++Sitene Ekle
1-) Aşağıdakilerden hangisi harçlar kanununda düzenlenmemiştir?
2-) Nispi olarak alınan tapu ve kadastro harçlarında harcın matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
3-) Aşağıdakilerden hangisi harçları tahsile salahiyetli memurlarm hesaplarını her halükarda teftiş ve kontrole yetkili olanlardan değildir?
4-) Maliye Bakanlığının izniyle basılı damga kullanan veya makbuzla tahsilatta bulunan memurlar bir aya ait tahsilat tutarlarını ne zaman en yakın vergi dairesine yatırmakla mükelleftirler?
5-) Aşağıdakilerden hangisi trafik harcı ödemekten muaf tutulmuştur?
6-) Gemi ve liman harçları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7-) Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları.........karşılığında veya...................suretiyle alınır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
8-) Aşağıdaki pasaportlardan hangisi Harçlar Kanununun 85.maddesine göre pasaport harçlarından İstisna edilenlerden değildir?
9-) Konsoloslar tarafından yapılan noter işlemlerinde kaç sayılı tarife üzerinden harç alınır?
10-) Aşağıdaki!erden hangisi konsolosluk harçlarından müstesna tutulan işlemlerden değildir?
11-) Harçlar Kanununun 67.maddesine göre tapu ve kadastro harçları nereye ödenir?
12-) Tapu ve kadastro harçlarının ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
13-) Aşağıdakilerden hangisi tapu ve kadastro harçlarından istisna edilen işlemlerden biri değildir?
14-) Aşağıdakilerden hangisi tapu ve kadastro harcı ödemekle yükümlü değildir?
15-) Aşağıdakilerden hangisi noter harçları hakkında yanlış bir ifadedir?
16-) Noter harçlarında kağıtlara konulan imzalar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
17-) Noter harçları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
18-) İlama dayanmayan takip isteklerinden alacak miktarının ne kadarı peşin alınır?
19-) İadei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek davalar, yeni davalar gibi harca tabidir. İadei muhakeme talebinde bulunan neticede haklı çıkarsa evvelce alınan harç............. Metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
20-) Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar;
21-) 1 sayılı tarifedeki nispi harçlardan karar ve ilam harcı aşağıdaki şekillerden hangisi İle ödenir?
22-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
23-) Gayrimenkulun tahliye davalarında karar ve ilam harcı nasıl alınır?
24-) Aşağıdakilerden hangisi yargı harçlarından muaf tutulmuştur?
25-) Yargı harçları 1 sayılı tarifedeki işlemlerden değer ölçüsüne göre ........... esas üzerinden ...............g öre maktu esas üzerinden alınır? Metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
26-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi yargı harçlarından müstesna tutulmamıştır?
27-) Celse harçlarında vekil veya taraflara yüklenen celse harcı eğer müteakip iki celsede ödenmezse...........misli alınır. Metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
28-) Genel olarak yargı harçlarını aşağıdakilerden hangisi ödemek zorundadır?
29-) Yabancı hakem kararlı, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi olan davalardan alınacak harç miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
30-) Bir hükmün bozulmasını müteakip verilecek hükümlerden ne kadar harç alınır?
31-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi konsolosluk harçlarından müstesna değildir?
32-) Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş tapu kadastro harçlarının teminatı, aşağıdakilerden hangisidir?
33-) Tapuda sadece çıplak mülkiyetin devredilmesi, intifa hakkının devredilmemesi halinde tapu kadastro harcının matrahı;
34-) Nispi olarak alınan tapu kadastro harçlarında, harcın matrahı nedir?
35-) Aşağıdakilerden işlemlerden hangisi tapu kadastro harcından müstesna değildir?
36-) Aşağıda yazılı kişilerden hangisi, tapu kadastro harcının mükellefi değildir?
37-) Aşağıdakilerden hangisi 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınacak harçlardan değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınacak harçlardan değildir? soru detayi