++Sitene Ekle
1-) (AAA) Malmüdürlüğünce, Milli Eğitim Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedine kasadan 1100 TL avans verilmiştir. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
2-) A işletmesi borcuna karşılık, B işletmesinin ciro ettiği çeki almıştır. Buna göre, B işletmesinin yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
3-) İşletmede kasa hesabının kalanı 7.000 TL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 7.400 TL Hesaplanan KDV hesabının kalanı 5.000 TLdir. Buna göre, ay sonunda yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
4-) Aşağıdaki stok değerleme esaslarından hangisi maliyet bedeli temeline dayanmaz?
5-) İşletme, kredili olarak yaptığı satış dolayısıyla ortaya çıkan alacağının vadesinden önce ödenmesi nedeniyle indirim yapmıştır. Bu işlem hangi hesaba, ne şekilde kaydedilmelidir?
6-) İşletmenin alacak senetleri için hesapladığı reeskont tutarının izleyen yılda iptaliyle ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
7-) Aşağıdakilerden hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinin ikisinde de yer alan bir hesaptır?
8-) Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet geliri değildir?
9-) Bir anonim şirketin dönem kârı üzerinden hesaplanan vergi tutarının gösterildiği dönem sonu kaydında, aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydı yapılmalıdır?
10-) İşletmenin, stokları içinde yer alan hammaddeyi üretime sevk etmesi hâlinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı doğrudur?
11-) Bir işletmede ay sonu itibariyle, İndirilecek KDV hesabının kalanı 7.000 TL, Hesaplanan KDV hesabının kalanı 5.000 TL
12-) İşletmelerin sermayesi ve karı gibi kendi kaynakları bilançoda hangi grupta yer alır ?
13-) Büyük defter toplarını bir tabloda görmemizi sağlayan muhasebe çizelgesi hangisidir ?
14-) Bilançoda varlık ve kaynak toplamlarının birbirine eşit olmasına ne denir ?
15-) İşletmeler veresiye mal satışlarında hangi hesabı kullanırlar ?
16-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında sayılmaz ?
17-) İşletmeler çek kestiklerinde kesilen çeklerini hangi hesapta takip ederler ?
18-) 7 ile başlayan hesaplar gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır ?
19-) 420 Satıcılar hesabı bilançoda hangi grupta yer alır ?
20-) Büyük defter şeklinde hangisinin bulunması zorunlu değildir ?
21-) İşletmelerin belli bir tarihteki varlıkları ile kaynaklarını gösteren temel tablo hangisidir ?
22-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
23-) Hesap planında bir hesabın adı altında yeni açılan hesaplara ne denir ?
24-) Muhasebenin kaydetme fonksiyonunun yerine getirildiği en önemli muhasebe defteri hangisidir ?
25-) İşletmeler nakit paralarını hangi hesapta takip ederler ?
26-) Hangisi için envanter kaydı yapılmaz ?
27-) Hesap planında Gelir Tablosu hesapları hangi kod ile başlar ?
28-) Gelir ve gider hesapları kâr zarar hesabına devredilerek kapatılmadan önce hangi tablonun düzenlenmesi gerekir ?
29-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonları arasında yer almaz ?
30-) Kaynak hesapları kaç ana grup altında toplanır ?
31-) Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan defter hangisidir ?
32-) Aşağıdaki hangi kurumların kazançları kurumlar vergisine tabi değildir ?
33-) Yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türü hangisidir ?
34-) Serbest meslek Kazanç Bildirimi ne kadar zamanda bir yapılır?
35-) Serbest meslek makbuzu düzenlenirken brüt ücret üzerinden hangi vergi kesilir ?
36-) Serbest Meslek Kazanç Defterinin gelir sayfasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?
37-) Kimler serbest meslek sahibidir ?
38-) Defterlerde yanlış kayıt yapıldığında bu yanlış kayıt nasıl düzeltebilir ?
39-) 300 TLlik mala %15 iskonto yapıldığında malın yeni fiyatı ne olur ?
40-) 500 TLlik malın fiyatına %10 zam yapıldıktan sonra, malın %8 KDV li fiyatı toplam ne olur ?
41-)  2.500 TLlik mal alındığında KDV %18 hariç ise, İndirilecek KDV ne olur ?
42-) Katma değer vergisini doğuran olay nedir ?
43-) Hangi mallardan amortisman ayrılamaz ?
44-)  Dönem sonunda gelir sayfasının son satırına hangi kayıt yapılır?
45-) Ay sonunda hesaplanan KDVnin indirilecek KDVden fazla çıkması hâlinde ne gibi işlem yapılır ?
46-) Aşağıdakilerden hangisi işletme defterinin gelir tarafına yazılır ?
47-) İşletme hesap özeti ne zaman çıkartılır ?
48-)  Elektrik, su, telefon gibi giderleri işletmenin ne tür giderleridir ?
49-)  Gelir sayfasında gelirler için ayrılan KDVye ne ad verilir ?
50-) İşletme defterinin gider sayfasının ilk satırına hangi değer kaydı yapılır ?
51-) İşletme defterini kimler tutar ?
online sınav İşletme defterini kimler tutar ? soru detayi