamamı aşağıdakilerden hangisidir?
38-) Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
39-) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
40-) Aşağıdakilerden hangisi resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde ödeme belgesi ekinde yer alması zorunlu belgelerden değildir?
41-) Personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
42-) Eczanelere yapılacak ilaç giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
43-) Doğum yardımı ödemelerinde ödeme belgesine hangi belge bağlanır?
44-) Ölüm yardımı ödemelerinde kanıtlayıcı belge olarak ne aranır?
45-) Başbakan ve bakanların temsil ödenekleri için düzenlenmesi gereken bordro
46-) Ay lıklarla ödenmeyen tazminatlar nerede gösterilir?
47-) Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit atacaklarının mutemetlerine ödenmesinde, aranması gereken belge aşağıdaki I erden hangisidir?
48-) Alacağı temellük eden kişilere yapılacak Ödemelerde aranacak belge hangisidir?
49-) Aşağıda sayılanlardan hangisine ödeme yapılamaz?
50-) Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliklerde ödeme yapdacak kişilerden değildir?
51-) Vasilere yapılacak ödemelerde, bulunması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
52-) Aşağıda kilerden hangisi taahhüt dosyasında bulunması gereken belgelerden değildir?
53-) İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki raporlardan hangisi düzenlenir?
54-) İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde; onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale komisyonu karan, doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görUlen diğer belgeleri kapsayan dosyaya ne denir?
55-) Avans suretiyle yapılacak ön ödemelerde ödeme belgesine bağlanacak belge veya belgeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
56-) 49- ............................. kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun ibare aşağıdakilerden hangisidir?
57-) Piyasa fiyat araştırması tutanağı hangi tür alımlarda düzenlenir?
58-) Doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlarda: alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapüan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan tekliflerden, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan belgenin ismi nedir?
59-) Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
60-) Yüklenicilere verilecek avanslarda düzenlenmesi gereken Ödeme belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
61-) ihale suretiyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; diğer alımlarda ise alım konusu işin nevi, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeye ne denir?
62-) Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak bir giderin yapılabilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeye ne denir?
63-) Kanunen fatura veya fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile giriş ve yoku taşıma biletlerini düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan belge aşağıdakilerden hangisidir?
64-) Avans ve kredi gibi ön ödemelerde düzenlenmesi gereken ödeme belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
65-) Bütçeye gider kaydıyla yapılan kesin ödemelerde düzenlenmesi gereken ödeme belgesi
66-) Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde; aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
67-) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesi ekine bağlanmaz?
68-) Taşınır işlem fişinin düzenlenmesine gerek olmayan satın alma türü aşağıdakilerden hangisidir?
69-) İhale usulü olmayan doğrudan temin usulünde harcama talimatı olarak düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
70-) İhaleli işlerde düzenlenmesi gereken harcama talimatının ismi aşağıdakilerden hangisidir?
71-) Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için ödeme belgesine bağlanması zorunlu olan belgeler aşağıdakilerden hangisidir?
72-) Gerçek kişilerde ödeme yapılamayacak kişi aşağıdakilerden hangisidir?
73-) Bütçeden mahsuben yapılacak kesin ödemelerde hangi ödeme belgesi düzenlenir?
74-) Aşağıdakilerden hangisi fatura olarak kabul edilemez?
75-) Dış temsilciliklere gönderilen avanslar ile açılan kredilerden bütçenin her bir tertibinden yapılan harcamalarda dönemler itibarıyla hangi belge düzenlenir?
76-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4c maddesi veya özel mevzuatları gereğince sayım, propaganda, anket, canlı modellik ve benzeri geçici hizmetlerde İstihdam edilen kısmi zamanb çalışanların ücretleri ile aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenmesinde; aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
77-) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve İlgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin Ödenmesinde; aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
78-) Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
79-) Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satmalına memuru, tebliğ memuru, posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden fiilen bu görevlerde çalışanlar ile sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
80-) Doğal Afet Sigortalan Kurumunca sigortalılara yapılacak tazminat ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
81-) İş veya mal veya hizmet satın alınması sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar dışında kalan taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri, belediye resim ve harçlan, noter harcı, muayene ve ruhsat harçları ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde ödeme belgesine hangi belgeler bağlanır?
82-) Kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecek telif ve işlenme ücretleri hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak telif, işlenme (tercüme dâhilve benzeri ücret ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
83-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
84-) Kamu görevlilerinden emekliliğe sevk edilenlere mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayın belge aşağıdakilerden hangisidir?
85-) İlgili mevzuatı gereğince yapılacak proje teşvik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde aşağıda yer alan belgelerden hangisi aranmaz?
86-) Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
87-) Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım giderleri iie bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine kanıtlayın belge olarak bağlanmaz?
88-) Aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarından hangisi Merkezi Yönetim ve Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamı dışındadır?
89-) Makine, teçhizat, taşıt ve demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi bulunmaz?
90-) Kamu personeline nakden verilmesi gereken giyecek yardımı ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
91-) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
92-) İhale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine kamtlayıcı belge olarak bağlanmaz?
93-) Güvenli elektronik imzalı reçete uygulamasına geçilen yerlerde kamtlayıcı belge olarak aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
94-) Sözleşmeli olarak istihdam edilen personel ücretlerinin ödenmesinde aşağıda belgelerden hangisi aranmaz?
95-) İhale usulüyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde aşağıdaki belgelerden hangisi taahhüt dosyasında bulunmaz?
96-) Her türlü tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine kanıtlayıcı belge olarak bağlanmaz?
97-) Aşağıdakilerden hangileri ödeme belgesidir
98-) Eczanelere yapılacak ödemelerde, ödeme belgesine aşağıdakilerden hangisi bağlanmaz?
99-) Personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde Asağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
100-) Ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde düzenlenecek belge aşağıdakilerden hangisidir?
101-) Ödeme belgesinin birinci nüshasına asıllarının bağlanması esas olan kanıtlayıcı Ige/ belgeler aşağıdakilerden hangisidir?
102-) Ödeme belgesi en az kaç nüsha düzenlenir?
103-) Aşağıdaki idarelerden hangisi Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamı dışındadır?
104-) Yurtiçi geçicgörev yolluklarının ödenmesinde, ödeme belgesine kanıtlayıcı belge olarak aşağıdakilerden hangisinin bağlanması zorunlu değildir?
105-) 2011GÖSS-MYMY-31
106-)
107-)
108-)
109-)
110-)
111-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi fatura yerine geçen belgelerden biridir?
112-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi değildir?
113-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre denetim elemanlarının yurt içi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
114-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara verilen tazminatların ödenmesinde, ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayıcı belge aşağıdakilerden hangisidir?
115-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-liği’ne göre kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara verilen tazminatların ödenmesinde, ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayıcı belge aşağıdaki-lerden hangisidir?
116-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-liği’ne göre denetim elemanlarının yurt içi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
117-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre ölüm yardımı ödemelerinde kanıtla-yıcı belge olarak ne aranır?
118-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-liği’ne göre kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacaklarının mute-metlerine ödenmesinde, aranan belge aşağıda-kilerden hangisidir?
119-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-liği’ne göre aşağıdakilerden hangisi, tüzel kişi-liklerde ödeme yapılacak kişilerden değildir?
120-) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli-ği’ne göre yüklenicilere verilecek avanslarda düzenlenmesi gereken ödeme belgesi hangisidir?
121-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi fatura yerine geçen belgelerden değildir?
122-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılmış bir ihaleye ilişkin kesin ödemede aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
online sınav Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılmış bir ihaleye ilişkin kesin ödemede aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? soru detayi