++Sitene Ekle
1-) 4734 Sayılı Kanuna göre Elektronik Eksiltme aşağıdaki ihalelerin hangisinde uygulanmaz?
2-) Kamu İhale Kurumu aşağıdaki şikayet başvurularından hangisini incelemeye yetkili değildir?
3-) ”Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.” hangi usulle alınır?
4-) 100- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihale üzerinde kalan istekli gibi sözleşmeyi imzalamaması durumunda
5-) 99- Kesin teminatlarla ilgili olarak doğru olmayan ifadeyi aşağıdakilerden hangisidir?
6-) 98- Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz?
7-) 97- İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı tam olarak ne zaman iade edilmelidir?
8-) 96- Herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağb kuruluşu sayılmayan idarelerde ihalelere katılmaktan yasaklama kararı kim tarafından verilir?
9-) 95-Aşırı düşük tekliflerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10-) 94 -Teklifler en geç ne zamana kadar verilebilir?
11-) 93- Aşağıdakilerden hangisinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır?
12-) 92- İhale komisyonu tarafından alınan kararlar kim tarafından kaç gün içinde onaylanmalı veya iptal edilmelidir?
13-) İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ihale,....................... üzerinde bırakılır. 91- Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
14-) 90- İhale komisyonu kararı üzerine idarenin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmesi halinde, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
15-) 89- Dinamik alım sisteminin kurulmasında hangi ihale usulü uygulanır?
16-) 88- Geçici teminat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17-) 87- Geçici teminat mektuplarının süresi
18-) 86- Çerçeve anlaşmayla ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
19-) 85 - İdarelerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak aşağıdaki ihale usullerinden hangisini uygulamak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapabilirler?
20-) Teminatlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
21-) 83 - Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk parasının verilmesi halinde teslim yeri neresidir?
22-) 82-İstekliler tarafından verilen teminat mektupları nereye teslim edilmelidir?
23-) 81- Aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilecek değerlerden değildir?
24-) 80 - Dinamik alını sistemi hangi alımda kullanılabilir?
25-) 79- Aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilecek değerlerden değildir?
26-) 78- Geçici teminat hangi bedel ve oran üzerinden ahnır?
27-) 77- Teklif mektupları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
28-) 76- Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b)ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler dışında kalan ihalelerde kaç gün içinde yapılmalıdır?
29-) 75- Zeyilname düzenlenmesi hususuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
30-) 74- İhale dokümanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
31-) 73 - Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c)bentlerine göre yapılan ihalelerde kaç gün içinde yapılmalıdır?
32-) I) Belirlenen yerlerde yapılmayan ilanlar II) Belirlenen zamanlarda yapılmayan ilanlar III) İlanda ihale konusu işin unutulması IV) İlanda konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğinin belirtilmemesi 72-Düzeltme ilanı yukarıda belirtilen hallerden hangisinde uygulanabilir?
33-) 71- Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları hakkında doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
34-) 70- Düzeltme ilanı hangi hallerde mümkündür?
35-) 69- İhale ilanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
36-) 68- İdarelerce üzerine ihale yapılan isteklinin yasaklı olup olmadığı Kamu ihale Kurumuna ne zaman teyit ettirilmelidir?
37-) 67- Aşağıdakilerden hangisi ihale ilanlarında bulunması zorunlu hususlardan değildir?
38-) 66- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 (pazarlık usulü) ve 22nci (doğrudan temin) maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10unu hangi kurumun uygun görüşü ile aşabilir?
39-) 65- Doğrudan teminlerde aşağıdakilerden hangisi zorunludur?
40-) 64- Doğrudan teminle karşılanması mümkün olmayan ihtiyaç aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
41-) 63- Doğrudan temin ile alımı yapılan durumların hangisinde sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaktadır?
42-) 62 - İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia kimler şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunamaz?
43-) 61- Doğrudan temin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
44-) 60- 21/ (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde,
45-) 59- 21/f maddesine göre yapılacak ihalelerde (İdarelerin yaklaşık maliyeti... Kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarını pazarlıkla almaları) aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
46-) 58- 4734 sayılı Kanunun 2l/f maddesine göre, yaklaşık maliyeti belirlenen tutar kadar olan ve belirli bir zaman dilimini kapsayan hizmet alımlarında zorunlu olmayan husus hangisidir?
47-) 57- Ön yeterlik aşamasında, ihaleye davet edilecek aday sayısı ile ihaleye teklif veren istekli sayısı sırasıyla kaç olmalıdır?
48-) 56 - Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usul hangisidir?
49-) 55 - Açık ihale usulünde, ihalenin sonuçlandırılması için asgari teklif sayısı kaç olmalıdır?
50-) 54- Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde ihale komisyonu hangi kriterleri esas alır?
51-) İhale dokümanını satın almak zorunda olanlar kimlerdir?
52-) 52- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
53-) 51 - İlanda bulunması zorunlu hususlara yer verilmemesi halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır?
54-) 50 -Yaklaşık maliyeti belirlenen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerin ihale ilan süreleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
55-) 49- İhaleye katılacak isteklilerin ekonomik ve mali yeterliği belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
56-) 48- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
57-) 47 - Ortak girişimler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
58-) 46 - Aşağıda sayılanlardan hangisi doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kamu ihalelerine katılabilir?
59-) 15- Uşak Belediyesi tarafından yapılan hizmet alım ihalesine katılmış olan aşağıdaki isteklilerden hangisi durumlarının tespiti halinde ihale dışı bırakılamaz?
60-) 44 - Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları kaç gün içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir?
61-) 43 - Bir isteklinin aşağıdaki durumlardan hangisinde ihale dışı bırakılması mümkün değildir?
62-) 42- Aşağıda sayılanlardan hangisi doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihalelere katılabilir?
63-) 41..............hazırlanmadan ilan yapılamaz. Boşluğa gelmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
64-) 40- Şartnamelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
65-) 39 - Teknik şartnamelerle ilgili en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
66-) 38- İhale suretiyle hazırlattınlması mümkün olan şartname türü (türleri) aşağıdakilerden hangisidir?
67-) 37 - Yaklaşık maliyetle ilgili olarak doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
68-) 36 - Yaklaşık maliyet tespit edilirken nelerden yararlanılır?
69-) 35 - Yaklaşık maliyet kim tarafından hazırlanır?
70-) 34- Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde belirlenen sürede eksik bilgilerini tamamlanması istendiği halde belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler hakkında ne yapılır?
71-) 33 - Yaklaşık maliyetle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
72-) 32 - İhale işlem dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
73-) 31 - İlan süreleri ve yerli istekliler lehine düzenleme yapılması hususunda dikkate alınması gereken husus yaklaşık maliyetin dışında aşağıdakilerden hangisidir?
74-) 30- Eşik değerin dikkate alınmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
75-) 29 - İhale komisyonu kararlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
76-) 28- İhale komisyonlarının oluşumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
77-) 27- Açık ihale ile yapılan bir işte ihale sonucunun tüm isteklilere bildiriminden kaç gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz?
78-) 26- İhale komisyonlarının oluşumuyla ilgili olarak doğru olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
79-) 25- İhale yetkilisi ihale komisyonunu en geç ne zaman oluşturmak zorundadır?
80-) 24 - İhale işlem dosyası ihale komisyonu üyelerine ne zaman verilmelidir?
81-) 23-Ön ilan yapılan hallerde ihalenin aşağıda belirtilen ihalelerden hangisi ile gerçekleştirilmesi zorunludur?
82-) 22- İhale komisyonuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanbştır?
83-) 21- Yaklaşık maliyet hangi hallerde açıklanır?
84-) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamamasının istisnası sayılabilecek düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
85-) 19- Kamu ihalelerinde dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
86-) 18- ihale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç kaç gün içinde ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir?
87-) 17- Aşağıda belirtilen usullerden hangisi kanunda belirtilen özel hallerde uygulanması gereken ihale usullerinden birisidir?
88-) 16- Yirmibeş günlük ilan süresi bulunan ihalelerde düzeltme ilanı ilânların yayımlanmasını takip eden kaç gün içinde yapılmalıdır?
89-) 15 - Kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde düzeltme ilanı, ilânların yayımlanmasını takip eden kaç gün içinde yapümahdır?
90-) 14- Aşağıdakilerden hangisi ihale dokümanı arasında yer alan belgelerden değildir?
91-) 13-Aşağıdaki işlerden hangisi sadece belli istekliler arası ihale suretiyle yapılabilir?
92-) 12- Aşağıdakilerden hangisi kamu ihalelerine katılmaktan dolayı geçici veya sürekli yasaklanamaz?
93-) 11- İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapümış görevlileri
94-) 10- Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
95-) 9 - Yaklaşık maliyeti 860.000 TL ve ihale bedeli 820.000 TL olan bir ihaleye katılan üç isteklinin teklifleri de 840.000 TL, 820.000 YTL ve 800.000 TLdir. Buna göre alınan kesin teminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
96-) 8- İhale tanımı içerisinde yer almayan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
97-) 7-Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilân süreleri elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde kaç gün kısaltılabilir?
98-) 6- Ön ilanla ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
99-) 5- Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemlere ne denir?
100-) 4-İhale komisyon kararının ihale yetkilisince imzalanması veya imzalanmaması fiili ihale komisyon kararının üyelerce imzalanmasından sonra kaç gün içinde yapılmalıdır?
101-) 3- İdareler ile kamu alınılan sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortama ne denir?
102-) 2- Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruya ne denir?
103-) l-İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişime ne denir?
online sınav l-İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişime ne denir? soru detayi