++Sitene Ekle
1-) Uzlaşması vaki olan vergi ve ceza için ayrıca vergi mahkemesince karar verilmiş olması durumunda nasıl bir işlem yapılır ?
2-) Beyanname verme süresi içinde nakil olması ve beyannamenin nakil tarihinden önce eski vergi dairesine verilmiş olması halinde tahakkuk işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
3-) Yoklama memuru düzenlediği tutanağı imzalatacak yetkili bulamaz veya yetkililer imzalamaktan çekinmeleri durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
4-) Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz?
5-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6-) Gün sonunda bilgisayar işletmeni tarafından alınıp sicil yoklama servisine verilen bodrolordaki bilgiler ile işe başlama bırakma bildirimleri ve doldurulan sicil formları tek tek karşılaştırılarak kontrol edilir, eksiklik yoksa müdür yardımcısı tarafından onaylanarak imzalanan bu bordrolar
7-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
8-) Posta ve ilan yoluyla yapılacak tebliğler............tarafından yürütülür.
9-) Doğru seçeneği işaretleyiniz?
10-) Doğru seçeneği işaretleyiniz?
11-) Aşağıdakilerden hangisi VİV olay kayıt defteri ile ilgili yanlış bir ifadedir?
12-) Dava açma süreleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
13-) Takdire sevk edilen mükellefe ait sevk fişinin bir nüshası
14-) Borca karşılık teminat verilmiş ve borç ödenmemişse teminatın paraya çevrilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
15-) Tahsildar ve icra memurlarının bölgeleri ne kadar sürede bir değiştirilir?
16-) İcra memurlarınca haczedilen ve kasada saklanmak üzere getirilen ticari senetler aşağıdakilerden hangisi düzenlenmek suretiyle teslim alınır?
17-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
18-) Vezne servisince tanzim edilen vergi dairesi alındılarının servislere teslim etme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
19-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
20-) Aşağıdakilerden hangisi bir tahsilat işlemidir?
21-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
22-) İşe başlama bildirimi
23-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
24-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
25-) Tebliğle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
26-) İşe başlama bildirimler
27-) Aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz?
28-) Tahsildar ve icra memurlarının günlük çalışma raporlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
29-) Tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkullerin zilyetliğinin devri ile ilgili sözleşmede yapılmadan önce aşağıdakilerden hangisi ile beyan edilir?
30-) Tabi afetler nedeniyle belirlenen oranda varlıklarını kaybedenler terkin işlemini yaptırabilmek için hangi bildirimde bulunurlar ?
31-) Borcunu ödemediği tespit edilen mükelleflerin tespiti amacıyla çıkarılacak listene zaman düzenlenir ?
32-) Başka vergi daireleri adına yapılacak tebliğ işlemleri kaç gün içinde sonuçlandırılmalıdır?
33-) Danıştay ın bozma kararı vermesi üzerine vergi mahkemesince yeniden karar verilesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
34-) İhtilaflı işler servisince son şekli verilen savunma dilekçeleri kaç nüsha hazırlanır?
35-) Başka vergi dairelerine memur eliyle yaptırılacak tebliğler aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
36-) Vergi Dairesinden istenen istatistiki bilgileri hazırlamak nerenin görevidir?
37-) Veraset ve intikal vergisinde vergiye karşılık tevkif edilen verginin emanet hesabına alındıktan sonra teminatın mahsup şekli nasıl olacaktır?
38-) Mükellefin işe başlama bildirimi üzerine yoklama kaç gün içinde yapılmalıdır?
39-) Tek olay dolayısıyla doğan yükümlülüklerde süreksiz vergilerin tahsilat işlemlerinin yapılması için süreksiz vergi türüne göre alınan numara hangisidir?
40-) Bilgisayarın çalışmadığı zamanlarda elle kesilmek zorunda olan tahakkuk fişleri için aşağıdakilerden hangisi düzenlenir?
41-) Aşağıdaki hallerden hangisinin bulunması halinde ödemeye çağrı mektubu düzenlenmez?
42-) Vergi daireleri işlem yönergesine göre vergilendirme bölümü aşağıda sayılan hangi servislerden oluşur?
43-) Mesai saatlerinin 08.00 17.00 olduğu bir vergi dairesinde vezne,
44-) İşlem yönergesine göre ihtiyati tahakkuka ait işlemler hangi masa tarafından yapılır?
45-) Tarh dosyasında bulunmayacak olan belge aşağıdakilerden hangisidir?
46-) Aşağıdakilerden hangisi tahakkuk etmiş bulunan verginin tecil edilmesini gerektiren durumlardan biri değildir?
47-) Aşağıdakilerden hangisi VİV beyannameleri hakkında doğru olarak ifade edilmiştir?
48-) Aşağıdaki durumların hangisinde alacağın takibine devam olunur?
49-) Kasa vergi dairesi müdürü tarafından neye dayanılarak en az 15 günde bir olmak üzere sayılır?
50-) Borcun teminata bağlanmış olması halinde ödeme emri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
51-) Aşağıdakilerden hangisi vergi levhası tasdik ettirmek zorunda değildir?
52-) Aşağıdakilerden hangisine vergi numarası verilmez?
53-) Kanuni süresinde veya kanuni süresinden sonra matrah azaltıcı nitelikte verile beyannamelere ne işlem yapılır?
54-) Bilgisayardan onay alınmak suretiyle yapılan tarhiyatlarda verginin tahakkukundan önce meydana çıkan vergi hataları aşağıdakilerden hangisi ile düzeltilir?
55-) İhtiyati tahakkuk için düzenlenen tahakkuk fişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
56-) Hazine zararına olan vergi hataları için ne yapılır?
57-) Tahakkuk işlemine tabi tutulan bir beyannamenin imzalanmadığının memur tarafından fark edilmesi üzerine aşağıdaki işlemlerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
58-) Süreksiz mükellefiyete ilişkin sicil numarası nerede yer alır?
59-) Yıllık gelir vergisi beyannamesinin tarha yetkili olmayan vergi dairesine gönderilmesi halinde;
60-) Vergi mahkemesi kararına göre kesinleşen vergi ve ceza için vade tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
61-) Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre verile beyannamelere aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?
62-) Aşağıdakilerden hangisi süpervizör tarafından gün sonunda alınacak listelerden biri değildir?
63-) Uzlaşmanın yapılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
64-) İşi terk eden mükelleflerden istenecek olan belgeler hakkında hangisi yanlıştır?
65-) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haczin kaldırılmayacağı hallerden biridir?
66-) Devlet memuru olan ve Gayrimenkul Sermaye İradı ile Ücret gelirinden dolayı yıllık beyanname vermek durumunda olan mükellefle ilgili tarha yetkili vergi dairesi;
67-) Aşağıdakilerden hangisi tarhiyatın kesinleşme nedeni değildir ?
68-) Aşağıdakilerden hangisi tecil yapma yetkisine sahip değildir?
69-) Süreksiz vergilerin hahsilat işlemlerinin yapılması ve bunların izlenmesi amacıyla Verilen numara aşağıdakilerden hangisidir ?
70-) Vergi beyannameleri üzerine düzenlenen tahakkuk fişinin düzenleme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangi yanlıştır? (Tahakkuk fişi)
71-) Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre hesaplanacak zam tutarı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
72-) Pişmanlık ve Islah hükümlerine göre verilen beyannameler üzerine aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz ?
73-) Vergi dairesine verilen beyannameler üzerine aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
74-) Gelir vergisi mükellefleri ile ilgili olarak tarha yetkili vergi dairesinin tespiti açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? (Yıllık beyannameler)
75-) Beyannamelerin vergi dairesine veriliş tarihinin tespiti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
76-) Sicil işlemleriyle ilgili olarak bilgisayar işletmeni tarafından gün sonunda alınan aşağıdaki belgelerden hangisi Sicil Yoklama servisine verilmez ?
77-) İlk defa mükellefiyet tesis edilen mükellefle ilgili sicil kayıtları sonunda yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır ?
78-) Başka vergi dairesi adına yapılacak tebliğ işlemleri
79-) Vergi kimlik numarası alınacak mükellefin reşit olmaması veya kısıtlı olması durumunda vergi kimlik numarası kimin adına alınır ?
80-) Yoklama Memurları işe başlama ve özellikli durumlarda yapılacak yoklamaları Kadar sürede sonuçlandırmak zorundadırlar ?
81-) İşe başlamayı ayrıca bildirmek zorunda olmayanların verdikleri ilk beyannameler Üzerine bu mükelleflerden sadece
82-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
83-) Kolektif Şirketler ile Adi Komandit Şirketlerde Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti aşağıdakilerden hangisi adına açılır ?
84-) Aşağıdakilerden hangisi yükümlülüğe giriş değişiklik ve çıkışları bildirmek zorunda değildir ?
85-) Vergi türleri itibarıyla vergi kodları kaç guruba ayrılır ?
online sınav Vergi türleri itibarıyla vergi kodları kaç guruba ayrılır ? soru detayi