++Sitene Ekle
1-) Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyetin konusu içinde yer almaz?
2-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
3-) Zirai faaliyetle uğraşan kollektif şirketlerin ortakları,
4-) Bir doktorun 2007 yılında elde ettiği gelirler aşağıdaki gibidir. Verginin matrahı ne olacaktır? S.M.K = 20.000 1.İşveren = 10.000 2.işveren = 3.000 3.işveren = 8.000 Mesken kirası = 6.000
5-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın hesaplanmasında indirilecek giderler arasında yer almaz?
6-) Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?
7-) Bir yazarın yazdığı romanı kanuni mirasçısının yayınevine kiralamasından elde edilen kazanç
8-) Aşağıdaki kazançlardan hangisi gelir vergisi tevkifatına tabi değildir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı olarak vergilendirilen kazançlardan birisi değildir?
10-) Basit usule tabi ticaret erbabı Bay A, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edildiği kendisine 15.03.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Hangi tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilir?
11-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
12-) Serbest meslek kazanç istisnası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
13-) Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir?
14-) Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın genel şartlarını ihlal edici niteliktedir?
15-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler?
18-) 2011GÖSS-193GV-73
19-) 2011GÖSS-193GV-72
20-) 2011GÖSS-193GV-71
21-) Muhtasar beyanname ne zaman verilir? 
22-) Cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere alınan geçici vergiler aşağıdaki  hangi kazanç veya irattan alınır? 
23-) Gelir Vergisi beyannamesi ne zaman verilir? 
24-) Tam mükellefiyette aşağıda belirtilen  hangi gelirler için yıllık beyanname verilir? 
25-) Kimler kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermezler? 
26-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi beyanı değildir? 
27-) Gelir Vergisi mükellefleri veya vergi sorumluları ne üzerine tarh olunur? 
28-) Aşağıdakilerden hangisi değer  artış kazancı değildir? 
29-) Aşağıdakilerden hangisi menkul  sermaye iradı değildir? 
30-) Aşağıdakilerden hangisi irattır? 
31-) Serbest meslek faaliyeti aşağıdaki özelliklerden hangisini bünyesinden barındırmaz?  
32-) İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlere ne denir? 
33-) Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi zirai kazancın konusuna girer? 
34-) GVKya göre aşağıda sayılan giderlerden hangisi indirim konusu yapılamaz? 
35-) GVKya göre aşağıda sayılan giderlerden hangisi indirim konusu yapılabilir? 
36-) Gayrimenkullerin alım satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların niteliği nedir? 
37-) Çalışma gücünün asgari yüzde kaçını kaybetmiş bulunan hizmet erbabları birinci derece sakatlık indiriminden yararlanabilir?
38-) Aşağıdaki muaflıklardan hangisinde  karşılıklılık ilkesi geçerlidir? 
39-) Kimler GVKya göre Türkiyeye yerleşmiş sayılırlar?
40-) Aşağıdakilerden hangisi GVKnın 2. maddesinde sayılan gelirin unsurlarından değildir?
41-) Aracı kuramların aşağıdaki gelirlerinden hangisi BSMVna tabi değildir?
42-) Aşağıdaki gelirlerden hangisi beyana tabi değildir?
43-) Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
44-) Repo gelirlerinde stopaj oranı nedir?
45-) Dar mükelleflerin verdikleri beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
46-) Bir ihraçcı ortaklık 2001 yılında 5000 lira kurum kazancı elde etmiştir. Bu ortaklığın 1995 yılı mali zararı 500, 1997 yılı zararı 1500 liradır. İndirilecek zarar 2001 yılında ne kadardır?
47-) Bir ihraççı ortaklığın dönem kazancı 1000 TL, dönem içinde yapmış olduğu yatırım nedeniyle yatırım indirim miktarı da 1000 TL dir.Bu ortaklığın kurumlar vergisine esas olacak olan kurumlar vergisi matrahı nedir?
48-) X A.Ş. iştiraki olduğu Z A.Ş. den 1000 TL kar payı almış, Z şirketinin ortağı olan bay X de dağıtılan kar payı olarak 500 TL kar payı almıştır. X A.Ş. ve bay Xin elde ettiği gelirler nasıl adlandırılır?
49-) Sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklar aşağıdakilerden hangilerini kurum kazançlarından tespitinde gider olarak kaydedemezler?
50-) Aşağıdakilerden hangi menkul sermaye iradında indirim oranı uygulanmaz?
51-) Gerçek kişilerin elde ettikleri kar payının 1/5i aşağıdakilerden hangisidir?
52-) Sermaye piyasasının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinden istisna edilen kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
53-) Sermaye piyasası kurumlan ve ihraççı ortaklıklar aşağıdaki vergi ve cezalardan hangilerini kurum kazançlarının tespitinde gider olarak kaydedemezler?
54-) 2002 yılı menkul kıymet gelirlerinde beyan sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
55-) 2000 yılı vergi gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi stopaja tabidir?
56-) Aşağıdakilerden hangisi birinci derece usulsüzlük olarak cezalandırılır?
57-) Yabancı ülke hazineleri tarafından ihraç edilen tahvillerin faiz gelirlerinin beyanı nerede yapılır?
58-) Gelir vergisi kanununa göre, menkul kıymetlerin değer artışında safı kazanç hesaplanırken indirilebilecek giderler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
59-) Gerçek kişilerin elde ettiği menkul sermaye iratlarından, gelirin elde edilmesi sırasında yapılan gelir vergisi kesintisi aşağıdakilerden hangisidir?
60-) Hisse senetleri gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
61-) 2001 yılında 10.000.000.000 TL tutarında hazine bonosu geliri elde eden bir mükellefin gelir vergisi beyannamesi açısından durumunun açıklanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
62-) 2001 yılında elde edilen ve beyana tabi olan menkul sermaye iratlarının toplam tutarı aşağıdaki tutarlardan hangisini aştığında beyanname verilme zorunluluğu vardır?
63-) Hazine bonosu ve devlet tahvillerinden 2002 yılında elde edilen gelirin ne kadarı vergiden muaftır?
64-) Tam mükellef gerçek kişiler 1.1.1999 / 31.12.2002 dönemi itibari ile aşağıdaki gelirlerinin hangisi için beyanname vermek zorundadırlar?
65-) Menkul sermaye iratlarında elde etme ne zaman gerçekleşmektedir?
66-) İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesi aşağıdaki beyannamelerin hangisi ile yapılır?
67-) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın taşıdığı özelliklerden değildir?
68-) 10.05.2001 tarihinde ihraç edilen dövize endeksli devlet tahvilinden 2001 yılında elde edilen 18 milyar tutarındaki faiz geliri nasıl vergilendirilir?
69-) Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?
70-) Vergi alacağı ne zaman oluşur?
71-) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?
72-) Hangi kaynakların zararları diğer kaynaklardan elde edilen karlara mahsup edilmez?
73-) Diğer kazanç ve iratlar kapsamına hangi gelirler girmektedir?
74-) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde dar mükellef olarak değerlendirilir?
75-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerdendir?
76-) Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kazancı kurumlar vergisinden muaftır?
77-) Aşağıda sayılan kar paylarının hangisi nedeniyle vergi alacağı hesaplanmamaktadır?
78-) Bir menkul kıymetin vadesinden önce elden çıkarılması durumunda sağlanan gelir aşağıdakilerden hangisidir?
79-) Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi menkul kıymet sermaye iradı olarak değerlendirilemez?
80-) Aşağıda yazılı olanlardan hangileri basit usulden faydalanırlar?
81-) Kar hadleri emsaline nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtialardan aşağıdakilerden hangisi için ilgili Bakanlıkların mütealası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım-satım hadleri uygulanmaz?
82-) Aşağıdakilerden hangisi basit usulden faydalanamazlar?
83-) Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan kendi işinde bilfiil çalışmak ve bulunmak şartını ihlal eder?
84-) Aşağıdakilerden hangisi basit usul mükelleflerinin ödev ve sorumluluklarından değildir?
85-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
86-) Aşağıdakilerden hangisi basit usulden faydalanır.
87-) Asgari geçim indirimin tespitinde asgari ücretin hangi tutarı dikkate alını
88-) Asgari geçim indiriminin uygulanmasında gelir vergisi tarfesindeki hangi oran uygulanır?
89-) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefidir?
90-) 3065 nolu Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamındaki vergi sorumlusunun belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren ne kadar süre verilir?
91-) GVK nun 73 maddesine göre Aşağıdakilerden hangisine Emsal kira bedeli uygulanmaz?
92-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerden değildir?
93-) Gelir Vergisi Yasasına göre; Aşağıdakilerden hangisi gelir unsurlarıyla ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
94-) Komandit şirketlerde, komanditer ortakların şirket kazancından aldıkları pay gelirin hangi unsuruna girer?
95-) Zirai kazançla ilgili olarak, Gelir Vergisi Yasasının 54 üncü maddesinde yazılı ölçüleri aşanlar hangi Vergilendirme dönemi başından itibaren gerçek usulde; gerçek usule tabi olanlardan bu ölçülerin altında kalanlar hangi Vergilendirme dönemi başından itibaren hâsılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle aşağıda sırasıyla yazılı şekilde vergilendirilirler?
96-) Zirai kazançta, işletme büyüklüğü ölçülerine ilişkin uygulama esaslarıyla ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
97-) Gelir Vergisi Kanununun 53 maddesinde çiftçiye ait olmakla beraber Zirai İşletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. Denilmektedir. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi bu mahiyetteki bir motorlu araç değildir?
98-) Gelir Vergisi Yasasına göre, ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği Mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçilerin kazançları, gelirin hangi unsuruna girer?
99-) Mükellef 2005 yılında dördü de yıllara yaygın inşaat ve onarma işi olan (A) işi için 2.000,00 YTL, (B) işi için 1.500,00 YTL, (C) işi için 3.000,00 YTL ve (D) işi için 2 , 5000, 000 YTL harcama yapmıştır. Bunlardan (A) ve (D), diğerleri devam etmektedir 2005 yılında bitmiş işi. Söz konusu işler için toplam 5.000,00 YTL tutarında müşterek genel gider yapılmıştır. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi (C) işinin müşterek gideridir?
100-) Gelir Vergisi Yasasına göre İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan işlerde hangi halde, diğer işlerde ise sırasıyla hangi halde işin bitim tarihi olarak kabul edilir?
online sınav Gelir Vergisi Yasasına göre İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan işlerde hangi halde, diğer işlerde ise sırasıyla hangi halde işin bitim tarihi olarak kabul edilir? soru detayi