++Sitene Ekle
1-) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Ticari Kazancın Tarifi başlıklı 37.Maddesinde sayılan kazançlardan biri değildir.
2-) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Basit Usulün Hududu başlıklı 51.Maddesinde belirtilen durumlara göre aşağıdakilerden hangisi basit usulden faydalanabilir?
3-) X Aracı kurumu yatırım danışmanlığı yapmak için yetki belgesi akacaktır. Bu işlemle ilgili hangi vergileri öder?
4-) Sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklar aşağıdaki vergi cezalarından hangilerini gider olarak kaydedemezler?
5-) Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinden istisna değildir?
6-) Bir ihraççı ortaklığın dönem kazancı da, yatırım indirimi de 500.000 TL olduğuna göre vergi matrahı kaç TL dir?
7-) Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi mükellefi değildir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı değildir?
9-) Kurumlar Vergisi Beyannamesi ne zaman verilir?
10-) Aşağıdakilerden hangisinde beyanname verilir?
11-) menkul sermaye iradından kaynaklanan vergi nasıl ödenir?
12-) Menkul sermaye iratları ile ilgili beyanname ne zaman verilir?
13-) Talep yönlü teşvikler hangi amaçla uygulanır?
14-) Aşağıdakilerden hangisi arz yönlü teşviklerin amacıdır?
15-) Aşağıdakilerden hangisi arz ve talep yönlü vergi teşviklerinin yararlarından biri değildir?
16-) Kar dağıtımında yapılan stopaj oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi halka açık A.Ş. nin vergilendirme biçimidir?
18-) Aracı kurumların vergilendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
19-) Bayan M 2003 yılında 10.000.000.000 TL net temettü elde ettiğine göre, bu yılda kaç TL beyan edecektir?
20-) Vergi alacağı nedir ve nasıl hesaplanır?
21-) Bayan Z 2002 yılında 800.000.000.000 TL. Hazine bonosu faizi elde etmiştir. Beyan Z nin indirim sonrası kalan geliri kaç TL dir?
22-) Bay A nın 2002 yılı için Hazine bonolarından elde ettiği faiz gelirleri 150.000.000.000 TL olduğuna göre uygulanacak indirim tutarı kaç TL dir?
23-) Hisse senedi temettü gelirleri ile HB ve DT den elde edilen iratlar için uygulanan beyan sının nasıl hesaplanır?
24-) Devlet tahvili ve hazine bonosu faiz gelirleri için belirlenen 2002 yılı ve 2003 yılı beyan sınırlan aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
25-) 2003 yılı için indirim oram haricinde uygulanan bağışıklık istisnası kaç TL ve %kaçtır?
26-) Devlet tahvili ve hazine bonolarının menkul sermaye iratlarında, indirim oranı haricinde başka bir istisna var mıdır? Varsa 2002 yılı için tutarı veya oranı kaçtır?
27-) indirim oranı nasıl hesaplanır?
28-) Aşağıdaki menkul sermaye iratlarından hangisine indirim oranı uygulanmaz?
29-) Safı iradın bulunabilmesi için aşağıdaki giderlerden hangisi menkul sermaye iradından indirilemez?
30-) Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iratları içinde yer almaz?
31-) Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu nda yer alan değerleme ölçülerinden biri değildir?
32-) Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin özellikleri arasında ver almaz?
33-) Vergi tevkif atı yapanların bu kesintilerini her ay için izleyen ayın 20 sine kadar vergi dairesine bildirdikleri beyanname hangisidir?
34-) Aşağıdaki dar mükellef ile ilgili olarak belirtilen unsurlardan hangisi doğrudur?
35-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu na göre gelirin unsurlarından biri değildir?
36-) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
37-) Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya bir gelirin, ya tamamen yada belli bir miktar veya oransal bir kısmının vergi dışı bırakılması aşağıdaki şıklardan hangisinde ifade edilmiştir?
38-) Üçer aylık dönemlerde peşin olarak ödenen geçici vergi oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
39-) Tarhın tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
40-) Vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu yüklenebilen gerçek ve tüzel kişilere verilen ad aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
41-) Aracı kuramların aşağıdaki gelirlerinden hangisi BSMV na tabi değildir?
42-) Aşağıdaki gelirlerden hangisi beyana tabi değildir?
43-) Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
44-) Dar mükelleflerin verdikleri beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
45-) Bir ihraçcı ortaklık 2001 yılında 5000 lira kurum kazancı elde etmiştir. Bu ortaklığın 1995 yılı mali zararı 500, 1997 yılı zararı 1500 liradır. İndirilecek zarar 2001 yılında ne kadardır?
46-) Bir ihraççı ortaklığın dönem kazancı 1000 TL, dönem içinde yapmış olduğu yatırım nedeniyle yatırım indirim miktarı da 1000 TL dir.Bu ortaklığın kurumlar vergisine esas olacak olan kurumlar vergisi matrahı nedir?
47-) X A.Ş. iştiraki olduğu Z A.Ş. den 1000 TL kar payı almış, Z şirketinin ortağı olan bay X de dağıtılan kar payı olarak 500 TL kar payı almıştır. X A.Ş. ve bay X in elde ettiği gelirler nasıl adlandırılır?
48-) Sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklar aşağıdakilerden hangilerini kurum kazançlarından tespitinde gider olarak kaydedemezler?
49-) Aşağıdakilerden hangi menkul sermaye iradında indirim oranı uygulanmaz?
50-) Gerçek kişilerin elde ettikleri kar payının 1/5 i aşağıdakilerden hangisidir?
51-) Sermaye piyasasının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinden istisna edilen kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
52-) Sermaye piyasası kurumlan ve ihraççı ortaklıklar aşağıdaki vergi ve cezalardan hangilerini kurum kazançlarının tespitinde gider olarak kaydedemezler?
53-) 2002 yılı menkul kıymet gelirlerinde beyan sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
54-) 2000 yılı vergi gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi stopaja tabidir?
55-) Aşağıdakilerden hangisi birinci derece usulsüzlük olarak cezalandırılır?
56-) Yabancı ülke hazineleri tarafından ihraç edilen tahvillerin faiz gelirlerinin beyanı nerede yapılır?
57-) Gelir vergisi kanununa göre, menkul kıymetlerin değer artışında safı kazanç hesaplanırken indirilebilecek giderler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
58-) Gerçek kişilerin elde ettiği menkul sermaye iratlarından, gelirin elde edilmesi sırasında yapılan gelir vergisi kesintisi aşağıdakilerden hangisidir?
59-) Hisse senetleri gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
60-) 2001 yılında 10.000.000.000 TL tutarında hazine bonosu geliri elde eden bir mükellefin gelir vergisi beyannamesi açısından durumunun açıklanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
61-) 2001 yılında elde edilen ve beyana tabi olan menkul sermaye iratlarının toplam tutarı aşağıdaki tutarlardan hangisini aştığında beyanname verilme zorunluluğu vardır?
62-) Hazine bonosu ve devlet tahvillerinden 2002 yılında elde edilen gelirin ne kadarı vergiden muaftır?
63-) Tam mükellef gerçek kişiler 1999 / 31.12.2002 dönemi itibari ile aşağıdaki gelirlerinin hangisi için beyanname vermek zorundadırlar?
64-) Menkul sermaye iratlarında elde etme ne zaman gerçekleşmektedir?
65-) İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesi aşağıdaki beyannamelerin hangisi ile yapılır?
66-) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın taşıdığı özelliklerden değildir?
67-) 10.05.2001 tarihinde ihraç edilen dövize endeksli devlet tahvilinden 2001 yılında elde edilen 18 milyar tutarındaki faiz geliri nasıl vergilendirilir?
68-) Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?
69-) Vergi alacağı ne zaman oluşur?
70-) Hangi kaynakların zararları diğer kaynaklardan elde edilen karlara mahsup edilmez?
71-) Diğer kazanç ve iratlar kapsamına hangi gelirler girmektedir?
72-) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde dar mükellef olarak değerlendirilir?
73-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerdendir?
74-) Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kazancı kurumlar vergisinden muaftır?
75-) Aşağıda sayılan kar paylarının hangisi nedeniyle vergi alacağı hesaplanmamaktadır?
76-) Bir menkul kıymetin vadesinden önce elden çıkarılması durumunda sağlanan gelir aşağıdakilerden hangisidir?
77-) Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi menkul kıymet sermaye iradı olarak değerlendirilemez?
online sınav Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi menkul kıymet sermaye iradı olarak değerlendirilemez? soru detayi