++Sitene Ekle
1-) Yurtdışı teşkilatlarında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini kim görevlendirir ?
2-) KAMU İDARELERİNİN KENDİ KULLANIMLARI İÇİN İÇ İMKANLARIYLA ÜRETTİKLERİ TAŞINIRLAR DEĞER TESPİT KOMİSYONUN BELİRLEYECEĞİ HANGİ MİKTAR İLE TİF DÜZENLENEREK KAYDEDİLİR.?
3-) KULLANILMAK ÜZERE ZİMMETLE VERİLEN DAYANIKLI TAŞINIRLARDAN HERHANGİ BİR SEBEPLE İADE EDİLENLER İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ KAYITLARDAN HANGİSİ DÜZENLENİR.
4-) Aşağıdakilerden hangisi için TİF düzenlenmez?
5-) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre;tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları hangi yönteme göre giriş bedelleri üzerinden yapılır ?
6-) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre ;kamu idarelerinin bünyesinde bulunan fabrika,imalathane ve benzeri üretim yerlerinde kullanılan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddeler hakkında uygulanacak olan mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?
7-) Taşınır Yönetim Hesabı içinde hangi cetvel yer almaz?
8-) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre;bağış suretiyle bir kamu idaresince edinilen taşınıra ait Taşınır İşlem Fişi hangi sürede muhasebe birimine gönderilmesi gerekmektedir?
9-) Kamu idarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen ekonomik değere sahip kereste,odun,meyve gibi ürünler Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre hangi bedel üzerinden kayıtlara alınır?
10-) Kamu idarelerinin kedi kullanımları için iç imkanlarıyla ürettikleri taşınırlar hangi bedel üzerinden kayıtlara alınır?
11-) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, Taşınır işlemlerinde hangi defter tutulmaz?
12-) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri hangisi için uygulanır?
13-) Taşınırların tahsisi ile ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
14-) İdarelerin, sahip oldukları taşınırların tahsisi ile ilgili olarak doğru olan husus aşağıdakilerden hangisidir?
15-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
16-) Aşağıdakilerden hangisi Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinden değildir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
18-) Aşağıdakilerden hangisi Taşınır işlemlerinde kullanılan cetvellerden değildir?
19-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
20-) Aşağıdakilerden hangisi taşınır kayıt ve kontrol görevlilerinin görev ve sorumluluklarından değildir?
21-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
22-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
23-) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
24-) Tüketim malzemeleriyle ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
25-) Dayanıklı taşınırlar kapsamında yer almayan taşınır aşağıdakilerden hangisidir?
26-) Taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının bir araya getirilme işlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatlarında görevlendirilen kişiye ne ad verilir?
27-) Aşağıdakilerden hangisi taşınır işlemlerinde kullanılan belgelerden değildir?
28-) Taşınır işlemlerde aşağıdaki defterlerden hangisi tutulmaz?
29-) KDV mükellefi olan kamu idarelerinde birim maliyetlerine aşağıdakilerden hangisi dahil edilmez?
30-) Aşağıdakilerden hangisi taşınır edinme yöntemlerinden değildir?
31-) Aşağıdakilerden hangisi yönetim hesabı cetvellerinden değildir?
32-) Tüketim malzemelerinin çıkışları hariç düzenlenen TİF lerin muhasebe birimine gönderilme süresi ne kadardır?
33-) Kamu idarelerinde taşınırların envanter kayıtlarını tutmak kimin görevidir?
34-) Kullanıma verilen dayanıklı taşınırlar ile tüketime verilen taşınırlar için hangi belgeler düzenlenir?
35-) Taşınır mal satın alındığında Veya değer artışı yapddığı hâllerde hangi bedel üzerinden kayda alınır?
36-) 1- Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı 2- Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli 3-Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli 4- Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak -Taşınır yönetim hesabı içinde yukarıdakilerden hangisi yer almaz?
37-) Ambarların devri hangi belgenin düzenlenmesiyle yapılır?
38-) Taşınır yönetim hesabını kim verir?
39-) Dayanıklı taşınırların kamu personeline kullandmak üzere verilmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?
40-) Kamu idareleri arasındaki bedelsiz devirler için asgari süre ne kadar olmahdır?
41-) 57- Taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullandamaz hale gelmesi halinde taşınırlar için düzenlenmesi gereken belge aşağıda kiler den hangisidir?
42-) Kamu idareleri arasında taşınır devri konusunda doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
43-) 55 - Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırların kayıtlara alınmasında hangi belge/fiş düzenlenir?
44-) Tüketime verilen taşınırların çıkış kaydı için hangi belge düzenlenir?
45-) Taşınırların giriş ve çıkış kaydı ne ile yapılır?
46-) Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetvellerden hangisi kullanılmaz?
47-) Aşağıdaldlerden hangisi taşınır işlemlerinde, tutulacak defterlerden değildir?
48-) Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları Konusunda doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
49-) Taşınır Kesin Hesap Cetvelini kim hazırlar?
50-) Taşınır mal, kullanılmaz hâle gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hâllerinde hangi bedel üzerinden kayda alınır?
51-) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumluluklarından olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
52-) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararının tahsil edilmesinde hangi bedel esas alınır?
53-) Harcama yetkililerin sorumluluğunda olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
54-) Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullamlan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin a bölümü 150 hesap detayında yer alan taşınır mallara ne denir?
55-) Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlilerine ne denir?
56-) Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, kayıtlan tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilere ne denir?
57-) Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal ahm ve satım değerine ne denir?
58-) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçalara ne denir?
59-) Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırlara ne denir?
60-) Taşınır Mal Yönetmeliği uygulamasında, taşıtlar ve demirbaşlar ne olarak değerlendirilir?
61-) Aşağıdaki durumların hangisinde düzenlenen taşınır işlem fişi muhasebe birimine gönderilmez?
62-) Kamu idarelerince bedelsiz olarak devir abnan taşınırlar için düzenlenen taşınır işlem fişi kaç gün içinde devreden idareye gönderilir?
63-) Tüketim malzemesi olarak sınıflandırılan taşınırlardan yeniden formatlanmak ya da doldurulmak suretiyle tekrar kullanılması mümkün olanlar için hangi belge düzenlenir?
64-) Dayanıklı taşınırlarda değer artışı ile ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
65-) Bedelsiz devir halinde taşınırın çıkış kaydında hangi değer esas alınır?
66-) Kayıttan düşme ve teklif tutanağma istinaden taşınırların kayıtlardan düşümü ne ile yapılır?
67-) 16- Milli Savunma Bakanbğı ambarında kayıtlı 200.000.- TL tutarındaki taşınırın hurdaya ayrılması işleminde onay mercii kimdir?
68-) 15- Kayıttan düşme ve teklif tutanaklan aşağıda sayılan görevlilerden hangisi tarafından onaylanabilir?
69-) Sayım sonucunda taşınırların noksan çıkması halinde kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla hangi belge düzenlenir?
70-) Taşınırm fire nedeniyle yok olması sebebiyle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla öncelikli olarak hangi belge düzenlenir?
71-) Muayene ve kabul işlemi derhal yapdamayan hallerde taşınırların geçici olarak teslim alınmasında hangi belge düzenlenir?
72-) Oda, büro, bölüm, atölye ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen demirbaşlar için hangi belge düzenlenir?
73-) Demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde hangi belge düzenlenir?
74-) Hangi halde taşınır işlem fişi düzenlenmez?
75-) Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan hangi belgedeki tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onaylar?
76-) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları kimin tarafından yapılır?
77-) İdarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini kim hazırlar?
78-) Taşınır konsolide görevlileri, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında hangi birimin bünyesinde olmalıdır?
79-) Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu kimin aracılığıyla yerine getirir?
80-) ilen dayanıldı taşınırlar hakkında doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
81-) Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranmadan dolayı sorumlu olan kimdir?
82-) Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünüm hangi taşınırları hakkında Taşınır Mal Yönetmeliği hükmü uygulanır?
83-) Taşınır işlem fişi aşağıda sayılan hangi durumda düzenlenmez?
84-) Aşağıda yer alan hususlardan hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğinin amaçları arasında sayılmamıştır?
85-) Taşınır işlemlerinde işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetvellerden hangisi kullanılmaz?
86-) Taşınır işlem fişi aşağıdaki edinimlerden hangisi için düzenlenemez?
87-) Taşınır Mal Yönetmeliği uygulamasında taşıtlar ve demirbaşlar ne olarak değerlendirilir?
88-) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri şm tarafından görevlendirilir?
89-) Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca aşağıdakilerden hangisi kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devredilmesinin genel şartlarından değildir?
90-) Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aşağıda sayılanların hangisinden sorumlu değildir?
online sınav Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aşağıda sayılanların hangisinden sorumlu değildir? soru detayi