++Sitene Ekle
1-) Kararlara karşı başvuru yollarından olan istinafla ilgili olarak aşağdakilerden hangisi yanlıştır?
2-) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı kaç gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir?
3-) Aşağıdakilerden hangisi Kararlara Karşı Başvuru Yollarından değildir?
4-) Yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararlar kaç gün içinde yazılır ve imzalanır?
5-) Yürütmenin durdurulması ile ilgili olmak üzere yanlış olan husus aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar için İtiraz edilen merciler kaç gün içinde karar vermek zorundadırlar?
7-) Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara kaç gün içinde itiraz edilebilir?
8-) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9-) İvedi yargılama usulü ve Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usullerinde aynı husus hangisidir?
10-) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin davalarda temyiz kararları kaç gün içinde tebliğe çıkarılır?
11-) Merkezî ve ortak sınavlara yönelik davalarda temyiz istemi kaç gün içinde sonuçlandırılır?
12-) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin davalarda temyiz dilekçelerine cevap verme süresi kaç gündür?
13-) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin davalarda temyiz dilekçeleri kaç gün içinde incelenip tebliğe çıkarılır?
14-) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin davalar ne kadar süre içinde karara bağlanır?
15-) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde temyiz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
16-) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17-) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren ....... olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla ....... uzatılabilir
18-) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren kaç gündür?
19-) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ilk inceleme ve dava dilekçesi ile ekleri ne zaman tebliğe çıkarılır?
20-) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde dava açma süresi kaç gündür?
21-) İvedi yargılama usulünde dosyalar en geç ne zaman karar bağlanır?
22-) İvedi yargılama usulünde temyiz istemi üzerine verilen karar ne zaman tebliğe çıkralır?
23-) İvedi yargılama usulünde Temyiz istemi ne zaman karara bağlanır?
24-) İvedi yargılama usulünde Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi kaç gündür?
25-) İvedi yargılama usulünde temyiz dilekçeleri kaç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır?
26-) İvedi yargılama usuülünde temyiz süresi kaç gündür?
27-) İvedi yargılama usulü ile ılgili olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
28-) İvedi yargılama usulünde savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren kaç gündür?
29-) İvedi yargılama usulünde ilk inceleme kaç gün içinde yapılarak dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır?
30-) İvedi yargılama usulünde dava açma sresi kaç gündür?
31-) İvedi yargılama usulü aşağıda sayılan uyuşmazlıklardan hangisinde uygulanmaz?
32-) Kararlara Karşı Başvuru Yollarından temyzile ilgili olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
33-) Kararlara Karşı Başvuru Yollarından olan istinaf ile ilgili doğru olmayan husus hangisidir?
34-) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan anlaşmazlık için açılan dava hangisidir?
35-) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan dava hangisidir?
36-) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarındandolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan dava hangisidir?
37-) Aşagıdakilerden hangisi Adli Teşkilat kurulduğunda bulunması gereken mahkemelerden biri değildir? @
38-) Aşağıdakilerden hangisi Genel İdari Yargı Mahkemesi değildir? @
39-) 2011GÖSS-2577İYUK-94
40-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kararlarda belirtilen hususlardan değildir?
41-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre idare mahkemelerince verilmiş yürütmeyi durdurma kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
42-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre dava dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin gösterilmesi zorunlu değildir?
43-) Danıştay bağlantının bulunduğuna karar verdiği takdirde davalardan biri Danıştayda açılmış ve çözümlenmesi Danıştay ın görevine dahil bir uyuşmazlıkla ilgili ise davların tümü nerede görülür?
44-) Bağlantılı davalarla ilgili aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır?
45-) Bağlantı iddiaları Mahkemelerce kabul edilmediği takdirde bu hususta verilen ara kararın tebliğ tarihini izleyen kaç gün içinde taraflarca Bölge İdare Mahkemesine veya Danıştay a başvurulabilir?
46-) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay davayı görevi içinde görmezse dosyanın nereye gönderilmesine karar verir?
47-) Yetkili Mahkemenin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki Mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki Mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri hallerde dava dosyaları, tarafların veya Mahkemelerin istemi üzerine merci tayini için, uyuşmazlığın aynı yargı çevresindeki Mahkeme veya Mahkemeler arasında çıkması halinde .........., sair hallerde ........gönderilir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
48-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanun hükümleri uygulanır?
49-) Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerince verilen kararlar yeterince açık değilse veyahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini nereden isteyebilir?
50-) Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare kaç gün içinde işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur?
51-) Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak ne kadar süre içinde yeni adres bildirilmek suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir?
52-) Yürütmenin durdurulmasına ............gün için karar verilebilir, yürütmenin durdurulmasına karar verilen davalar tekamül etmelerinden itibaren ............... gün içinde esastan karara bağlanır.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
53-) Bölge İdare Mahkemesi kararlarıyla İdare ve Vergi Mahkemelerince ve Danıştay ilk derece Mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükte bulunan hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler kim tarafında temyiz edilebilir?
54-) Danıştay da davaya bakmakta olan dava dairesi başkan veya üyelerinin çekilme veya reddi halinde bu husus nerede incelenir?
55-) İdare ve Vergi Mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye birden çok ise istem nerede incelenir?
56-) Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri her yıl ......... çalışmaya ara verirler.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
57-) Kararın mahkeme başkanı üyeleri veya hakimi tarafından imzalı asıllarından ................Cümlenin devamı aşağıdakilerden hangisidir?
58-) Dosyaların incelenmesi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
59-) Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
60-) Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az kaç gün önce taraflara gönderilir?
61-) Taraflar yapılacak tebliğlere karşı tebliğ tarihinden itibaren...........gün içinde cevap verebilirler. Bu süre ancak haklı sebeplerin bulunması halinde taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile...........günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangilerinin gelmesi gerekir?
62-) Dilekçe üzerine yapılan ilk incelemede kanuna aykırı olduğu anlaşılan aşağıdaki hususlardan hangisi ile davanın reddine karar verilmez?
63-) Dilekçeler üzerine hangi yönden ilk inceleme yapılmaz?
64-) İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren ............. yıl ve herhalde eylem tarihinden itibaren ............... yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
65-) Çözümlenmesi Danıştayın İdare ve Vergi Mahkemelerinin görevlerine girdiği halde Adli ve Askeri yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde bu husustaki kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren kaç gün içinde görevli Mahkemede dava açılabilir?
66-) Aşağıdakilerden hangisi sürelerle ilgili genel esaslardan değildir?
67-) Dava açmada adresleri belli olmayanlara kanunlardaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça, süre son ilan tarihini izleyen günden itibaren kaç gün sonra işlemeye başlar?
68-) 418- Dava açma süresi özel kanunlarda ayrı süre getirilmeyen hallede Danıştay da ve İdare Mahkemelerinde ......... ve Vergi Mahkemelerinde ........ gündür?
69-) Dilekçe üzerine uygulanacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
70-) Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, kaç gün içinde harcın veya posta ücretinin verilmesi veya tamamlanması hususu Daire, Mahkeme başkanı veya Hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur?
71-) Aşağıdakilerden hangi durumda aynı şahsı ilgilendiren birden fazla işlem aleyhine bir dilekçe ile dava açabilir?
72-) Dilekçeler ile savunmaya ilişkin her türlü evrak, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde ................, yabancı memleketlerde ................. verilir. Boşluklara hangisi gelmelidir?
73-) Açılacak idari davalara ilişkin dilekçelerde aşağıdaki hususlardan hangisi bulunmaz?
74-) İdari davalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
75-) Hangisi İdari dava türlerinden değildir?
76-) Yargılamanın yenilenmesine ve kararın düzeltilmesine ilişkin hükümlerden hangisi yanlıştır?
77-) Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar ettiğinde ısrar kararının ilgili tarafından temyizi halinde dava nerede incelenir?
78-) Temyiz incelemesi sonunda Danıştay aşağıdaki sebeplerin hangisinden dolayı inceleme kararını bozmaz?
79-) Mahkeme veya Danıştayca karşı tarafa tebliğ edilen temyiz dilekçelerine tebliğ tarihini izleyen kaç gün içinde cevap verilebilir?
80-) Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde kararı veren Mahkeme veya Danıştay Daire Başkanı tarafından kaç günlük süre içinde tamamlanması yazılı olarak bildirilir?
81-) Temyiz dilekçesindeki eksiklikler nedeniyle Danıştay ve Mahkemenin temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren kaç gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir?
82-) Danıştay veya Mahkemece temyiz dilekçesinde bulunan eksikliklerin kaç gün içinde tamamlattırılması ilgiliye tebliğ olunur?
83-) Aşağıdakilerden hangisi Nöbetçi Mahkemelerin görevleri arasında değildir?
84-) Aşağıdaki hallerden hangisi için karar düzeltmesi talebinde bulunulamaz?
85-) Danıştay Dava Daireleri veya İdari ve Vergi Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile Bölge İdari Mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında kararın tebliğ tarihini izleyen kaç gün içinde karar düzeltmesi talebinde bulunulabilir?
86-) İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce üst makamdan idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya başka bir işlem yapılması talebine kaç gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır?
87-) Aşağıdakilerden hangisi kararlarda bulunacak hususlardan değildir?
88-) Her dava dosyası için düzenlenen tutanaklarda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
89-) 397- İdari Yargılama Usulü Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi duruşmalara ilişkin esaslardan değildir?
90-) Danıştay ile Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerince verilen kararlar hakkında aşağıda yazılı sebeplerden hangisinden dolayı yargılanmanın yenilenmesi istenemez?
91-) Taşınmaz mallara ilişkin davalarda yetkili Mahkeme hangisidir?
92-) İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme hangisidir?
93-) 393- Hangi Mahkeme kararları temyiz edilemez?
94-) Temyiz incelemesi sonunda verilen karar dosyanın Mahkemeye veya Danıştay Dairesine geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde taraflara tebliğ edilir?
95-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri kim tarafından yürütülür?
96-) Danıştay Dava daireleri ile İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen kaç gün içinde Danıştay da temyiz yoluna başvurabilir?
97-) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre duruşma yapıldıktan sonra en geç kaç gün içinde karar verilir?
98-) Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde hangi yargılama usulü uygulanır?
99-) Aşağıdaki Mahkemelerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine tabi değildir?
online sınav Aşağıdaki Mahkemelerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine tabi değildir? soru detayi