++Sitene Ekle
1-) 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir ?
2-) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?
3-) Mali Saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması önlemlerin alınmasından ve izlenmesinden sorumlular kimlerdir?
4-) Soru - Aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir?
5-) 2011GÖSS-5018KYMKK-41
6-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, hangi bütçenin gelir teklifi Maliye Bakanlığınca hazırlanır?
7-) Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelike göre ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç kaç gün içinde incelenir?
8-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanların satışı nasıl yapılır?
9-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde ödenemeyen ve bütçe emanetine alınan tutarlar ne zaman bütçeye gelir kaydedilir?
10-) 5018 sayılı Kanunun 68inci maddesinde; Sayıştay tarafından yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar idareler itibariyle konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine gönderilir denilmektedir. Sayıştay tarafından düzenlenen ve ilgili idareye gönderilen raporlar kim tarafından cevaplandırılır?
11-) 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamındaki idarelerin harcama sonrası dış denetimi hangi birim/birimler tarafından yapılır?(3 kere sorulmuş!)
12-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
13-) 5018 sayılı Kanuna göre iç denetimin tanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
14-) 5018 sayılı Kanuna göre Kamu idaresinin çalışmasına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
15-) 5018 sayılı Kanunun 62nci maddesine göre muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacaklarda aşağıdaki şartların hangisi aranmaz?
16-) 5018 sayılı Kanuna göre veznedar tahsildar icra memuru gibi ünvanların dışında zorunluluk hallerinde kamu idarelerinin görevli personeli arasından muhasebe yetkilisi mutemetleri kim tarafından görevlendirilir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre birleşemeyecek görevler kapsamındadır?
18-) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre mali hizmetler birimince yapılan ön mali kontrollerde yazılı görüş verilmesi zorunlu mali karar ve işlemler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
19-) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre ön mali kontrol yetkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
20-) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda sayılan ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemlerden değildir?
21-) 5018 sayılı Kanuna göre ön mali kontrol aşağıdaki hangi kontrolleri kapsar?
22-) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin usul ve esaslara göre aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün unsurlarından değildir?
23-) 5018 sayılı Kanuna göre bir yıla ait mali istatistikler; hazırlanma yayımlanma doğruluk güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından hangi birim tarafından değerlendirilir?
24-) 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikleri derleyen birim/birimler hangisidir?
25-) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamında bulunmamasına rağmen 2 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği uyarınca Kanunun mali istatistiklere ilişkin hükümlerine tabidir?
26-) 5018 sayılı Kanuna göre genel uygunluk bildiriminin hazırlanmasında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmaz?
27-) 5018 sayılı Kanuna göre Sayıştay tarafından; dış denetim raporları idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu dikkate alınarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için hazırlanarak ve Kesin Hesap Kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde TBMMne sunulan belge aşağıdakilerden hangisidir?
28-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdaki belgelerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile birlikte görüşülmez?
29-) 5018 sayılı Kanun uyarınca Kesin Hesap Kanun Tasarısı ekinde aşağıdaki cetvellerden hangisi bulunmaz?
30-) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu hangi tarihe kadar hazırlanır ve kamuoyuna duyurulur?
31-) 5018 sayılı Kanun uyarınca aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporu hazırlamak zorunda değildir?
32-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporu türlerinden biri değildir?
33-) 5018 sayılı Kanuna göre idare faaliyet raporu kim tarafından hazırlanır?
34-) 5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının Genel Faaliyet Raporu aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?(2 kere sorulmuş!)
35-) 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca şartlı bağış ve yardımların ödenek devirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
36-) 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine göre aşağıdaki bağış ve yardımlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
37-) 5018 sayılı Kanuna göre sözleşmelerinde belirtilmek üzere yüklenicilere yüklenme tutarının yüzde kaçına kadar bütçe dışı avans verilebilir?
38-) 5018 sayılı Kanuna göre süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?
39-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerince yürütülmez?
40-) 5018 sayılı Kanuna göre harcama talimatlarında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
41-) 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkisinin devredilmesi yetkiyi devredenin hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz?
42-) 5018 sayılı Kanuna göre örtülü ödeneklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
43-) 5018 sayılı Kanuna göre bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için konulan ödeneğe ne denir?
44-) 5018 sayılı Kanun uyarınca yedek ödenek tutarı tavanı genel bütçe ödeneklerinin yüzde kaçıdır?
45-) Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür tutar ve idareler itibariyle dağılımı yılın bitimini takip eden kaç gün içinde Maliye Bakanlığınca ilan edilir?
46-) Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerden öngörülmeyen hizmetleri gerçekleştirmek için ihtiyat amaçlı olarak Maliye Bakanlığı bütçesine genel bütçe ödeneklerinin %2 sine kadar tahsis edilen ödenek aşağıdakilerden hangisidir?
47-) Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerden öngörülmeyen hizmetleri gerçekleştirmek için ihtiyat amaçlı olarak aşağıdakilerden hangisinin bütçesine genel bütçe ödeneklerinin %2 sine kadar yedek ödenek tahsis edilebilir?
48-) 5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
49-) 5018 sayılı Kanuna göre kamu idarelerinin taşradaki birimlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Ödenek Gönderme Belgesi Kim tarafından gönderilir?
50-) 5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasındaki ödenek aktarmaları nasıl yapılır?
51-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi kamu zararının belirlenmesinde esas alınmaz?
52-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan değildir?
53-) 5018 sayılı Kanuna göre ödenek aktarmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
54-) 5018 sayılı Kanuna göre örtülü ödeneklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
55-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden biri değildir?
56-) 5018 sayılı Kanuna göre orta vadeli mali plan hangi merci tarafından karara bağlanır?
57-) 5018 sayılı Kanuna göre veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanların dışında, zorunluluk hâllerinde kamu idarelerinin görevli personeli arasından muhasebe yetkilisi mutemetleri kim tarafından görevlendirilir?
58-) 5018 sayılı Kanuna göre İç Denetim Koordinasyon Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
59-) 5018 sayılı Kanuna göre kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, ne kadar para cezası verilir?
60-) 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
61-) 5018 sayılı Kanuna göre bir yıla ait mali istatistikler; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından hangi birim tarafından değerlendirilir?
62-) 5018 sayılı Kanuna göre bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için konulan ödeneğe ne denir?
63-) 5018 sayılı Kanuna göre, taşınır ve taşınmaz mal işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
64-) 5018 sayılı Kanuna göre her mutemet, ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması hâlinde hangi sürede muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür?
65-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yüklenicilere bütçe dışı avans verilmesinin şartlarından değildir?
66-) 5018 sayılı Kanuna göre kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı taşınmaz mallar, aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle edinilemez?
67-) 5018 sayılı Kanuna göre bütçe ödeneklerinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
68-) 5018 sayılı Kanuna göre dış denetim kim tarafından gerçekleştirilir?
69-) 5018 sayılı Kanuna göre mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
70-) 5018 sayılı Kanuna göre kamu idarelerinin nakit mevcutlarının tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderler hangi sıraya göre ödenir?
71-) 5018 sayılı Kanuna göre kamu idareleri merkez teşkilatı harcama yetkililerinin, merkez dışı birimlere ödenek göndermek amacıyla düzenledikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?
72-) 5018 sayılı Kanuna göre merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci nasıl başlar?
73-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?
74-) Lojman kira geliri, 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununaekli işaretli cetvelde birinci düzeyde aşağıdaki gelir kodlarından hangisinde gösterilir?
75-) Aşağıdakilerden hangisi, 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ile bölüm ve cetvellerinde yer almaz?
76-) Analitik bütçe sınıflandırmasında Harcama hangi hizmet için yapılıyor? sorusunun cevabı hangi kod grubundan elde edilir?
77-) 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununagöre Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği aşağıdaki ödeneklerden hangisinin yetersiz kalması durumunda ihtiyacı karşılamak üzere aktarılamaz?
78-) Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
79-) 5018 sayılı Kanunun getirmiş olduğu bütçe ilkelerine göre bütçelerde aşağıdakilerden hangisine ilişkin sonuçların görülmesi zorunlu değildir?
80-) 5018 sayılı Kanun;a göre bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için konulan ödeneğe ne denir?
81-) 5018 sayılı Kanuna göre 2003 yılına ait olup, ödenememiş tazminat farkı mahkeme kararı ile 2006 yılında ödenmek istenirse nereden ödenir?
82-) 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?
83-) 5018 sayılı Kanuna göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının yasalaşma süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
84-) 5018 sayılı Kanuna göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hangi tarihe kadar TBMMne sunulur?
85-) 5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısına aşağıdakilerden hangisi eklenmez?
86-) 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi bütçesini doğrudan TBMM’ne göndermez?
87-) 5018 sayılı Kanuna göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısına, TBMMde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere aşağıdakilerden hangisi eklenmez?
88-) 5018 sayılı Kanuna göre, hangi bütçenin gelir teklifi Maliye Bakanlığınca hazırlanır?
89-) 5018 sayılı Kanuna göre, kamu idareleri bütçe gelir ve gider tekliflerini ne zamana kadar Maliye Bakanlığına gönderirler?
90-) 5018 sayılı Kanuna göre, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi ile yatırım genelgesi ve yatırım hazırlama rehberi hangi sürede Resmi Gazete’de yayımlanır?
91-) 5018 sayılı Kanuna göre bütçe çağrısı aşağıdaki idarelerden hangisi tarafından hazırlanır?
92-) 5018 sayılı Kanuna göre orta vadeli mali plan hangi merci tarafından karara bağlanır?
93-) 5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci nasıl başlar?
94-) 5018 sayılı Kanuna göre, orta vadeli program ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
95-) 5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun hangi belgeyi kabul etmesiyle başlar?
96-) 5018 sayılı Kanuna göre Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ne zaman ve hangi Kurum tarafından hazırlanır?
97-) 5018 sayılı Kanuna göre bütçe hazırlanma sürecinde orta vadeli mali plan en son ne zaman ve hangi kurum tarafından karara bağlanır?
98-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıda belirtilen hususlardan hangisi merkezi yönetim bütçe kanununda yer almaz?
99-) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre belirlenmiş bütçe ilkelerinden biri değildir?
100-) 5018 sayılı Kanuna göre Devlet tüzel kişiliğine dahil idarelerin bütçelerine ne ad verilir?
101-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan değildir?
102-) 5018 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçesi hangi bütçe sınıfındadır?
103-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?
104-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir?
105-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir?
106-) Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre stratejik planlar en az kaç yıl uygulandıktan sonra güncelleştirilebilir?
107-) 5018 sayılı Kanuna göre stratejik plan hazırlanması ve uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
108-) 5018 sayılı Kanuna göre kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan performans göstergeleri aşağıdaki kurumlardan hangisi/hangileri tarafından tespit edilir?
109-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdaki idarelerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerindendir?
110-) 5018 sayılı Kanuna göre özel gelir aşağıdaki kamu idarelerinin hangisinde kullanılabilir?
111-) 5018 sayılı Kanuna göre Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımının içine aşağıdakilerden hangisi girmez?
112-) Aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi 5018 sayılı Kanun kapsamında değildir?
113-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?
114-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?
115-) 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
online sınav 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? soru detayi