++Sitene Ekle
1-) 5510 sayılı Kanuna aşağıdakilerden hangisi sigortalının ölümü halinde gelir veya aylık bağlanmasına ve toptan ödeme yapılmasına hak kazanan hak sahibi Kapsamında değildir.
2-) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı ile ilgili ne yapılır
3-) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça yapılacak destekle ilgili Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık Bildirimin de bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten --------yıl süreyle faydalanamaz
4-) 5510 sayılı Kanuna göre Aşağıdakilerden hangisi 4/a sigortalısı kapsamındadır.
5-) İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödeme, aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır.
6-) 5510 sayılı Kanuna göre hak sahipliği hangi halde oluşur.
7-) 2011GÖSS-5510SSK-85
8-) 2011GÖSS-5510SSK-84
9-) 2011GÖSS-5510SSK-83
10-) 2011GÖSS-5510SSK-82
11-) 2011GÖSS-5510SSK-81
12-) 5510 sayılı Kanun’a göre malullük yaşlılık ve ölüm aylıklarının miktarını belirleyen başlıca iki unsur aşağıdakilerden hangisidir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından sağlanan yardımlardan değildir?
14-) 5510 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesine göre hak kazanılan fiili hizmet süresi zamları aşağıdakilerden hangisini etkiler?
15-) 5510 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi hâlidir?
16-) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklardan değildir?
17-) 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıların ilk tescili ne ile yapılır?
18-) Kuruma sigortasız olarak çalıştırıldığı ihbar edilenler hakkında, aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
19-) 5510 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigorta şartlarından değildir?
20-) 5510 sayılı Kanuna göre emniyet ve polis mesleğindeki emniyet amirleri için fiili hizmet zammı kapsamında prim ödeme gün sayısına her yıl için eklenecek süre kaç gündür?
21-) 5510 sayılı Kanun’a göre iş kazası ve meslek hastalığı hükümleri aşağıdakilerden hangisi için uygulanmamaktadır?
22-) 5510 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılmamaktadır?
23-) 5510 sayılı Kanun’a göre ölüm sigortasından aylık almaya hak kazanan malül çocuğa aylıkbağlanabilmesi için çalışma gücünü en az yüzde kaç kaybetmiş olması gerekir?
24-) Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortaya ne denir?
25-) Borçlanma halinde ödenecek tutar prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasındaki günlük kazancın yüzde kaçıdır?
26-) Kaç tür sağlık hizmeti sunucusu vardır?
27-) Temyiz süresi ilamın ilgiliye tebliğinden itibaren kaç gündür?
28-) Aşağıdaki hallerin hangisinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmez?
29-) Malüllük yaşlılık ve ölüm sigortalarında yapılan sürekli ödemeye ne dnir?
30-) Kısa vadeli sigorta tanımına aşağıdakilerden hangisi girmez?
31-) Uzun vadeli sigorta kolları tanımına aşağıdakilerden hangisi girmez?
32-) Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta kollarında sağlanan haklardan değildir?
33-) İdari para cezaları kaç yllık zamanaşımı süresine tabidir?
34-) Askerlik borçlanmasında borçlanma prim tutarının ne kadar süre içinde yatırılması gerekir?
35-) 5510 sayılı Kanuna göre bir sigortalının malul sayılabilmesi için iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçını kaybetmesi gerekmektedir
online sınav 5510 sayılı Kanuna göre bir sigortalının malul sayılabilmesi için iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçını kaybetmesi gerekmektedir soru detayi