++Sitene Ekle
1-) Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun alt dalları arasında yer alır?
2-) Devletin kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla egemen gücünü kullanarak kişilerden parasal değer edinmesine ne denir?
3-) Kişinin neticeyi öngördüğü halde “olursa olsun” diyerek suç işlemesi, suçun aşağıdaki hangi manevi unsurunu tanımlamaktadır?
4-) Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna hakim olan ilkeler arasında yer almaz?
5-) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları arasında yer alır?
6-) Aşağıdakilerin hangisinde hakim takdir yetkisini kullanmak zorundadır?
7-) Aşağıda yer alan hukukun kaynaklarından hangisi bağlayıcı nitelikte değildir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisine uygun sıralamayı ifade etmektedir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının nitelikleri arasında yer almaz?
10-) Aşağıdakilerden hangisi manevi bir yaptırımı ifade etmektedir?
11-) Din kurallarına uymamanın sosyal hayatta öngörülen yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
12-) Bireyler tarafından aksi kararlaştırılamayan hukuk kurallarına ne ad verilir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi pozitif hukuku mevzu hukuktan ayıran nitelikteki normdur?
14-) Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmakla birlikte, kanunun emredici hükümlerine aykırı olması halinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?
15-) Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının çeşitleri arasında yer almaz?
16-) Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi tutulur?
17-) Aşağıdakilerden hangisi belirli bir işin görülmesi için sulh mahkemesi tarafından atanır?
18-) Bir kişi ile devlet ya da devletin kendi kurumları arasındaki ilişkilerini düzenleyen hukuk disiplinine ne ad verilir?
19-) Örf ve Adet Hukuku’nun manevi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyeti bakımından sınırlı ehliyetli sayılmaktadır?
21-) Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur?
22-) Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı dışı denetim mekanizmalarından biri değildir?
23-) Ahlak kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
24-) İdari Mahkemelerin karar ve hükümlerin temyiz yeri neresidir?
25-) Hâkim hukukta boşluk olması durumunda aşağıdaki yollardan hangisine başvurur?
26-) Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?
27-) Kamu hizmetlerinin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
28-) Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin bir unsuru değildir?
29-) Tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum yaratmak, mevcut bir hukuki durumu değiştirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak yetkisi veren haklara ne ad verilir?
30-) Aşağıdakilerden hangisi hakkın kötüye kullanılmasının unsurlarından değildir?
31-) Bir sözleşmenin kurulabilmesi için, tarafların yaptıkları irade açıklamaları hangisidir?
32-) Hükümsüzlük yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
33-) Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’un alanına girmez?
34-) Aşağıdakilerden hangisi kamunun istihdam şekillerinden biri değildir?
35-) İlk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olup, hatalı olduğu ileri sürülen kararların yeniden incelenmesini sağlamak üzere davanın taraflarına tanınmış hukuki yolun genel adı nedir?
36-) Fiil ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
37-) Bir geleneğin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir
38-) Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı manevi değildir?
39-) Hâkimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
40-) Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?
41-) Tam ehliyetsiz olan A, son derece değerli bir tabloyu çok düşük bir bedelle satın almıştır. Bu işlemin geçerliliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
42-) Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni ile ilgili değildir?
43-) Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur?
44-) Fiil ehliyetinin en önemli koşulu olan ayırt etme gücünden yoksun olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
45-) Kişileri, hukuk kurallarına uymaya zorlayan, hukukun hangi özelliğidir?
46-) Aşağıdakilerden hangisi açısından 1982 Anayasası’nda zaman içinde değişiklik yapılmamıştır?
47-) 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki nedenlerden hangisi ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesi kanunla sınırlanabilir?
48-) Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili olarak 1982 Anayasası’nda düzenlenmiş bir husus değildir?
49-) 1982 Anayasası’na göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
50-) 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi için nitelikli bir çoğunluk gerekli değildir?
51-) Aşağıdakilerden hangisi merkezi devletin özelliklerinden birisi değildir?
52-) Aşağıdakilerden hangisi bakan olabilmek için aranan zorunlu şartlardandır?
53-) 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi genel seçimlerde görevinden istifa etmedikçe aday olamayacaklar arasında sayılmamıştır?
54-) Referandum, halk vetosu ve halk girişimi gibi kurumlara yer veren demokrasi uygulamasına ne ad verilir?
55-) 2011GÖSS-ANAYASA-97
56-) 2011GÖSS-ANAYASA-96
57-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile öngörülmüş olan yeniliklerden bir değildir?
58-) Dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğu halde kuvvetler ayrılığı sistemini benimsememiş olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
59-) Dünya tarihinde kuvvetler ayrılığı sistemini benimsemiş ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
60-) Türk anayasal tarihi göz önüne alındığında, aşağıdaki hükümet sistemlerinden hangisinin benimsendiği söylenemez?
61-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir?
62-) Bir ülkede devlet başkanı doğrudan halk tarafından seçilmekte ve yürütme organı sadece bu başkandan oluşuyor ise, söz konusu ülkede hangi hükümet sisteminin uygulandığı söylenebilir?
63-) Özel hukukun uygulama alanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir biçimde ifade edilmiştir?
64-) Aşağıdakilerden hangisi hakime yararlı olabilecek yardımcı kaynaklardan biri değildir?
65-) Usulüne uygun bir biçimde onaylanıp yürürlüğümüze giren uluslararası antlaşmalar anayasamıza göre hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?
66-) Bir borç ilişkisinde edimini kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla zorlanmasını sağlayan yaptırıma ne ad verilir?
67-) Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk kuralının sağlamaya çalıştığı temel amaçlardan biri olamaz?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk kuralının sağlamaya çalıştığı temel amaçlardan biri olamaz? soru detayi