++Sitene Ekle
1-) İç denetçiler tarafından üst yöneticiye sunulan raporlar ve bunlar üzerine yapılan işlemler nereye ve ne zaman gönderilir?
2-) 2011GÖSS-5018KYMKK-45
3-) 2011GÖSS-5018KYMKK-42
4-) 2011GÖSS-5018KYMKK-56
5-) 2011GÖSS-5018KYMKK-55
6-) 2011GÖSS-5018KYMKK-54
7-) 2011GÖSS-5018KYMKK-53
8-) 2011GÖSS-5018KYMKK-52
9-) 2011GÖSS-5018KYMKK-51
10-) 2011GÖSS-5018KYMKK-50
11-) 2011GÖSS-5018KYMKK-49
12-) 2011GÖSS-5018KYMKK-48
13-) 2011GÖSS-5018KYMKK-47
14-) 2011GÖSS-5018KYMKK-46
15-) 2011GÖSS-5018KYMKK-44
16-) 2011GÖSS-5018KYMKK-43
17-) Aşağıdakilerden hangisi, Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, kesin hesap kanunu tasarısının ekinde yer almaz?
18-) 5018 sayılı Kanuna göre, kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin hazırlanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
19-) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre, faaliyet raporlarının hazırlanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
20-) 5018 sayılı Kanuna göre, giderin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
21-) Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre avans ve kredi işlemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
22-) 5018 sayılı Kanununa göre, bütçe hazırlama sürecindeki işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
23-) Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi kamu zararından doğan alacakların takas suretiyle tahsil şartlarından değildir?
24-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının görüşülme süreçlerinden birisi değildir?
25-) 5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanununda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
26-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkelerinden değildir?
27-) Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, stratejik planların yenilenebilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
28-) 5018 sayılı Kanuna göre, “kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
29-) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kapsamında olan idare veya birliklerden değildir?
30-)
31-)
32-)
33-)
34-)
35-)
36-)
37-)
38-)
39-)
40-)
41-)
42-)
43-)
44-)
45-)
46-)
47-)
48-) 5018 sayılı kanunun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya kim yetkilidir.(Madde 80)
49-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre üst yöneticiler tarafından düzenlenen ve her yıl kamuoyuna açıklanan rapor aşağıdakilerden hangisidir?
50-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerdehangisi yüklenicilere bütçe dışı avans ödenebilmesinin şartlarından değildir?
51-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gerçekleştirme görevlileri aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmekle görevli değildirler?
52-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre orta vadeli mali planla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
53-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Devlet tüzel kişiliğine dâhil idarelerin bütçelerine ne ad verilir?
54-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir fazlaları kaç ayda bir ve ne zamana kadar genel bütçeye aktarılır?
online sınav 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir fazlaları kaç ayda bir ve ne zamana kadar genel bütçeye aktarılır? soru detayi