++Sitene Ekle
1-) Aşağıdakilerden hangisi tecil kapsamına girmeyen borçlardan değildir?
2-) Vergi dairesine verilecek olan çeklerin üzerinde aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir?
3-) Aşağıdaki gelirlerden hangisi haczedilemez?
4-) Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde mirasçı deftere kaydedilmemiş olsa dahi amme alacağından aşağıdakilerden hangisi ile sorumlu olur?
5-) Aşağıdaki amme borçlarından hangisi için mal bildirimi köy muhtarlıklarına yapılabilmektedir?
6-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi niyabeten yaptırılabilir?
7-) İhtiyati haciz aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi ile kalkmaz?
8-) Borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve teminat gösterilmek şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca vergi, resim ve harçlar kaç yıl süre ile tecil olunabilir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi yoluyla amme alacağı ödenmez?
10-) Haczedilen ve satışa çıkartılacak gayriırferikiıle değer biçilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
11-) Teminat hükümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
12-) 6183 sayılı yasada bulunan tecil müessesesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
13-) Aşağıdakilerden hangisi haciz yapılmasına engel bir durum değildir?
14-) Amme alacağı açısından aşağıdakilerden hangisinin haczi mümkündür?
15-) Aşağıdakilerden hangisi haczedilemeyecek mallardan biri değildir?
16-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı kanuna göre haczedilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul satışlarını durduran sebeplerden değildir?
17-) Aşağıdaki vergi türlerinden hangisine ihtiyati tahakkuk uygulanamaz?
18-) Amme alacaklarının 27, 28, 29 ve 30.maddeleri gereğince sözü geçen tasarrufların gerçekleştiği tarihten kaç yıl geçtikten sonra dava açılamaz?
19-) Haczedilen para. kıymetli maden, mücevher, ticari senet,hisse senedi ve tahvil gibi menkul mallar;
20-) Aşağıdakilerden hangisi gecikme zammının tatbikini önleyensebeplerdendir?
21-) Menkul mallar tahsil dairelerince köylerde ihtiyar kurullarınca haciz yapıldığı tarihin 3.gününden itibaren ne kadar süre içerisinde satışa çıkartılırlar?
22-) Amme borçlusuna ait malları ellerinde bulunduranlar kendilerine yapılan tebliğe rağmen bildirmediği takdirde sulh hukuk mahkemesince aşağıdakilerden hangisi ile cezalandırılırlar?
23-) Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin edilecek amme alacağının miktarının belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
24-) Gayrimenkullerin satışında yapılacak olan ilanların yeri, şekillerine ait hususlar aşağıdakilerden hangisince tayin olunur?
25-) Gayrimenkul malların ihalesinin feshi için açılan davanın temyiz edilmesinde süre aşağıdakilerden hangisidir?
26-) Gayrimenkullerin teferruğ edilmesinde, malın teferruğ edilecek bedelini aşağıdakilerden hangisi belirler?
27-) Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul ihalesinin fesih nedenlerinden birisi değildir?
28-) Üçüncü kişi alacak hacizlerine karşı 1 yıl içerisinde açmış olduğu davayı kaybettiği takdirde idare kişiden aşağıdaki isimlerden hangisinin adıyla % 10 oranında bir müeyyide isteyecektir?
29-) Üçüncü şahıs, haciz bildirisi üzerine yedi gün içinde alacaklı tahsil dairesine itiraz ettiği takdirde, alacaklı amme idaresi bir yıl içinde, üçüncü şahsın yaptığı itirazın aksini hangi mahkemede açacağı dava ile ispat etmelidir?
30-) Aşağıdakilerden hangisi haczin yapılacağı zaman konusunda yanlıştır?
31-) Gıyapta yapılan hacizlerde aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması konusunda yanlış bilgi verilmiştir?
32-) Gayrimenkullerin ihalesinin feshinin temyiz davası aşağıdaki mahkemelerden hangisinde görülecektir?
33-) Kredi kartı ve benzeri kartlarla yapılan ödemelerde ,ödeme hangi gün yapılmış sayılır?
34-) Çekler vasıtasıyla ödeme yapılmasında tanzim tarihi en çok hangi günle sınırlandırılmıştır?
35-) Maliye Bakanlığı kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemelerde komisyon ödenmemesi için amme alacağının vadesinden itibaren (bu tarih dahil) azami kaç gün öncesine kadar belirtilecek bir sürede ödeme yapılması şartını getirmeye yetkilidir?
36-) Hangisi 6183 ün korunma hükümlerinden biri değildir?
37-) Aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilmez?
38-) 6183 sayılı Kanun aşağıda kilerden hangisine uygulanmaz?
39-) İhtiyaten tahakkuk ettirilecek amme alacakları üzerinden hesaplanarak ihtiyaten tahakkuku verilmesi gereken gecikme faizi tutarının belirlenmesinde hangi tarih esas alınacaktır?
40-) Aşağıdakilerden hangisi idarenin genel olarak teminat isteme nedenlerinden birisi değildir?
41-) AşağıdakiIerden hangisi feri amme alacaklarından değildir?
42-) Aksine hüküm bulunmayan hallerde 6183 sayılı Kanunda yazılı süreler hangi kanun hükümlerine göre hesaplanır?
43-) Tahsil dairelerince 6183 sayılı kanuna göre yapılan tebliğ ve verilen emirleri derhal yapmaya mecburdurlar. Makbul bir özre dayanmadan bu görevi yerine getirmeyenler hakkında aşağıda yazılı hangi makamca haklarında doğrudan doğruya takibat yapılır?
44-) Aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunan eşya alacağın teminatı hükmünde değildir?
45-) Şahsi kefalet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
46-) İhtiyati tahakkuk için yapılacak olan takdir işlemleri takdir komisyonu tarafından ne kadar süre içinde karara bağlanmak zorundadır?
47-) Aşağıdakilerden hangisi bağışlama sayılan haller hakkında yanlış bir bilgidir?
48-) Aşağıda yazılı kişilerden hangisine karşı iptal davası açılamaz?
49-) Aşağıdakilerden hangisi cebren tahsil şekillerinden birisi değildir?
50-) Köylerde mal bildirimi Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler dışında kalan amme borçları için nereye yapılır?
51-) Haczedilen mal borçlunun elinde bulunmayıpta o mal üstünde rehin hakkı iddia edilmesi durumunda icra memuru aşağıdakilerden hangisini yapmak durumundadır?
52-) Ödeme emrine itiraz eden borçlunun durumunu itiraz mercii kaç gün içinde karara bağlamak zorundadır?
53-) 6183 sayılı kanunu uygulamakla vazifeli kimseler mükelleflerin sırlarını ve gizli kalması gereken diğer hususları ifşa ederlerse hangi cezayı alacaklardır?
54-) Başkanlık şeklinde örgütlenen illerde gayrimenkul ihalesi yapıldıktan sonra aşağıdaki yerlerden hangisine şikayet yolu ile başvurularak ihalenin feshi istenir?
55-) Gayrimenkule biçilmiş olan rayiç değerin aşağıdakilerden hangisi kadarı teminat olarak alınır?
56-) Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkulun satış komisyonunda yer almaz?
57-) Borçlunun müracaatı üzerine veya tahsil dairesince gerekli görülen hallerde gayrimenkule yeniden aşağıdakilerden hangisi değer biçer?
58-) Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen hallerden biri değildir?
59-) Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımının işlememesinin nedenlerinden biri değildir?
60-) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati tahakkukun sebeplerinden biri değildir?
61-) Müdürü sözleşmede ve şirket pay defterinde belli edilmemiş bir limited şirketin vergi borcundan dolayı ortak Bay A nın sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
62-) Aşağıdaki mallardan hangisi haczedilebilir?
63-) Aşağıdaki şirketlerden hangisinin borcu karşılığında alacaklı amme idaresi tarafından şirketin borcuna karşılık feshi istenebilir?
64-) İhtiyati hacze başkanlıklarda aşağıdaki makamlardan hangisi karar verir?
65-) Kollektif şirket ortağı Bayan B nin hissesi % 70 dir.Aynı zamanda da bayan B nin Ltd.şirkette de % 30 hisse ortaklığı bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
66-) Aşağıdakilerden hangisi bağışlama sayılan tasarruflardan biridir?
67-) Tabii afetler nedeniyle terkin yapabilmek için afetin gerçekleştiği tarihten itibaren kaç gün içinde amme idaresine başvurulması gerekmektedir?
68-) Tahsil dairesi yapacağı gayrimenkul satışı için ilanı artırma tarihinden kaç gün önce başlamak üzere ilan eder?
69-) Alacakh amme idaresince teferruğ edilen mal kaç yıl geçmedikçe satışa çıkarılamaz?
70-) Borçlunun kullanımında olan ancak üzerine kayıtlı olmayan g.menkulün haczi ve satışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
71-) Haczedilen menkul malların satışı yapıldıktan sonra malı alan kişiye bedelini ödemesi için talebi üzerine kaç gün süre verilir?
72-) Aşağıdakilerden hangisi hasılat haczi yapılmasına engel durumlardan biri değildir?
73-) Mal bildirimini gerçeğe aykırı veren borçluya verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
74-) Aşağıda yer alanlardan hangisi haczedilemeyen mallardandır?
75-) Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında hapsen tazyik kararını aşağıdaki mercilerden hangisi verir?
76-) Aşağıdaki sebeplerden hangisi gecikme zammını önleyenlerden biridir?
77-) Amme borçlusunun rızaen yaptığı ödemelerden öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi mahsup olunur?
78-) Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmemiş alacaklar aşağıdakilerden hangisinde ödenir?
79-) Haczedilen bir malın satışında kamu idaresinin üçüncü kişilere göre satıştan daha önce pay alması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
80-) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde itirazda bulunmak zorundadır?
81-) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, aşağıdaki hallerden hangisinde zamanaşımı kesilmez?
82-) Aşağıdakilerden hangisi alacağın korunmasına yönelik tedbirlerden biri değildir?
83-) Aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilecekler arasında sayılmamıştır?
84-) Aşağıdakilerden hangisi vergi borcu ödeme yollarından birisi değildir?
85-) Aşağıdakilerden hangisi cebren tahsil yollarından biridir?
86-) Haczedilen menkul mallara satış sırasında verilen bedelin bu mallar için biçilmiş olan değerin................ aşağı olmaması veya bu mallar için ................... Halinde ilk artırma tarihinden başlayarak........... Gün içinde uygun görülen zamanlarda tekrar satışa çıkarılır. Yukarıdaki kanun metnindeki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?
87-) Aşağıdakilerden hangisi tecil talep edilmesinde gerekli olan şartlardan birisi değildir?
88-) Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde vergi dairesince borçluya aşağıdakilerden hangisi gönderilir?
89-) 6183 sayılı Kanun uyarınca hak sahiplerince aşağıda yapılan işlemlerden hangisi sırasında işlemi yapan idarece vadesi geçmiş vergi bulunmadığına dair belge aranmayacaktır?
90-) Gecikme faizi ile gecikme zammı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
online sınav Gecikme faizi ile gecikme zammı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? soru detayi