++Sitene Ekle
1-) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme araç ve usuller kullanmak gibi fiil ve davranışları, iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa dahi bu kişiler Mahkeme kararıyla kaç yıla kadar ihalelere girmekten yasaklanırlar?
2-) Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında kim tarafından kaç yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir?
3-) İhale Kanununun ihtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanmasıyla ilgili 71. maddesinde belirtilen durumlarda ihale işleri nereden uygun görüş alınarak kıymet takdiri suretiyle yapılır?
4-) Keşif bedelinin % 30 oranında fazla artışı temel, tünel vb. işlerle tabi afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise..........ile, süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde % 30 u geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
5-) Keşif bedelinin % 70 den daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde müteahhit işi bitirmeye zorunludur. Bu durumda müteahhide belgelenmek şartıyla yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak ihalenin.......ile yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının......ne kadar ödeme yapılbilir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmesi gerekir?
6-) Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse müteahhit keşif bedelinin yüzde kaç oranına kadar olan değişikliği süre hariç sözleşme ve şartnamelerindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür?
7-) Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine idarenin en az kaç gün süre ile ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir?
8-) Taşınır malların bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise ne gibi işlem yapılır?
9-) İdarenin görev ve sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde müteahhit veya müşteri sürenin bitmesinden itibaren en çok.........gün içinde.......... gün müddetle bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
10-) Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat, kesin teminata çevrilir; kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hak edişlerine karşı verilecek paralardan %........alınarak kesin teminat tutarına çıkarılır.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
11-) İhale Kanununa göre özelliği bulunan işlerin ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar kimin onayı ile belirlenir?
12-) İhale Kanununun hükümlerinin mümkün olmayacağı haller ile TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması, silahlı araç ve gereçlerin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi ve TSK nın stratejik hedef planının gerçekleşmesi için temin edilecek mal ve hizmetlerin ihalesinde ............. teklif edeceği ihaleler için bu Kanun hükümleri dışında kalınmasına ........ karar verilir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
13-) Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri, onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren kaç gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek zorundadır?
14-) Taşınır ve taşınmaz malların .....................mahalli komisyonların ne miktara kadar ihaleye salahiyetli oldukları her yıl genel bütçe kanununda gösterilir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez?
15-) Ecrimisil ve tahliye ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
16-) Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren işgalin devam etmesi halinde sözleşmede de hüküm yoksa nasıl işlem yapılır?
17-) İşgal edilen taşınmaz mal idarenin talebi üzerine bulunduğu yer mülki amirince en geç kaç gün içinde tahliye ettirilerek idareye boş olarak teslim edilir?
18-) Ecrimisil fuzuli şagil tarafında rızaen ödenmezse hangi kanun hükümlerine göre tahsil olunur?
19-) Aşağıda belirtilen hangi sürede kiraya verme işlerinde Maliye Bakanlığından izin alınması şart değildir?
20-) Ne kadardan fazla süre ile kiraya verme işlerinde önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır?
21-) Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi kaç yıldan çok olamaz?
22-) Gayrimenkullerin yapım ve onarımlarında kesin kabul tarihinden itibaren 5 yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplara uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyan hangi kanuna göre müteahhide ikmal ve tazmin ettirilir?
23-) Gayrimenkullerin yapım ve onarımlarında kesin kabul tarihinden itibaren kaç yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar müteahhide tazmin ve ikmal ettirilir?
24-) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklanması veya mahkum olması gibi haller sözleşme ...............Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
25-) Müteahhit veya müşteri, sözleşmesinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren kaç gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir?
26-) Müteahhit veya müşterinin iflası halinde sözleşmeyle ilgili nasıl işlem yapılır?
27-) İdare, varislerden istekli olanlara müteahhit veya müteahhidin ölüm tarihinden itibaren kaç gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir?
28-) Sözleşmenin devri hususunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
29-) Su ürünleri istihsali hakkı kiralarında kiracı tarafından kurulacak ve tesisat yapılacak olan üretme yerleri en çok kaç yıla kadar kiraya verilebilir?
30-) Dalyan, voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki sular, av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasında kaç yıla kadar sözleşmeye yapmaya idareler yetkilidir?
31-) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri idarece kurulacak en az kaç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır?
32-) İhale Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi emanet usulüyle yapılacak işlerden sayılmıştır?
33-) İhale Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi emanet usulüyle yapılacak işlerden değildir?
34-) Kamu yararına çalışan derneklere satılan taşınmaz mallar.............yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde taşınmaz mal.................. üzerinden Hazinece geri alınır.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
35-) Kamu yararına çalışan derneklere taşınmaz malların satışıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
36-) Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mallar ......... Bakanlığının görüşü alınarak.......Bakanlığınca kiraya verilebilir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
37-) İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ihale usullerine tabi olan işler olarak düzenlenmiştir?
38-) 2886 sayılı DİK hükümlerini kim yürütür?
39-) 2886 sayılı DİK hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
40-) İhale Kanununda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında hangi kanun hükümleri uygulanır?
41-) İhale Kanununda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde hangi kanun hükümleri uygulanır?
42-) Müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden % kaç oranında kesin teminat alınır?
43-) Sözleşme idare adına kim tarafından imzalanır?
44-) İhale Kanununda aşağıdakilerden hangisi yarışma usulüyle yaptırılacak işlerden sayılmıştır?
45-) İhale Kanununda aşağıdakilerden hangisi belli istekler arasında kapalı teklif usulüyle yapılacak işlerden sayılmıştır?
46-) İhalesi pazarlık usulüyle yapılacak aşağıdaki işlerden hangisinde şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunludur?
47-) İhalesi pazarlık usulüyle yapılacak aşağıdaki işlerden hangisinde Maliye Bakanlığı görüşü alınmaz?
48-) İhale Kanununda aşağıdaki işlerden hangisinin ihalenin pazarlık usulüyle yapılabileceği ifade edilmiştir?
49-) İhalesi pazarlık usulüyle yapılacak aşağıdaki işlerden hangisinde Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır?
50-) İhalesi pazarlık usulüyle yapılacak aşağıdaki işlerden hangisinde şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir?
51-) İhale Kanununda aşağıdakilerden hangisinin ihalesinin pazarlık usulüyle yapılabileceği ifade edilmemiştir?
52-) Pazarlık usulünde ihaleyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
53-) 616-Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin teklifleri veya belgeleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren ....................Cümlenin devamı hangisidir?
54-) Açık teklif usulünün uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
55-) İhale Kanunun 1.maddesinde yazılı işlerden tahmin edilen bedeli her yıl genel bütçe kanununun hangi cetvelinde tespit edilen tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir?
56-) Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ihaleye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle nereden onayın alınması zorunludur?
57-) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulünde zorunlu nedenlerle 3 ten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde........... görüşüne dayanılarak......... bu hususta ayrıca karar alınması şarttır.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
58-) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulünde en az kaç isteklinin bulunması gerekir?
59-) İhale Kanununda aşağıdakilerden hangisi belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle yaptırılacak işler arasında sayılmamıştır?
60-) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde iştirakçi çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale yapılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren ....................Cümlenin devamı hangisidir?
61-) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğunda ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihale kaç günü geçmemek üzere başka bir güne bırakılır?
62-) Aynı fiyatı teklif eden birkaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde ihale nasıl sonuçlandırılır?
63-) Aşağıdakilerden hangisi ihale sonucunda karar verilen hususlardan değildir?
64-) Kapalı teklif usulünde zarfların açılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
65-) Kapalı teklif usulünde tekliflerin verilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
66-) Kapalı teklif usulünde teklif verilirken 1. zarfın içine aşağıdakilerden hangisi konulur?
67-) Teklif mektuplarında aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
68-) İhale Kanununa göre... maddede gösterilen işler kapalı teklif usulüyle, ...maddede gösterilen işler belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, ....... maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle, ........ maddede sayılan işler pazarlık... maddede gösterilen işler de yarışma usulüyle yaptırılabilir.
69-) İhale Kanunun 1. maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde hangi usul esastır?
70-) Tahmini bedel, Bütçe Kanununun (i) cetvelinde belirtilen bedelin kaç katını aştığında hem diğer şehirlerde hem de Resmi Gazetede ilan yapılır?
71-) Aşağıdakilerden hangisi ihale usullerinden değildir?
72-) Günlük gazete çıkan yerde 15 Nisan tarihinde açık teklif usulüyle yapılacak olan ihalede ilan tarihleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
73-) İta amirince onaylanan ihale kararlarının postaya verilmesini takip eden kaçıncı gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır?
74-) İta amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç ne kadar süre içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır?
75-) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç ne kadar süre içinde onaylanır veya iptal edilir?
76-) Aşağıdakilerden hangisi ihale kararlarında belirtilen hususlardan değildir?
77-) Bedel tespiti yapılmamış kapalı teklif usulü ihalelerde ihalenin geçerli sayılması kimin onayına bağlıdır?
78-) İhalelerde Milli firmalar lehine hangi orana kadar ayrım yapılacağı nasıl tespit edilir?
79-) Teminat mektupları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
80-) Aşağıdakilerden hangisi geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerlerden değildir?
81-) Hangi usul ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alıp almamakta idareler serbesttir?
82-) İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin en az % kaçı oranında geçici teminat alınır?
83-) Tekliflerin alınma zamanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
84-) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale ......Cümlenin devamı hangisi olur?
85-) Yabancı ülkelerde ihale gününden en az kaç gün önce ilan yapılır?
86-) .....................ait ihaleler için yapılan ilanlarda 1.derece ita amiri tarafından sakıncalı görülen hususlara yer verilmez.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez?
87-) 582- İhalenin geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa ihale veya sözleşme feshedilir, ancak; işte .........ve ihalede...........varsa, ihale ve sözleşme ............ uygun görüşü ve .................. onayı ile geçerli sayılabilir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
88-) Aşağıdakilerden hangisi ilanlarda bulunması gereken hususlardan değildir?
89-) Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar, Resmi Gazetede en az kaç gün önceden bir defa ilan edilir?
90-) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar, günlük gazetelerin birinde ihaleden en az kaç gün önceden bir defa ilan edilir?
91-) Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası ..........günden, ilan ile ihale günü arası........günden az olamaz. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
92-) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, bu gazetelerde en az kaç gün aralıklarla yayınlanmak suretiyle kaç defa duyurulur?
93-) Aşağıdakilerden hangisi isteklilerde aranacak nitelik ve istenecek belgelerden değildir?
94-) İhale işlem dosyasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
95-) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan ve gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde komisyonlarca, ilgili idareye şartnameleri düzelttirmek üzere .............Cümlenin devamı hangisidir?
96-) İhale komisyonlarının çalışması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
97-) İhale onay belgesinde aşağıdaki hususlardan hangisinin bulunması gerekmez?
98-) Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda..........onayı alınmak suretiyle bedel tahmini yapılmadan..........usulüyle ihale yapılabilir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
99-) Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda ilgili Bakanın onayı alınmak suretiyle bedel tespiti yapılmadan hangi usulle ihale yapılabilir?
100-) Tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye kim yetkilidir?
101-) Hangisi şartnamelerde genel olarak konulması gereken hususlardan değildir?
102-) İhaleyi yapan idarenin ita amirinin aşağıda yazılı kan veya sıhri hısımlarından hangisi ihaleye katılabilir?
103-) İhaleyi yapan idarenin ita amirleriyle, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan şahısların...............kan ve sıhri hısımları doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
104-) Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğine, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenine, bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin en uygun görülenine ne denir?
105-) İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişilere ne ad verilir?
106-) Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklilere ne ad verilir?
107-) 562- Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgelere ne ad verilir?
108-) İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmaya ne denir?
109-) Hangisi DİK nun yürütülmesinde uyulması gereken ilkelerden değildir?
110-) DİK da yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye kimler yetkilidir?
111-) Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı DİK na tabi işlerden değildir?
112-) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında kalmaktadır?
113-) Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında kalmaktadır?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında kalmaktadır? soru detayi