++Sitene Ekle
1-) 178 sayılı KHK ya göre Başhukuk Müşavirliği Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerini ilçeye ilişkin olanlarını hangisi yürütür?
2-) Maliye Bakanlığında yurt dışı görev kaç yıla kadar uzatılabilir
3-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevleri arasında yer almaz?
4-) Aşağıdakilerden hangisi malmüdürlüklerinin oluşumunda kurulacak servislerinden birisi değildir?
5-) Saymanlık hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6-) Aşağıdakilerden hangisi defterdarlığın birimlerinden birisi değildir?
7-) Gerek görülen hallerde defterdara en fazla kaç tane yardımcı verilir?
8-) Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için, Bakanlık birimlerinde en az kaç yıl çalışmış olmak zorunludur?
9-) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri yetkilerini astlarına hangi şartla devredebilir?
10-) Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere aşağıdakilerden hangisi kurulur?
11-) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle el konulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak aşağıda yazılı hangi birim görevleri arasındadır?
12-) Öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere kaç tane Bakanlık müşaviri bulunabilir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını görevleri arasında değildir?
14-) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevlerinden değildir?
15-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşlarından birisi değildir?
16-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
18-) Aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın yardımcı birimlerinden biri değildir?
19-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Danışma ve Denetim Birimleri arasında yer alanlardan birisi değildir?
20-) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmak ağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır?
21-) Yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek, tereddütleri gidermek Bakanlığın hangi ana hizmet biriminin görevleri arasındadır?
22-) Aşağıdakilerden hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmamıştır?
23-) Aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın ana hizmet birimlerinden biri değildir?
24-) Maliye Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir?
25-) Müsteşarın aşağıdaki birimlerden hangisine yön verme ve yapılan işlemleri takip etme görevi yoktur?
26-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanının Başbakan a karşı görevli ve sorumlu olduğu hususlardan biri değildir?
27-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı merkez teşkilatını oluşturan birimlerden değildir?
28-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden birisi değildir?
29-) 178 sayılı KHKye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmamıştır?
30-) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Hazine Genel Hesabının çıkarılması Maliye Bakanlığının hangi biriminin görevleri arasında yer almaktadır?
31-)
32-)
33-) Milli Emlak Dairesi Başkanı ile ilgili aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır ?
34-) Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkilerin devri konusunda aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır ?
35-) Malmüdürlükleri ile ilgili olarak aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır ?
36-) Muhasebe Müdürleri ile ilgili olarak aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır ?
37-) Defterdar hakkında aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır ?
38-) Milli Emlak Genel Müdürlüğünce,milli emlak ve Devlet mallarına ilişkin olarak inceleme ve araştırmalar;milli emlak birimlerinde denetim yapmak üzere, aşağıdakilerden hangisi çalıştırılır ?
39-) Muhasebat Genel Müdürlüğünce,genel ve özel bütçeli idareler ile bunlara bağlı işletme ve fonlardaki saymanlıklarda denetim yapmak üzere defterdarlıklara bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi görevlendirilir ?
40-) Aşağıada yazılanlardan hangisi müşteşar,müsteşar yardımcısı,genel müdür,defterdar, daire başkanı, genel müdür yardımcısı görevlerine atanacaklar için aranan şartlardan değildir ?
41-) Tekrar yurtdışı göreve atanabilmek için, merkez veya taşra teşkilatında en kaç yıl görev yapmış olmak şarttır ?
42-) Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için,Bakanlık birimlerinde en kaç yıl çalışmış olmak zorunludur ?
43-) Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere kaç tane Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir ?
44-) Müsteşarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
45-) Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütürmekle görevli olan aşağıdakilerden hangisidir ?
46-) Emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir ?.
47-) Maliye Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç tane Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir ?
48-) Aşağıda yazılanlardan hangisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
49-) Aşağıda yazılanlardan hangisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
50-) Aşağıda yazılanlardan hangisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
51-) Aşağıda yazılanlardan hangisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
52-) Aşağıda yazılanlardan hangisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevleri arasında yer almaz ?
53-) Aşağıda yazılanlardan hangisi İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı görevleri arasında yer almaz ?
54-) Aşağıda yazılanlardan hangisi İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı görevleri arasında yer almaz ?
55-) Aşağıda yazılanlardan hangisi İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı görevleri arasında yer almaz ?
56-) Bir danışma organı olarak Maliye Bakanlığına vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan kurula ne denir ?
57-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Yardımcı Birimleri arasında yer almaz ?
58-) Maliye Bakanlığı Taşra teşkilatını oluşturan birim hangisidir ?
59-) 34 - Bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları il e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir ?
60-) 178 Sayılı KHK ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
61-) Devlet gelir ve giderleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimini ilgilendiren hususlar hakkında hazırlanacak kanun,tüzük,yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile mahalli idarelerin gelirlerine ilişkin olarak hazırlanacak tasarılar hakkında aşağıda yazılanlardan hangisinin görüşü alınmak zorunludur ?
62-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Maliye Bakanlığı İlişkili Kuruluşlarındandır.
63-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Maliye Bakanlığı bağlı Kuruluşlarındandır.
64-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Maliye Bakanlığı bağlı Kuruluşlarındandır.
65-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
66-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
67-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
68-) 24 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
69-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
70-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
71-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
72-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
73-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
74-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
75-) Aşağıda sayılanlardan hangisi Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
76-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Bağlı Kuruluşlarındandır ?
77-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Bağlı Kuruluşlarındandır ?
78-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Yardımcı Birimleri arasında yer almaz ?
79-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Danışma ve Denetim Birimleri arasında yer almaz ?
80-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Ana Hizmet Birmlerinden değildir ?
81-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Ana Hizmet Birmlerinden değildir ?
82-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye bakanlığı teşkilat çeşitlerinden değildir
83-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir ?
84-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir ?
85-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir ?
86-) Aşağıdakilerden hangisi 178 Sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname amaçlarından değildir ?
87-) Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü hukuk müşavirleri müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları kamu kurum ve kuruluşlarının hangilerinin her tür ve derecedeki yargı ve icra mercileri ile hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsil ederler? 
88-) Aşağıdakilerden hangisi sayman sıfatı ile hesaplarını bir bütün olarak Sayıştaya vermekle yükümlü değildir? 
89-) 178 Sayılı kararnameye göre Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan danışma organının adı nedir? 
90-) 178 Sayılı kararnameye göre Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen şekilde oluşturulan birime ne ad verilir? 
91-) Aşağıdakilerden hangisi Defterdarlık Personel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? 
92-) Aşağıdaki Maliye Bakanlığı Merkez Birimlerinden hangisi Maliye Bakanlığı Müsteşarına bağlı değildir? 
93-) 178 sayılı Kararnameye göre Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir?
94-) Defterdarlık birimlerinde aşağıdakilerden hangisi defterdarın yönetiminde değildir? 
95-) 178 sayılı Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? 
96-) 178 sayılı Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir? 
97-) 178 sayılı Kararnameye göre Aşağıdakilerden Hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir?
98-) 178 sayılı Kararnameye göre Aşağıdakilerden Hangisi Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı ile ilgili olarak doğru değildir?
99-) Aşağıdakilerden Hangisi Maliye Bakanlığı Ana Hizmet Birimlerindendir?
100-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı yardımcı birimlerden değildir? 
101-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Ana Hizmet Birimlerinden değildir? 
102-) 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının merkez teşkilatındandır? 
103-) 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının merkez teşkilatından değildir?
104-) 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının merkez teşkilatından değildir?
105-) 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir?
online sınav 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir? soru detayi