++Sitene Ekle
1-) Vergi Dairelerinin Kuruluş ve Görev Yönetmeliğini aşağıdakilerden hangisi yürütür?
2-) Müdürlük şeklinde kurulan vergi dairelerinde gider tahakkuk memurluğunu aşağıdakilerden hangisi yapar? Vergilendirme bölümünün bağlı bulunduğu müdür yardımcısına,
3-) Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesi başkanının görevlerinden birisi değildir?
4-) Vergi dairesinde birimler ve bölümler arasında unvanlarına göre kadro dağılımını aşağıdakilerden hangisi yapar?
5-) Vergi Dairesi Başkanlığında servis şeflerinin hangi servislerde görevlendirileceklerini belirlemeye ve gerektiğinde değiştirmeye de kim yetkilidir?
6-) Aşağıdakilerden hangisi Tarama ve Kontrol Bölümünün Görevlerinden değildir?
7-) Şahıs hesaplarının dökümünü yapmak, şahıs hesapları ile genel hesaplar arasında uyum sağlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
8-) Ödeme emrinin tebliğini sağlamak, ödeme emri tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 60.maddesi gereğince hapsen tazyik talebinde bulunmak hangi servisin görevidir?
9-) Amme alacağını ödemek maksadıyla vezneye verilen çekin karşılıksız çıkması ve ilçede hazine avukatı olmayan hallerde suç duyusunu kim yapacaktır?
10-) Uzlaşma sonucuna göre kesinleşen bir tarhiyatla tahakkuk tarihi hangisidir?
11-) Vadesinde ödenmeyen amme alacağını takibe almak aşağıdaki servislerden hangisinin görevidir?
12-) Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesinin ana hizmet birimlerinden birisi değildir?
13-) Vergi dairesinin saymanlık işlemlerinden dolayı Sayıştayilga hesap verme görevi iki müdürlük kurulması halinde hangisine aittir?
14-) Başkanlık şeklinde kurulan vergi dairelerinde vergi müdürlüğünün ayrı kurulması durumunda yazışma ve arşiv servisi hangi müdürlükte yer alır?
15-) Başkanlık ve müdürlük şeklinde kurulan vergi dairelerini oluşturan hizmet birimleri aşağıdakilerden hangisidir?
16-) İl ve ilçe merkezlerinde iş hacmi dikkate alınarak birden çok vergi dairesi kurulması halinde, bunların iştigal konularını aşağıdakilerden hangisi belirler?
17-) Birden çok vergi dairesi kurulmuş olan il ve ilçe merkezlerinde yetki alanı sınırları kim tarafından belirlenir?
18-) İl merkezlerinde (Büyükşehir Belediye sınırları içindeki ilçeler dahil) iş hacmine göre defterdarlığa bağlı olarak bir veya birden çok başkanlık veya müdürlük şeklinde vergi dairesi kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi dairelerini vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
19-) Vergi dairelerinin iştigal konuları ile kuruluş şekillerine bağlı olarak birimler, bölümler ve servisler arasındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde uyulacak ilke, kural ve esaslar, kullanılacak formlar neyle belirlenir?
20-) Vergi Dairelerinin Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
online sınav Vergi Dairelerinin Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? soru detayi