++Sitene Ekle
1-) Basit usulde vergilendirme esasları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2-) Bir otel işletmesinin aşağıda yapmış olduğu giderlerden hangisi kazanç tespiti sırasında dikkate alınmaz?
3-) İşverenlerce Sendikalar Kanununa göre sendikalara ait ödenen aidatların gider olarak kabul edilebilmesi için bu aidatların bir aylık tutarı işyerinde işçilere ödenen aşağıdakilerden hangisini aşamaz?
4-) Bilanço esasında ticari kazancın tespiti hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5-) Ticari kazancın elde edilmesi sırasında aşağıda sayılan vergi.resim ve harçlardan hangisi gider olarak kabul edilmez?
6-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın elde edilmesinde indirilecek giderlerden değildir?
7-) Yurt dışında yapılan götürü gider uygulamasına konu faaliyetlerden döviz olarak elde edilen hasılatın ne kadar götürü gider uygulamasına konu olur?
8-) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde götürü gider uygulamasına konu olan yurt dışı faaliyetlerden birisi değildir?
9-) Gelir Vergisi Kanununda aşağıdakilerden hangisi halen yürürlükte olan istisna ve muafiyetlerden birisi değildir?
10-) Aşağıdakilerden hangisinin elde ettiği kazanç ticari kazanca göre vergilendirilmektedir?
11-) Aşağıdaki istisna kazanç ve muafiyetten yararlananlardan hangisinden tevkifat yapılmaz?
12-) Serbest meslek kazançlarında uygulanan istisna ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
13-) Aşağıdakilerden hangisi diplomat muaflığından yararlananlardan değildir?
14-) Aşağıdakilerden hangisi vergiden muaf esnaflar arasında sayılmamıştır?
15-) Aşağıdakilerden hangisi başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilen mükellefin daimi temsilcisi sayılanlardan birisi değildir?
16-) Aşağıdakilerden hangisi dar mükelleflere tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiyede elde edilme şartlarından biri değildir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede yerleşmiş sayılmayanlardan birisi değildir?
18-) Aşağıdakilerden hangisi geliri gerçek usulde tespit edilen zirai kazanç sahibinin hâsılattan indiremeyeceği giderlerden değildir?
19-) Gelir vergisi kanununa göre mükellefiyet türleri aşağıdakilerden hangisidir?
20-) Aşağıdaki faaliyet kollarının hangisi ihracatta binde beşlik götürü gider uygulamasından yararlanamaz?
21-) Aşağıda sayılanların hangisinin ücret geliri vergiden istisna edilmemiştir?
22-) Takvim yılı içinde yurdu terk edenler gelir vergisi beyannamesini ne zaman verirler?
23-) Mükellef Bay A 2007/123 dönem geçici vergi beyannamesinde 20.000 YTL matrah beyan etmiş ve bunun üzerinden 3.000 YTL geçici vergiyi ödemiştir. Ancak vergi incelemesi sırasında aslında mükellefin söz konusu dönem beyannamesinde matrahının 30.000 YTL olması gerektiği tespit edilmiştir. Mükellefe yapılacak geçici vergi tarhiyatı ne kadardır?
24-) Ticari bir işletmenin faaliyetinin durdurulması karşılığında gelir elde eden dar mükellefler münferit beyannamelerini nereye vereceklerdir?
25-) Aşağıdakilerden hangisi genel olarak vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar arasında değildir?
26-) Bay A bakkaliye faaliyetinden dolayı gelir vergisi mükellefidir ve yıllık beyanname vermek suretiyle vergilendirilmektedir. 2007 yılı içerisinde elde ettiği beyan edilecek geliri 40.000 YTLdir ve aynı yıl içinde 4.500 YTL bireysel emeklilik sigortası ödemiştir. Mükellefin beyannamesinde indirebileceği katkı payı tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
27-) Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi için gereken şartlardan birisi değildir?
28-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın elde edilmesi sırasında kazançtan indirilebilecek giderler arasında sayılmamıştır?
29-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazançlarından indirilebilecek giderlerden birisi değildir?
30-) Aşağıdakilerden hangisi vergilendirilmeyecek değer artış kazançlarından birisi değildir?
31-) Aşağıdakilerden hangisi geçici 67. madde gereğince taevkifata tabi tutulacaklar arasında değildir?
32-) Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilen mükellefler açısından yanlış bir bilgidir?
33-) Aşağıdakilerden hangisi GVKda yazılı sakatlık indiriminden yararlanacaklar arasında satılmamıştır?
34-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazançtan indirilemeyecek giderler arasında sayılmamıştır?
35-) Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif şirketin ortaklan
36-) Aşağıdakilerden hangisi değer artış kazancı olarak vergilendirilmez?
37-) Hangisi geçici vergi ödemeyecektir? 1.Zirai kazanç sahibi gerçek usul çiftçi 2.Ticari faaliyetle uğraşan adi komandit şirketin komandite ortağı 3.Yıllara sair inşaat işi yapanlar 4.Noter olarak görev yapanlar 5.Noter olarak görevlendirilenler
38-) Aşağıdakilerden hangisi arızi kazançlardandır?
39-) Aşağıda yazılı ücretlerden hangisi gelir vergisinden istisna edilmemiştir?
40-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancının unsurlarından birisi değildir?
41-) Gelir vergisi kanunu uyarınca aşağıda sayılan vergilerden hangisi gider olarak kabul edilmez?
42-) GVK uyarınca aşağıda sayılan tazminatlardan hangisi gider olarak kabul edilemez?
43-) Aşağıdakilerden hangisinin 94.maddeye göre tevkifat yapma zorunluluğu yoktur?
44-) Bakkaliye işinden dolayı mükellef olan Bay Bnin 2007 yılında yapmış olduğu bağışlar şıklarda yer almaktadır. Bunların hangisine ait bağışın tamamı indirilebilecek bağış niteliğindedir?
45-) Türkiye Süper Liginde maç yöneten bir hakemin bu işten elde ettiği gelirin vergilendirilmesi açısından hangisi doğrudur?
46-) Aşağıdakilerden hangisi genel ve özel şartları taşısa dahi basit usulden faydalanamazlar?
47-) Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar........... diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
48-) Fransanın İstanbulda bulunan konsolosluğunda çalışan İngiliz ve Türk uyruklu hizmetli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
49-) Senelere sari inşaat işinde makine X işinde 90 gün Y işinde 270 gün kullanılmıştır. X işinden 16.000 YTL, Y işinden isen ise 240.000 YTL istihkak alınmıştır. Makinenin amortisman tutarı 80 YTL ise X işine ayrılacak amortisman tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
50-) Almanyada çalışan ve ikamet eden Türk işçisinin gelirleri şöyledir -50.000 YTL kar payı -100.000 YTL mevduat faizi -20.000 YTL yurt dışı ücreti vardır. İşçinin yıllık gelir vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
51-) oğru değildir.
52-) Aşağıdakilerden hangisi yaptığı ödemelerden tevkif at yapacaklar arasında yer almaz?
53-) Serbest meslek faaliyetinde aşağıda belirtilen masraflardan hangisi için müşteriden alınan paralar hasılat olarak kabul edilmez?
54-) Gelir vergisi mükellefi Bay D 10.02.2008 tarihinde vefat etmiştir. 2007 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilecektir?
55-) Çocuk doktoru olan Bayan Ayşe Hanım kiralamış olduğu meskenin bir odasını aynı zamanda işyeri olarak kullanmaktadır. Doktorun indirebileceği kira gider olarak hangisi doğrudur?
56-) Merkezi Türkiyede bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire ve müessesenin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde bulunan yabancı uyruklu kişisi GVK açısından
57-) GMSİ istisnasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
58-) Aşağıda belirtilen ticaret erbabından hangisi gelir vergisinden muaftır?
59-) Aşağıda sayılan giderlerin hangisi GMSİnin safi miktarının tespit edilmesi sırasında gayrisafi hasılattan indirilmez?
60-) Aşağıda sayılanların hangisinin ücreti vergiye tabi tutulmayacaktır?
61-) Ücretin gerçek safi değerinin tespitinde aşağıdaki indirimlerden hangisi kabul edilemez?(63.madde)
62-) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi komandit şirketin komandite ortağının elde atiği kazancın türü aşağıdakilerden hangisidir?
63-) Aşağıdakilerden hangisi mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden düşülmez?
64-) Bilanço esasında defter tutan bir işletmenin bankadaki hesabına yılsonunda 200.000 YTL faiz tahakkuk ettirilmiştir. Bu faiz?
65-) Aşağıdaki ücretlerden hangisi vergiden istisna edilmemiştir?
66-) Aşağıdakilerden hangisi ücretini tevkii suretiyle vergilendirildiği hallerde matrahının tespitinde indirilecek giderler arasında yer almaz?
67-) Aşağıda yazılı ödemelerden hangisi ücret sayılanlardan birisi değildir?
68-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
69-) Bay Mnin 2007 takvim yılında elde ettiği gelirler aşağıda yazıhdır. Ücret ve kira gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. -1.işverenden alınan ücret 35.000 -2.işverenden alman ücret 7.000 -3.işverenden alınan ücret 8.000 -İşyeri kira geliri 9.000 26.07.2001den sonra ihraç edilen Hazine bonosu geliri(indirim ve İstisnalar düşülmüş) 9.500 Bay Mnin gelir vergisi matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
70-) Bayan Dnin tamamı üzerinden tevkifat yapılmış olan 2007 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir -1 .işverenden alınan ücret 90.000 YTL -2.işverenden alınan ücret 17.000 YTL -İşyeri kira geliri (brüt) 16.000 YTL
71-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
72-) Ticari işletmeye dahil olmayan bir gayrimenkulun kiracısı tarafından kiraya verilmesinden elde edilen kazanç nedir?
73-) Geçici vergi beyanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
74-) Basit usule tabi olmanın şartlarını yıl içinde kaybedenler,hangi tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilir?
75-) Bir takvim yılı içerisinde elde edilen kira geliri için istisnadan hangi koşullarda yararlanılamaz?
76-) Aşağıdakilerden hangisini serbest meslek erbabı indiremez?
77-) Emsal kira bedeli uygulaması açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
78-) Aşağıdakilerden hangisi hesaplanan gelir vergisinden yapılacak mahsup veya indirimlerden biri değildir?
79-) Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirme usulünden faydalanabilir?
80-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazançlarında telif kazancı istisnasının konusuna girmez?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazançlarında telif kazancı istisnasının konusuna girmez? soru detayi