++Sitene Ekle
1-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2-) Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için............değerine göre hesaplanan risturnlar kurumlar vergisinden istisnadır. Noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
3-) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde,Kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla sponsorluk harcamaları Metinde boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
4-) Aşağıdaki hususlardan hangisi iş ortaklıklarının özelliğini yansıtmamaktadır?
5-) Aşağıdaki kurumlardan hangisi kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanamaz?
6-) Yabancı ulaştırma kurumlarının hasılatlarına uygulanacak ortalama emsal bedel oranları ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
7-) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?
8-) Yabancı ulaştırma kurumlarının vergilendirilmesi hakkında aşağıda yer alan ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz.
9-) Tasfiye karının hesaplanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10-) Hava ulaşım faaliyeti nedeniyle dar mükellef durumunda olan ve devamlı faaliyeti bulunan bir kurumun Türkiyedeki limanlardan 2007 yılında sağladığı hasılat 8.000.000 YTLdir.Buna göre mükellefin ödeyeceği kurumlar vergisi miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
11-) Köy belediyelerine ait aşağıda yazılı yerlerden hangisi kurumlar vergisine tabidir?
12-) Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilenlerdendir?.
13-) Aşağıdaki kazançların hangisinden vergi kesintisi yapılmaz?
14-) Yabancı devletlere ait ve bağlı olan ticari bir işletme hangi mükellef grubunda gibi değerlendirilir?
15-) Kurumların, tam mükellef diğer kurumlara yatırdıkları sermaye karşılığında elde edilen gelirin vergi dışı bırakılması hangi istisnanın sonucudur?
16-) Bakanlar Kurulunca farklı bir oran belirlenmedikçe vergi stopaj oranı yüzde kaçtır?
17-) Yukarıda yer alan sorudaki bilgilere göre söz konusu şirketin kurumlar vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
18-) PRS Anonim şirketinin 2007 hesap yılına ait bilgileri aşağıdaki gibidir. 1.Kırtasiye işlerinden elde ettiği hasılat 4.000 2.Bu faaliyete ilişkin giderler 2.400 3.İştirak kazancı 400 4.İştirak kazancının elde edilmesi için yapılan finansman gideri 200 Yukarıda yer alan verilere göre şirketin 2007 yılı ticari bilanço kârı nedir?
19-) Aşağıdakilerden hangisinin kazancı kurumlar vergisine tabidir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi vergi kesintisi yapılacak yerler arasında sayılmamıştır?
21-) Dar mükellefiyet türünde ticari kazancın elde edilmesi şartlarından bir tanesi de işyerinin Türkiyede bulunmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi darmükellefler açısından Türkiyede açılan yerin işyeri sayılması için gerekli olan şartlardan birisi değildir?
22-) XYZ Ltd.Şti. 20.03.2005 tarihinde tasfiyeye girmiş ve 24.08.2008 tarihinde tasfiyesi sonuçlanmıştır. Buna göre tasfiye sonu beyannamesini hangi tarihe kadar verecektir?
23-) Kurumlar vergisi beyannamesi nereye verilir?
24-) Aşağıdakilerden hangisine yapılacak bağışta kurum kazancının % 5ine kadar olan kısmı kazançtan indirilebilir?
25-) Tasfiye bitiş tarihi 10.02.2008 olan bir şirketin 2007 yılma ait beyannamesi ve son dönem tasfiye beyannamesi hangi tarihte verilecektir?(Şubat ayı 29 gündür)
26-) Aşağıdakilerden hangisine yapılan bağış ve yardımlar eğitim ve sağlık tesislerine yapılan yardımlardan sayılmaz?
27-) Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancından indirilebilecek giderler arasında sayılanlardandır?
28-) Aşağıdaki kazançlardan hangisi kurumlar vergisinden istisna değildir?
29-) Doğal afetlere ilişkin bağış ve yardımların tamamının elde edilen kurum kazancından indirilebilmesi içi bağış ve yardımlar aşağıdaki kurumların hangisi aracılığıyla yapılmalıdır?
30-) Aşağıdakilerden hangisinin kurum kazancından indirimi kabul edilecektir?
31-) Ar-ge harcamalarının kapsamı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
32-) Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilir?
33-) Aşağıda yazılı zararların hangisi kurumlar vergisinin matrahının tespitinde indirim konusu yapılanlardan birisi değildir?
34-) Yurt dışı zararlarının mahsubu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
35-) Sponsorluk harcamaları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
36-) Aşağıdakilerden hangisi Ar-ge kapsamında değerlendirilen çalışmalardandır?
37-) Aşağıdakilerden hangisi sadece kurum kazancının yeterli olması halinde uygulanacak olan istisnalardandır?
38-) BCD Limited şirketinin 2007 yılı faaliyet verileri aşağıdaki gibidir; Mobilya satışından doğan hasılat : 3.600.000 Mobilya satışına ait giderler :2.600.000 Serbest meslek kazancı : 400.000 Serbest bölge giderleri : 20.000 Bu verilere şirketin 2007 yılı kurumlar vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
39-) Aşağıdakilerden hangisi vakıflara tanınan muafiyet için gereken şartlardan birisi değildir?
40-) Serbest bölgelerde tanınan istisna için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
41-) Eğitim ve öğretim kazançları istisnası göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi bu konuda yanlış olarak verilmiştir?
42-) Maliyet bedeli 500.000 YTL olan taşınmaz 2007 yılında 2.500.000 YTLye vadeli olarak satılmıştır. Vadeli satılan taşınmazın tahsilat yılları ve miktarları şöyledir; 2007 yılı 750.000 -2008 yılı 750.000 -2009 yılı 750.000- 2010 yılı 250.000 Bu verilere göre kurumun özel fon hesabına alacağı tutar aşağıdakilerden hangisidir?
43-) Kontrol edilen kurum kazançlarında iştirakin toplam gayrisafi hasılatının ne kadarının faaliyet ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, mesken kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşması gerekir?
44-) KVKnın 5/1-d maddesi gereğinde Türkiyede kurulmuş aşağıdaki hangi fon kazancı vergiden istisna edilmemiştir?
45-) Rüçhan hakkı istisnasından kim yararlanır?
46-) Yurt dışı iştirakin ilgili ülkedeki kazancı 400 birim, istisna kazancı ise 300 birimdir. Ülkedeki vergi oranı % 15 olduğuna gör istisna uygulamasına konu vergi yükü % kaçtır?
47-) Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı iştirak kazançları istisnasından yararlanmak için gereken şartlardan birisi değildir?
48-) İş ortaklıklarında işin bitiminde kurumlar vergisi mükellefi olan ortağın ortaklıktan kendine düşen kar aşağıdakilerden hangisidir?
49-) Yabancı ulaştırma kurumlarında deniz taşımacılığında kullanılacak götürü oran aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
50-) Tam mükellef olunabilmesi için aşağıdaki yerlerden hangisi/hangilerinin Türkiyede bulunma şartı vardır?
51-) Aşağıdakilerden hangisi iş ortaklığının şartlarından birisi değildir?
52-) Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
53-) 5520 sayılı kanuna göre tasfiye işlemlerinin incelenmesine ne zaman başlanır?
54-) 5520 sayılı kanuna göre aşağıdaki ödemelerden hangisi dar mükelleflere yapılan ödemelerden tevkifat kapsamında değildir?
55-) Aşağıda şıklarda yazılı hallerden hangisi 5520 sayılı KVKna göre hisse değişimi hükmündedir?
56-) Aşağıdaki kazançlardan hangisi mükellefler tarafından özel beyanname verilmek suretiyle beyan edilecektir?
57-) Aşağıda sayılanların hangisi kurum kazancının hesaplanması sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilir?
58-) Aşağıdaki giderlerin hangisi KV hesaplanması sırasında gider olarak dikkate alınmaz?
59-) Eğitim ve rehabilitasyon merkezleri istisnası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
60-) Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerince ayrılan karşılıklardan birisi değildir?
61-) Yukarıda yer alan soruda X Bankasının yapılan satıştan dolayı yararlanabileceği istisna tutarı nedir?
62-) B anonim şirketi X bankasından 200.000 YTL kredi kulanmış olup krediye karşılık olarak C ltd. şirketinin 1 yıldır aktifinde tuttuğu 400.000 YTL bedelli taşınmazı ipotek ettirmiştir. X Bankası kredi borcu ödenmediğinden söz konusu taşınmazı 600.000 YTLye satmıştır. Banka, faiz dahil 300.000 YTL alacağını tahsil etmiştir. C ltd. Şirketinin istisnadan yararlanabileceği tutar aşağıdakilerden hangisidir?
63-) Aşağıdakilerden hangisi iştirak hisselerinin satışında istisna uygulanması için gereken şartlardan birisi değildir?
64-) Aşağıdakilerden hangisi iştirak hisseleri arasında sayılmamıştır?
65-) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf kurum ve kuruluşlardandır? 1.Türkiye futbol federasyonu 2.Türkiye atom enerjisi kurumu 3.Teknokentteki ltd.şirket 4.Türk standartları enstitüsü
66-) Aşağıdakilerden hangileri kurumlar vergisinden muaf tutulan kurumlardandır? I. İlköğretimde gelirleri II. Rekabet Kurumu III. Otelcilik lisesinin uygulama oteli IV. Vakıflarca kurulan yüksek öğrenim kurumları V. Belediyenin açtığı fuarda lastik satışı yapılması
67-) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf tutulmamıştır?
68-) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf kuruluşlar arasından sayılmamıştır?
69-) 6.20.10.2006 tarihinde muafiyet şartını ihlal eden bir kooperatifin kurumlar vergisi mükellefiyetinin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
70-) Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi spor klüplerin muafiyet şartını ihlal edici nitelikte değildir?
71-) Aşağıdakilerden hangisi spor kulüplerinin KVden muaf olabilmesinin şartlarından birisi değildir?
72-) Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerde ortak dışı işlem olarak kabul edilmeyenlerden birisi değildir?
73-) Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olabilmesinin şartlarından birisi değildir?
74-) Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisinden muaf kurumlar arasında sayılmamıştır?
75-) 2011GÖSS-5520KV-75
76-) Geçici Vergi dönemi içinde, yurtdışından elde edilen gelirlerin bulunması halinde, bu gelirler üzerinden ilgili ülkede kesinti veya diğer şekillerde ödenen vergiler, o dönem geçici vergisinden indirilebilir mi?
77-) Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılacak indirimler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
78-) Uluslararası yatırım şirketlerinin istisna kazançlarını yabancı kurumlara dağıtmaları    halinde uygulanacak stopaj oranı; 
79-) Yurt dışında kazanç üzerinden ödenen ve Türkiyede yeterli vergi çıkmadığı için kısmen indirilemeyen vergiler mükellefe iade edilir.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
80-) Yurtdışında ödenen vergiler, kazancın Türkiyede genel sonuç hesaplarına intikal   ettirildiği hesap döneminde tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılabilir.
81-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
82-) Kısmi bölünme halinde taşınmaz ve iştirak hisselerinin devrinde, hisseler devreden şirketin  ortaklarına veriliyorsa borçların da devri; 
83-) Bir kurumun tasfiyesinden vazgeçmek mümkün müdür? 
84-) Tasfiye beyannamesi, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 
85-) Ortak veya ortaklarla ilişkili kişi sayılan bankalardan yapılan borçlanmalar da; 
86-) Y  A.Ş.nin, ortağı Anın şahsi nakdi teminatı karşılığında Z A.Ş. den sağladığı borçlanma 
87-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
88-) İştirak hissesi alımıyla ilgili finansman giderleri Kurumlar Vergisi matrahından indirilir.
89-) Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnanın uygulanmasından itibaren 5 yıl içinde işletmenin, başka bir işletme ile birleşmesi durumunda zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziya uğramış sayılır?
90-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
91-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
92-) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, bir kooperatifin Kurumlar Vergisinden muaf olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? 
93-) Kontrol edilen yabancı iştirakin toplam gayri safi hasılatının %25 veya fazlasının aşağıdaki hangi işlemden elde edilmesi halinde kurumlar vergisine tabi olur? 
94-) Kontrol edilen yabancı kurum kazancında, yurtdışı iştirakin kar dağıtımı yapması durumunda ancak söz konusu kar payı Kurumlar Vergisine tabi tutulur. 
95-) 2000 yılında inşaatı tamamlanarak emlak vergisi beyannamesi ilgili vergi dairesine verilen konutun emlak vergisi geçici muafiyeti hangi yılın sonunda biter?
96-) Aşağıdaki motorlu araçlardan hangisi motorlu taşıtlar vergisinin konusuna girmez?
97-) Ölen kişinin terekesi henüz mirasçılara geçmeden terekenin tamamı üzerinden genellikle artan oranlı olarak alınan servet vergisine ne ad verilir?
98-) Aşağıdakilerden hangisi KDVnin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamadan kalkan vergilerden biri değildir?
99-) Aşağıdakilerden hangisi tasfiye durumundaki bir kurumda vergi matrahını oluşturur?
100-) Bir işletmenin Nisan ayında ödediği KDV 100.000 TL dir; tahsil ettiği KDV ise 70.000 TL dir. Bu mükellefin Nisan ayında ödeyeceği KDV kaç TL dir?
101-) Aşağıdakilerden hangisi servet ve servet transferi üzerinden alınan vergilerden biridir?
102-) Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerlerden biri değildir?
103-) Emlak Vergisinde geçici muafiyetten yararlanma süresi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
104-) Kurumlarda tasfiye iflasla meydana gelmişse aşağıdakilerden hangisi tasfiyenin başlangıcı olarak kabul edilir?
105-) Kurum kazancı 400.000 olan X Anonim Şirketinin 50.000 iştirak kazancı vardır. İndirilecek giderler toplamı 40.000 olduğuna göre şirketin vergiye tabi kazancı kaç TL dir?
106-) Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemez?
107-) Aşağıdaki istisnalardan hangisinden Kurumlar Vergisi mükellefleri yararlanamaz?
108-) Geçici (Peşin) Kurumlar Vergisi oranı yüzde kaçtır?
109-) Kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanunundaki hangi kazanç hükümlerine göre tespit edilir?
110-) Aşağıdakilerden hangisi vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla getirilen önlemlerden biri değildir?
111-) Aşağıdaki mükelleflerden hangisi, gelirini beyan etmek zorundadır?
112-) Mükellef Anın 2006 yılı gelirleri - Ticari kazanç 35.000 Kâr payı 3.000 Ücret (tek işveren) 2.000 Mesken kirası (safi) 1.000 - Mükellefin beyana tabi kazancı kaç YTL dir?
113-) Telif haklarının sahipleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiraya verilmesinde stopaj oranı yüzde kaçtır?
114-) Faaliyetine devam eden bir işletme kısmen veya tamamen satılırsa, bu işlemlerden elde edilen gelir aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamına girer?
115-) Aşağıdaki gelirlerden hangisi sadece sermaye faktörüne bağlı olarak elde edilen bir gelirdir?
116-) Aşağıdaki gayrimenkullerden hangisine götürü gider usulü uygulanmaz?
117-) Gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya vererek 10.000 TL gelir elde eden ve götürü gider usulünü seçen mükellefin gider olarak yazacağı tutar kaç TLdir?
118-) Aşağıdaki ödemelerden hangisi ücret sayılmaz?
119-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
120-) Zirai faaliyetle uğraşan çiftçi ürünlerini satmak amacıyla mağaza veya dükkan açarsa, bu faaliyeti dolayısıyla hangi kazancı elde eder?
121-) Aşağıdaki gelir türlerinden hangisine esnaf muaflığı uygulanır?
122-) Dar mükellef Türkiyede deniz ulaştırma işi ile uğraşarak 2006 yılı içinde 200.000 hasılat elde etmiştir. Mükellefin safi ticari kazancı kaç liradır?
123-) Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef sayılır?
124-) Adi komandit şirketin komandite ortağı hangi şirketin ortağına benzer?
125-) Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kazancı kurumlar vergisinden muaftır?
online sınav Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kazancı kurumlar vergisinden muaftır? soru detayi