++Sitene Ekle
1-) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerine göre başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi veya belgenin başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması durumunda, bilgi veya belgeye erişim süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2-) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Kamu Görevlileri Etik Davranışİlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden birisi değildir?
3-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde teklif mektubunda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
4-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale kararlarının bildirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
5-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale kararları karar tarihinden itibaren hangi süre içinde ita amirince onaylanır?
6-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74. maddesine istinaden çıkarılan Yönetmelik gereğince Hazineye ait taşınmazın satışı için kurulacak komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
7-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74. maddesi gereğince çıkarılan Yönetmelike göre; hangisi ihale komisyonlarına maliye üyesi olamaz?
8-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
9-) Aşağıdakilerden hangisinde kira süresi 10 yıldan fazla olabilir?
10-) Aşağıdakilerden hangisi Hazineye ait tarım arazisinin muhtaç çiftçilere kiraya verilmesinde aranacak şartlardan birisi değildir?
11-) Aşağıdaki kira sözleşmelerinden hangisi devredilemez?
12-) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre icra nedeniyle satışa çıkarılan taşınmaz diğer koşullara uymak şartıyla ikinci ihalede % kaça kadar satılabilir?
13-) 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre kum ve çakıl ocaklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
14-) Kocaeli ili sınırları içerisinde askerî garnizonlara su tahsisine hangi idare yetkilidir?
15-) Olimpiyat oyunları için ihtiyaç duyulan taşınmazların tahsisine aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
16-) Hazineye ait taşınmazlar, genel bütçeli kuruluşlara kamu hizmetleri için hangi yöntemle verilir?
17-) 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanuna göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne tahsisi hangi idare teklif eder?
18-) İlgili mevzuata göre, adliye teşkilatının da yer aldığı hükûmet konaklarında hangi serbest meslek mensuplarına yer ayrılır?
19-) Veraset veya diğer yollarla Hazineye intikal eden hisse senetleri aşağıdakilerden hangisine devredilir?
20-) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince 1960 yılından önce ilköğretim okullarına tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
21-) 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanuna göre Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce yapılan mendireklerin hangi hakkı ilgili kuruluşa devredilir?
22-) 6326 sayılı Petrol Kanununa göre kamulaştırma bedelini ilgili şirket öder ve yer Hazine adına tescil edilirse yer şirkete nasıl kullandırılır?
23-) 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz?
24-) 4342 sayılı Mera Kanununun 14. maddesi uyarınca kışlaklara ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
25-) Orman mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
26-) 2762 sayılı Vakıflar Kanununa göre taviz bedeline esas bedeli aşağıdakilerden hangisi belirler?
27-) Devlet lehine kamulaştırmalarda kamu yararı kararını aşağıdakilerden hangisi verir?
28-) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12. maddesine göre doğalgaz piyasası tüzel kişilikleri için kamulaştırılan taşınmazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
29-) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre iki idare arasında taşınmaz devrine ilişkin uyuşmazlığı ilgili yargı merci ne kadar süre içinde kesin karara bağlar?
30-) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre iki idare arasında irtifak hakkı kurulması konusunda anlaşmazlık olursa sorunu aşağıdakilerden hangisi çözer?
31-) Turizm yatırımı yapılması amacıyla Maliye Bakanlığınca açılan irtifak hakkı tesisi ihalesinde irtifak ihale bedelini aşağıdakilerden hangisi belirler?
32-) Yıllık yatırım programının hazırlanmasından sorumlu kuruluş hangisidir?
33-) Kıyılarda denizin doldurulması iznini aşağıdakilerden hangisi verir?
34-) Aşağıdakilerden hangisi dar kıyıdır?
35-) Aşağıdakilerden hangisi tapu siciline tescil edilir?
36-) Kadastro görmemiş yerlerdeki taşınmazlar aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?
37-) Aşağıdaki kamu mallarından hangisi tapuya tescil edilir?
38-) Aşağıdakilerden hangisi arazinin mülkiyetinin kapsamına dâhil değildir?
39-) Aşağıdakilerden hangisi paylı mülkiyeti sona erdirmez?
40-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kamuya ait suların mecra değiştirmesi sonucu oluşan arazi kimin olur?
41-) Aşağıdakilerden hangisi Devletin hüküm ve tasarrufu altında değildir?
42-) 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre irtifak hakkı nasıl kurulur?
43-) 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri birlikte dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi kazandırıcı zaman aşımı yoluyla edinilebilir?
44-) 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre kışlaklar aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?
45-) Aşağıdakilerden hangisinde 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre kadastro bölgesinin tanımı verilmiştir?
46-) Aşağıdakilerden hangisinde 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre belgesiz itirazlar kabul edilmez?
47-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
48-) Aşağıdaki satış yöntemlerinden hangisi taşınmaz üzerindeki mülkiyetin devrini sağlar?
49-) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanımına aşağıdakilerden hangisi izin verir?
50-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre müsadere edilen taşınması yasak olmayan silah aşağıdakilerden hangisine teslim edilir?
51-) . Hazineye ait taşınırların satışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
52-) 4071 sayılı 431 sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyetlerine Devrine Dair Kanun hükümlerine göre satılacak taşınmazın bu Kanuna tabi olması için temel şart hangisidir?
53-) Kızılay kamu yararına çalışan bir dernektir. Depo ihtiyacı için Hazine taşınmazını nasıl edinir?
54-) 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre edinilen taşınmazların hangi sürelerle tarım dışı amaçla kullanılamaya-cağına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
55-) 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre öncelikli alım hakkı sahibi yerine aşağıdakilerden hangisi bu hakkı kullanabilir?
56-) 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre tarım arazisinin satışı ihalesine kimler katılabilir?
57-) 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre tarımsal arazi kullanımı nedeniyle doğrudan satış hükümlerinden yarar-lanabilmek için taşınmazın hangi tarihten önce 5 yıl süreyle kullanılması gerekir?
58-) 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre kiracılara satışta kiracılık hakkının belirlenmesi konusunda hangi Millî Emlâk Genel Tebliğinin hükmü dikkate alınması gerekir?
59-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisine taşınmaz tahsisi yapılamaz?
60-) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3üncü maddesine göre kamu kaynağı değildir?
61-) Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin amaçlarındandır?
62-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
63-) Bir sözcüğün büyük ve küçük ünlü uyumuna göre incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?
64-) 657 sayılı Kanuna göre disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya hâlin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe, aşağıdakilerden hangisi yapılır?
65-) 657 sayılı Kanuna göre merkezde günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, aşağıdakilerin hangisi tarafından tespit olunur?
66-) 657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memuru olmaya engel teşkil etmez?
67-) 657 sayılı Kanuna göre ilkokulu bitirenler en son hangi dereceye kadar yükselebilirler?
68-) Aşağıdakilerden hangisi, fakülteyi oluşturan organlardan biridir?
69-) Kuruluş kanunlarında da gösterilmesi gereken bakanlık müşavirlerinin sayısı en çok kaç kişidir?
70-) Aşağıdakilerden hangisi, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi organlarından biri değildir?
71-) T.C. Anayasasına göre Millî Güvenlik Kurulunda alınan tavsiye mahiyetindeki kararların uygulanmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
72-) Devletçilik ilkesi aşağıdaki alanların hangisinde daha çok uygulanmıştır?
73-) Aşağıdakilerden hangisi, 23 Nisan 1920 de Ankarada yeni bir meclisin açılmasına ortam hazırlayan olaylardan biri değildir?
74-) Kuvayımilliyeyi amil ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır. kararı aşağıdakilerin hangisinde ifade edilmiştir?
75-) Sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere Anayasada aşağıdaki başlıklar altında yer alanlardan hangisi, Bakanlar Kurulu tarafından kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?
76-) -Görevlerinde bağımsızdırlar. -Hâkimler yasalara ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. -Hiçbir organ, makam, merci mahkemelere emir ve talimat veremez. T.C. Anayasasına göre yukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
77-) T.C. Anayasasının kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suç işlediği zaman, kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. hükmüne doktrinde ne denir?
78-) Aşağıdaki T.C. Anayasası hükümlerinden hangisi Siyasi Hak ve Ödevler kapsamındadır?
79-) Normlar hiyerarşisindeki yeri ve önemi bakımından yasama, yürütme ve yargı organları ile idari makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
online sınav Normlar hiyerarşisindeki yeri ve önemi bakımından yasama, yürütme ve yargı organları ile idari makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir? soru detayi