1-) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın konusu değildir?
2-) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz mallarla ilgili olarak mahkemece yapılacak son ilan tarihinden itibaren kaç ay içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından zilyet aleyhine dava açıldığı belgelendirilmediği takdirde zilyet kamulaştırma bedelinin kendisine ödenmesini isteyebilir?
3-) Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde alıcı idare devirle anlaşma tarihinden veya Danıştay kararının tebliğinden itibaren ............ gün içinde, 10. maddede yazılı kıymet takdir komisyonuna değer takdir ettirir. Taraflar bu komisyon raporuna, kendilerine veriliş veya tebliğ tarihinden itibaren .................. gün içinde itiraz ettikleri takdirde anlaşmazlık taşınmaz malın bulunduğu ......... mahkemesinde karara bağlanır.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
4-) Taşınmaz mala, kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur, mal sahibi idare devre muvafakat etmez veya ............... gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık isteyen idarenin başvurusu üzerine ....................... ilgili idare dairesince incelenerek ...................... ay içinde kesin karar bağlanır.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangilerinin gelmesi gerekir?
5-) Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mala acele el konulmasına idarece zorunluluk görüldüğü hallerde mahkeme..............gün içinde taşınmaz malın sahibini davet ile ......... gün zarfında taşınmaz malın 11. maddede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine esas olabilecek bütün niteliklerini tespit ettirerek o taşınmaz malın idare edilmesine karar verir ve bu kararı tapu dairesine bildirir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
6-) Kıymet takdirinde kamulaştırmayı yapan daire tebligatı kamulaştırma kararının tamamlanmasından itibaren...............içinde usulüne göre yaptırmamış ise kamulaştırma kararının hak sahibine tebliğ olduğu, tebligat yapılmadan dava açılmış ise davanın açıldığı gün esas tutulur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
7-) İhtisas Odalarının liste veremediği veya verilen listelerden fiili veya hukuki sebeplerle bilirkişi seçiminin imkansız olduğu hallerde aşağıdaki kurumlardan hangisinden bilirkişi seçilemez?
8-) Bilirkişi kurulu kimlerden oluşur?
9-) Her yıl ocak ayının ilk haftasında seçilerek Valiliğe bildirilecek bilirkişiler kimlerden oluşur?
10-) Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi mal sahibi için ...................., idare için ..................... başlar.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmesi gerekir?
11-) Ne zamandan itibaren taşınmaz mal sahibinin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malda yeni inşaat veya ekim veya mevcut inşaatta esaslı değişiklikler meydana getirmek için kullanma hakları kalkar?
12-) Kamulaştırma Kanunu uyarınca gerekli işlemler tamamlanıp tapuda kayıtlı olanların idare adına intikallerinin yapılmasından, tapuda kayıtlı olmayanların tescillerinin sağlanmasından sonra kamulaştırılan yer için herhangi bir nedenle gerçek veya tüzelkişiler adına yeniden tapu tesis edildiği takdirde idarenin isteği üzerine .........Cümlenin sonuna hangisi gelmelidir?
13-) İmar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parsellerden DOP karşılığı olarak bir defaya mahsus yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılan yerler için eski malikleri tarafından .................Cümlenin sonuna hangisi gelmelidir?
14-) İdare, kamulaştırma belgelerinin tebliği için notere verildiği günden veya köy yararına kamulaştırmalarda aleyhine dava açılacak kişi yönünden geçerli tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde takdir olunan bedel ile maddi hatalara karşı taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabilir?
15-) Kamulaştırılacak taşınmaz malın sahibi, zilyedi veya diğer ilgililer kamulaştırma işlemine karşı .................. yargıda ve takdir olunan bedel ile maddi hatalara karşı ..........yargıda dava açabilir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmesi gerekir?
16-) Kamulaştırılacak taşınmaz malın sahibi, zilyedi ve diğer ilgililer noter veya köy ihtiyar kurulu aracılığıyla yapılacak tebligat gününden itibaren kaç gün içinde dava açabilirler?
17-) Kısmen kamulaştırmanın uygulamasından doğacak anlaşmazlıklar hangi mahkemede çözümlenir?
18-) Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açılmayan hallerde mal sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren kaç gün içinde yazılı başvurusu üzerine bu kısmın da kamulaştırılması zorunludur?
19-) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde bu miktarın kamulaştırma bedelinden yapılacak indirim kamulaştırma bedelinin yüzde kaçından fazla olamaz?
20-) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde artış miktarı tespit edilerek kamulaştırılan kısmın tayin edilen bedelinden artan değerin................. bulunan miktardır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
21-) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği takdirde ; bu eksilen değer miktarı tespit edilerek kamulaştırılan kısmın ayrıca alınan kamulaştırma bedeline eksilen değerin ............. miktardır.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
22-) Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri, kamulaştırılmayan kısmın değerinde kamulaştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı takdirde o malın takdir edilen bedelinden ........... miktardır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
23-) Kamulaştırılmasından vazgeçilen veya geri alınan taşınmaz mal üzerindeki bina, sabit tesisler ve ekili dikili şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harap olmuşsa taşınmaz malın geri alınmasında mal sahibi veya mirasçısı.................ödeyeceği kamulaştırma bedelinden düşülmesini isteyebilir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
24-) Devir yada tahsisi yapılan idarece ...................... halinde, mal sahibi veya mirasçıları, kamulaştırma bedelini aldıkları günden başlayarak işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmez?
25-) Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren kaç yıl içinde mal sahibinin geri alma hakkı doğar?
26-) Mal sahibinin geri alma hakkının doğmasından itibaren kaç yıl içinde, kullanılmayan taşınmaz malı geri alma hakkı düşer?
27-) İcra memuru kamulaştırılan taşınmaz malı kaç gün içinde boşaltmalarını içindekilere tebliğ eder?
28-) Lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece nereden istenir?
29-) Trampa yolu ile kamulaştırmada idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde kaçını aşamaz?
30-) Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırma yapan ......... Cümlenin devamı aşağıdakilerden hangisidir?
31-) İdare kamulaştırmanın her safhasında ..................... kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçilebilir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
32-) Acele kamulaştırma durumunda idarenin istemi üzerine mahkemece kaç gün içinde bilirkişi seçilir?
33-) Aşağıda yazılı hangi durumda acele kamulaştırma yapılmaz?
34-) Hangisi tarafların anlaşarak kamulaştırmadan vazgeçilebilmesi için gerçekleşmesi gereken şartlardan değildir?
35-) Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca lüzumu kalmaması halinde yapılacak duyuru üzerine mal sahipleri veya mirasçıları aldığı kamulaştırma bedelini kaç ay içinde ödeyerek taşınmaz malı geri alabilir?
36-) Kamulaştırma işlemi ile ilgili bilgiler kaç gün içinde tebliğe çıkarılır?
37-) İdare tarafından kamulaştırma bedelinin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak tebligat için kaç gün içinde notere verilmesi gerekir?
38-) Noter tarafından yapılacak tebligatta aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
39-) Kıymet takdir komisyon raporu tespit tarihinden itibaren ............ gün içerisinde idareye verilir. İşin niteliğinin zorunlu kıldığı hallerde bu süre .............. ayı geçemez . Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
40-) Kıymet takdir komisyonu raporunu tespit tarihinden itibaren kaç gün içinde İdareye verir?
41-) Kıymet takdir komisyonu kamulaştırma bedelinin takdirinde aşağıdaki unsurlardan hangisini göz önünde bulundurmaz?
42-) Kamulaştırma bedelinin tespit edileceği günün ilan yoluyla bildiriminin öngörüldüğü hallerde buna dair ilan taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ...............defa, gazete çıkmayan yerlerde alışılmış yollarla .................. gün süreyle ilan edilip, bu husus tutanakla tespit edilir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
43-) Belediye sınırları içindeki nüfusu son nüfus sayımına göre 100.000 i geçen şehirler için aynı sınırlar içerisinde yapılacak kamulaştırmalarda kıymet takdir komisyonu, seçilen ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni yerine il veya ilçe idare kurulunca ............ dahil teknik elemanlar arasından seçilecek bir üyenin katılmasıyla oluşur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
44-) İl Kıymet Takdir Komisyonu kimlerden oluşur?
45-) İl veya İlçede bulunan kamulaştırma kıymet takdir komisyonları kaç üyeden oluşur?
46-) Tapulama veya kadastrosu yapılmamış yerlerin durumunun tespiti sırasında aşağıdakilerden hangisi görev alır?
47-) Kadastro geçmemiş yerlerde tespit işlemi için mülki amir, idarenin istemi üzerine kaç gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesi ve Sulh Hukuk Mahkemesinde yeminlerinin yaptırılarak isimlerini kamulaştırmayı yapacak idareye bildirilmesini sağlar?
48-) İdare, tapulama veya kadastrosu yapılmamış yerlerin durumunun tespiti için ..............müracaatla kamulaştırma yapılacak yerde............... asil ve ............. yedek olmak üzere........... bilirkişinin seçilmesini ister.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisine gelmesi gerekir?
49-) Aşağıdakilerden hangisi satın alma yoluyla kamulaştırmanın şartlarından değildir?
50-) Kamulaştırma şerh tarihinden itibaren kaç yıl içinde tebligata başlanılmamış ise bu şerh sicilden silinir?
51-) Kamulaştırmadan önce ilgili vergi dairesi, idarenin isteği üzerine taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyan veya değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değeri en geç ne kadar süre içinde İdareye verir?
52-) Aşağıdaki idarelerden hangisi gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyet veya tasarrufunda veya ruhsatname ile intifaları altında bulunmayan kireç taş ve kum ocaklarını hiçbir resim veya vergiye tabi olmadan kullanma yetkisine sahip değildir?
53-) Kamulaştırma Kanununa göre mal sahiplerinin 31. maddedeki yasaklara rağmen avukat veya dava vekillerine veya üçüncü şahıslara verdikleri para veya sağladıkları yararlar karşılığını kaç yıl içinde geri almaya hakları vardır?
54-) Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırmayı yapan idareye husumet .................. Ancak mülkiyetin kişiler arasında çekişmeli olması idare adına tescile .....................Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
55-) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunuyla aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?
56-) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kim tarafından yürütülür?
57-) Kamulaştırma Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesi gerekenleri, taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde hangi usulle görülür?
58-) Kamulaştırma Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözülmesi gerekenleri hangi mahkemede görülür?
59-) Kamulaştırma yapılmış, ancak işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırma hiç yapılmamış iken kamu hizmetine ayrılarak veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz malın malik, zilyet veya mirasçılarının bu taşınmaz malla ilgili her türlü dava hakkı kaç yıl geçmekle düşer?
60-) Bakanlar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararları hangi merci tarafından onaylanır?
61-) Bir ilçede ilgili Bakanlıklarca onaylı özel planı ve projesine göre yapılacak hizmetler için kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
62-) Bir ilçede onaylı imar planına göre okul yeri olarak ayrılan taşınmazın kamulaştırılmasında kamu yararı kararını kim verir?
63-) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri yararına; köy, belediye veya özel idarelerce verilen kararlar hangi merci tarafından onaylanır?
64-) Kamu kurumları Yönetim Kurulu veya İdare Meclisleri veya yetkili İdare Organları kararlarının onay merci aşağıdakilerden hangisidir?
65-) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu kararlarının onay merci aşağıdakilerden hangisidir?
66-) TRT kurumu yönetim kurulu kararlarının onay merci aşağıdakilerden hangisidir?
67-) YÖK kararlarının onay merci aşağıdakilerden hangisidir?
68-) Üniversite yönetim Kurulu Kararlarının onay merci aşağıdakilerden hangisidir?
69-) İlçe İdare kurulları, İl Daimi Encümenleri ve İl İdare Kurulları kararlarının onay merci aşağıdakilerden hangisidir?
70-) Köy İhtiyar Kurulları ve Belediye Encümenlerinin kamu yararı kararları hangi merci tarafından onaylanır?
71-) Bakanlar kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
72-) Birden çok İl sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
73-) Ayrı İllere bağlı birden çok kamu tüzel kişileri yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
74-) Bir İl sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
75-) Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
76-) Üniversite, TRT Kurumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
77-) YÖK yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merciler hangisidir?
78-) Devlet yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci hangisidir?
79-) İl Özel İdaresi yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci hangisidir?
80-) Belediye yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci hangisidir?
81-) Köy yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci hangisidir?
82-) Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli ............... .................. ................ veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir. Yukarıdaki boşluklara hangileri gelmelidir?
83-) Kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesi durumunda en fazla kaç yıl içinde bedelinin taksitlere bağlanması gerekir?
84-) 303- Kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesi halinde en az ne kadarının nakden ve peşin olarak ödenmesi gerekir?
85-) Aşağıdaki hallerden hangisinde taksitle ödenme yapılmaz?
86-) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın şartlarından değildir?
87-) Kamulaştırma Kanununa göre kamu yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzel kişilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ne denir?
88-) Hangisi 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun amaçlarından değildir?
89-) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma yapabilecek kamu kurumlarından değildir?
90-) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma yapabilecek kamu tüzel kişilerinden değildir?
91-) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın konusu değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın konusu değildir? soru detayi