++Sitene Ekle
1-) Aşağıdakilerden hangisi tahsilat ve ihtilaflı işler daire başkanlığının görevlerinden biri değildir?
2-) Aşağıdakilerden hangisi mükellef hizmetleri daire başkanlığının görevlerinden biri değildir?
3-) Aşağıdakilerden hangisi gelir yönetimi daire başkanlığının görevlerinden biri değildir?
4-) Gelir idaresi koordinasyon kurulunun sekreterya işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmektedir?
5-) Gelir İdaresi Koordinasyon kurulunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
6-) Gelir idaresi başkan yardımcılarının yaptıkları işler sebebiyle kime karşı sorumlulukları vardır?
7-) Aşağıdakilerden hangisi gelir idaresi başkanlığının görevlerinden biri değildir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi gelir idaresi başkanlığı merkez teşkilatının danışma birimlerindendir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi gelir idaresi başkanlığı merkez teşkilatının yardımcı hizmet birimlerindendir?
10-) Aşağıdakilerden hangisi gelir idaresi başkanlığı merkez teşkilatındaki ana hizmet birimlerinden biri değildir?
11-) Başkan yardımcıları, daire başkanları, vergi dairesi başkanları ve gelirler kontrolörleri, Başkanın önerisi üzerine ................. tarafından 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı kanun hükümleri dışında kalan diğer personelin atamaları ................ Tarafından yapılır. boşluklara yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
12-) Vergi Dairesi Başkanınca belirlenen grup müdürlüğüne bağlı olarak çalışan şubelerde çalışan personelin görevlendirileceği konuları belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
13-) Vergi Dairesi Başkanının, yeterli sayıda personeli bulunmadığı takdirde, müdürlüklerin yönetimini verebileceği kişiler aşağıdaki şıklardan hangisinde sırasıyla ve doğru bir şekilde verilmiştir?
14-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları grup müdürlüğünün görevleri arasında değildir?
15-) Aşağıdakilerden hangisi strateji grup müdürlüğünün görevlerindendir?
16-) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe grup müdürlüğünün görevleri arasında değildir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi denetim grup müdürlüğünün görevleri arasında değildir?
18-) Aşağıdakilerden hangisi hukuk ve ihtilaflı ilişkiler grup müdürlüğünün görevlerinden değildir?
19-) Aşağıdakilerden hangisi Tahsilat grup müdürlüğünün görevleri arasında değildir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi mükellef hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri arasında değildir.?
21-) Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme grup müdürlüğünün görevleri arasında değildir?
22-) Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı grup müdürlükleri, Vergi Dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve şubeler kurulurken aşağıdaki Ölçütlerden hangisi dikkate alınmaz?
23-) Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve şubeler ile bunların bölüm ve servislerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslar, kullanılacak formlar ve iş akışları nasıl belirlenir?
24-) Vergi Dairesi Başkanlığı 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ............................, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre de .................. dır. Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda boş bırakılan yerlere yazılması gerekenler doğru olarak belirtilmiştir?
25-) Aşağıdaki grup müdürlüklerinden hangisi Vergi Dairesi Başkanlıkları Bünyesinde kurulmaz?
26-) Aşağıdakilerden hangisi Vergi Dairesi Başkanlığının görevleri arasında değildir?
27-) Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi dairesi müdürlükleri ile şubeler kurulmasına ve bunların faaliyete geçirilmesine ilişkin usul ve esaslarla aynı il sınırları içinde kalmak kaydıyla mükelleflerin, işyeri ve kanuni merkezlerine bağlı kalmaksızın belirlenecek ölçütlere göre hangi vergi dairesi müdürlüğü veya başkanlığına bağlı olacağını belirlemeye kim yetkilidir?
28-) Vergi Dairesi Başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler hangi birim tarafından belirlenir?
29-) Taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı hangi merkez teşkilatının görevidir?
30-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı nın görevleri arasında değildir?
31-) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatına ait hangi birimin görevidir?
32-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin görevlerindendir?
33-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri arasında değildir?
34-) Aşağıdakilerden hangisinde Gelir İdaresi Başkanlığının Danışma birimlerinden ikisi doğru olarak sayılmıştır?
35-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Avrupa Birlini ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri arasında değildir?
36-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Kontrolörleri Daire Başkanlığının görevleri arasındadır?
37-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı denetim ve uyum Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri arasında değildir?
38-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı nın görevleri arasındadır?
39-) Aşağıdakilerden hangisi Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı nın görevleri arasındadır?
40-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri arasındadır?
41-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri arasında değildir?
42-) Aşağıdakilerden hangisi Mükellef hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri arasındadır?
43-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri arasında bulunmaz?
44-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığın Birimleri arasındadır?
45-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığının Ana Hizmet Birimleri arasında değildir?
46-) Gelir İdaresi Başkanlığı Koordinasyon Kurulunun başkanlık hizmetleri hangi başkanlık tarafından yürütülmektedir?
47-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Koordinasyon Kurulunun oluşturulma amaçları arasındadır?
48-) Gelir İdaresi Başkanlığı Koordinasyon Kurulunun oluşturulma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
49-) Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları kime karşı sorumludur?
50-) Gelir idaresi Başkanının görevlerinin yürütülmesinde kendisine yardımcı olmak üzere kaç tane başkan yardımcısı görevlendirilir?
51-) Gelir İdaresi Başkanı kanunda belirtilen görevlerin yürütülmesinden dolayı aşağıdakilerden hangisine karşı doğrudan sorumludur?
52-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanının görevleri arasında yer almaz?
53-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığının en üst amiridir?
54-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı nın görevleri arasında değildir?
55-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir idaresi Başkanlığının görevleri arasında değildir?
56-) Aşağıdakllerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı nın Danışma ve Yardımcı hizmet birimleri arasında yer almaz?
57-) Aşağıdakllerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatının Ana Hizmet Birimlerinden değildir?
58-) Gelir İdaresi Başkanlığı hangi teşkilatlardan meydana gelir?
59-) Aşağıdakllerden hangisi 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Kuruluş Kanunu nun amaçları arasında yer almaz?
60-) Vergi kanunlarının uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için ilke ve prensiplerin oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunmak üzere; ilgili başkan yardımcısının başkanlığında ilgili daire başkanları vergi incelemesine yetkili denetim birimleri ve ilgili meslek birliği temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan birime ne ad verilir?
61-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığının Yardımcı hizmet birimlerindendir?
62-) Gelir İdaresi Başkanlığın görev alanına giren konularda 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve tereddütleri gidermek; aşağıda yazılı hangi Dairenin görevidir?
63-) Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi ihtilaflarının takibi ve savunmasıyla ilgili uygulama birliğini sağlamak aşağıda yazılı hangi Dairenin görevidir?
64-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığının görevlerindendir?
65-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığın ana hizmet birimlerindendir?
66-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığın ana hizmet birimlerinden değildir?
67-) Gelir İdaresi Başkanlığın amaçlarına ve sürekli gelişim ile performans hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak birimler arasında koordinasyonu bilgi akışını ve uygulama birliğini sağlamak sorunlara ortak çözümler üretmek üzere oluşturulan birime ne ad verilir?
68-) Gelir İdaresi Başkanlığının Kuruluş Kanununa görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere kaç başkan yardımcısı görevlendirilir?
69-) Gelir İdaresi Başkanı Başkanlığın en üst amiridir. Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanının görevleriyle ilgili olarak doğru değildir?
70-) Gelir İdaresi Başkanlığının görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
71-) Gelir İdaresi Başkanlığının görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
72-) Gelir İdaresi Başkanlığının Kuruluş Kanununa göre Başkanlığın merkez teşkilatı hangi hizmet biriminden oluşmaz. 
online sınav Gelir İdaresi Başkanlığının Kuruluş Kanununa göre Başkanlığın merkez teşkilatı hangi hizmet biriminden oluşmaz.  soru detayi