++Sitene Ekle
1-) Gaiplik halinde, veraset ve intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilir?
2-) Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinden istisna değildir?
3-) Veraset ve intikal vergisinde teklif mahalli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4-) Bankalar nezdindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından yapılacak tespit hariç) aşağıdakilerden hangisi hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına izin verilmez?
5-) Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden mallar için mükellefiyet ne zaman başlar?
6-) Tevkif at yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri parayı yukarıda belirtilen süre içinde mal sandığına yatırmayanlardan (Hakimler hariç), tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar neye göre tahsil edilir?
7-) İvazsız intikallerde verginin ilk dilimi ile son dilimine uygulanacak oranlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
8-) Evlatlıktan evlat edinene ivazsız mal intikali halinde veraset ve intikal vergisinde yer alan oranların uygulanması hakkınsa hangisi yanlıştır?
9-) Murisin ölüm tarihinden önce, kanunlara veya kanunların verdiği yetkiye dayanarak kamu düzeni koyan mevzuata göre kısmen ya da tamamen ilgili kuruluşlara bedelsiz devri konusunda işleme başlanılmış olan gayrimenkullere ait vergiler;
10-) Müteveffanın sağlığında icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takip edilmekte olan alacak ve borçlar;
11-) Veraset ve intikal vergisinde veraset yoluyla intikal eden vergiye mevzu olacak malların değerleme günü aşağıdakilerden hangisidir?
12-) Veraset ve intikal vergisi kanununa göre murisin bıraktığı malların değerlemesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
13-) Murisin bıraktığı yabancı paraların borsada rayici yoksa aşağıdakilerden hangisi ile değerlenecektir?
14-) Aşağıda sayılanlardan hangisi veraset yoluyla mal edinmelerde istisna tutarından yararlanacaklar arasında sayılmamıştır?
15-) Aşağıdaki durumlardan hangisi için veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecektir?
16-) Murisin geride bıraktığı aşağıda yazılı hangi mal rayiç bedelle değerlemeye tabi tutulacaktır?
17-) Türkiyede ikametgahı bilinmeyen Türkiye vatandaşı Bayan A 04.08.2007 tarihinde Fransada vefat etmiştir. İtalyada yaşayan kızı Bayan C veraset ve intikal vergisi beyannamesini en son hangi tarihe kadar vermelidir?
18-) Veraset ve intikal beyannamesi posta ile gönderildiğinde vergi dairesince işlemleri ne kadar sürede yapılması gerekmektedir.
19-) Bay B 22.03.2007 tarihinde vefat etmiş ve mirasçısı olan oğluna 2007 model bir araba bırakmıştır. Bu menkul malın değerlemesini kim yapılacaktır?
20-) At yarışlarına ait müşterek bahislerde veraset ve intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilecektir?
21-) Ölüm Türkiyede vuku bulmuş, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden kaçı ay içinde beyanname verilmesi gerekmektedir?
22-) Veraset ve intikal vergisi kanununa göre beyannamelerin verilmesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
23-) Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin şeklini ve bu beyannameye eklenecek evrak ve vesikaların nevi ve mahiyetlerini tayine neresi yetkilidir?
24-) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiyede hiç ikamet etmemiş ise veraset ve intikal vergisinin teklif mahalli (verginin tarh edileceği daire )aşağıdakilerden hangisidir?
25-) Ölen kişinin sağlığında mahkemeye intikal etmiş olan alacaklar için veraset ve intikal vergisi hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
26-) Yarışma ve çekilişlerde İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde VİV açısından malın kıymeti aşağıdakilerden hangisi olarak ele alınacaktır?
27-) Veraset ve intikal vergisi borcunun ödendiğine dair dairesinden belge ibraz edemeyenlerden vergiye karşılık alınacak teminat oranı aşağıdakilerden hangisidir?
28-) Veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması gereken seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
29-) Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinden istisna edilenlerden birisi değildir?
30-) Veraset tabiri aşağıdaki ifadelerden hangisini açıklar?
31-) Veraset ve intikal vergisinin ödenmesinden sonra bir malın vergi verenden başka bir şahsa ait olduğu mahkeme kararıyla sabit olursa
32-) Bir şahsa eşinden ivazsız mal intikali halinde, ivazsız intikale ilişkin vergi tarifesinde yer alan oranların
33-) Veraset yolu ile vaki intikallerde Veraset ve İntikal Verglsinin tarh zamanaşımı süresi hangi tarihte başlar?
34-) Muris 02.06.2008 tarihinde Cezayirde vefat etmiştir. Mirasçılar ise Kastamonuda ikamet etmektedir. Veraset yoluyla İntikal eden mallar için beyanname verme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
35-) Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisi kanununun konusuna girmez?
36-) Veraset ve intikal vergisinde beyanname aşağıda belirtilen yerlerin hangisine verilir?
37-) ntikallerde ölen kişiye ait aşağıdaki borçlardan hangisi beyannameden tenzil edilmez?
38-) Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinden muaf tutulmamıştır?
39-) Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinin konusuna girmez?
40-) Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinden müstesna değildir?
41-) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca aşağıda yazılı ivazsız intikallerden hangisi verginin konusuna girmez ?
42-) Veraset ve İntikal vergisinde ödeme süresi nedir?
43-) Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi Veraset ve İntikal Vergisi matrahından indirilir?
44-) Veraset ve İntikal Vergisi konusuna giren menkul mallar ve gemiler hangi ölçüye göre değerlenir?
online sınav Veraset ve İntikal Vergisi konusuna giren menkul mallar ve gemiler hangi ölçüye göre değerlenir? soru detayi