++Sitene Ekle
1-) 2011GÖSS-ECRMSL-89
2-) Hangi taşınmaz malın 4070 sayılı Yasaya göre satışı mümkündür?
3-) Hangi tür satıştan gerçek kişiler dışında tüzel kişilikler de yararlanabilir?
4-) 4070 sayılı Kanuna göre satılan tarım arazileri ...... izin alınmadan tarım dışı amaçlarla kullanılamaz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
5-) Topraksız olması veya yeterli toprağı olmaması nedeniyle hangi tarihten önce kendilerine Hazineye ait tarım arazisi kiraya verilen kiracıların talep etmesi halinde takdir edilecek bedel üzerinden doğrudan satış yapılır?
6-) 4070 sayılı Kanun ....... tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu kanun hükümlerini ........... yürütür.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
7-) 4070 sayılı Kanunun uygulanmasında ifraz işlemleri ............. göre yapılır. boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
8-) 4070 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde hangi kanun hükümleri uygulanır?
9-) 4070 sayılı yasaya göre Hazineye ait taşınmaz mal satış ihalelerinde ita amirinin onayıyla tahmin edilen bedelin %..... kadar geçici teminat alınabilir?
10-) Hangisi 4070 sayılı Yasaya göre satışı yapılamayacak taşınmaz mallardan değildir?
11-) Taksitlerin sonuncusunun vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş borç ve kanuni faizi varsa idarece verilecek kaç günlük ek süre içerisinde yine toplam borçları ödenmez ise alınan bedeller kanuni faiziyle birlikte ilgilisine iade edilir?
12-) Taksitle ödenecek miktar, bedelin 1/4 ünün ödenmesini izleyen en çok ........ ayda ve idarenin belirleyeceği en fazla ............ eşit taksitle kanuni faizleriyle birlikte ödenir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
13-) 4070 sayılı asanın 5,6,7 ve 8. maddesine göre taşınmaz malı satın almak isteyenlerin en son başvuru tarihi hangisidir?
14-) Alım hakkı olan ihaleye katılsın veya katılmasın, ihale ita amirince onaylanmadan önce kendisine ...... gün içinde yapılacak tebligat üzerine .......... gün zarfında ihale bedelinin tamamını veya ...... ile vergi resim ve harçları yatırır kalan borcunu ödeyeceğini taahhüt eder ve istenecek belgeleri idareye verirse ihale hak sahibine yapılır.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
15-) Hazineye ait tarım arazilerini, ........ tarihinden önce ....... yıl süreyle fiilen tarımsal amaçta kullananların bu hususun Hazinece belirlenmiş olması ve kendilerinin, eşlerinin ve reşit olmayan çocuklarının adına ait; o yerde, sulu arazide ..... kuru arazide ......... dönümden fazla arazilerinin olmaması şartıyla bu miktara kadarki Hazine arazileri kullananlara................ satılabilir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
16-) 4070 sayılı yasanın 5, 6, 7. maddesinden yararlanacak kişilere satış yapılabilmesi için birikmiş kira ve ecrimisil borçlarının asıllarının % kaç fazlasıyla ödenmesi şarttır?
17-) Aşağıdakilerden hangisine göre Hazineye ait tarım arazileri doğrudan satılamaz?
18-) 4070 sayılı Yasanın hangi maddesi tarım arazilerini kullananların öncelikli alım hakkını düzenlemektedir?
19-) 4070 sayılı Yasanın hangi maddesi tarımsal amaçta kullananlara arazi satışını düzenlemektedir?
20-) 4070 sayılı Yasanın hangi maddesi hissedarlara satışı düzenlemektedir?
21-) 4070 sayılı Yasanın kiracılara satış konusunu düzenleyen 5.maddesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
22-) 4070 sayılı Yasanın hangi maddesi kiracılara satış konusunu düzenler?
23-) Tarım arazilerinin satışına ait ilan köy ve belde muhtarlıklarına bildirilerek ve .........alışılmış usullerle köylülere duyurularak yapılır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
24-) Tarım arazilerinin satışı ile ilgili ihalelere .................. gerçek kişiler katılabilir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez?
25-) 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hangi tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır?
26-) Aşağıdakilerden hangisi 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında kanunun amacıdır?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında kanunun amacıdır? soru detayi