++Sitene Ekle
1-) 100- Bir firmanın üretim miktarının belirlenmesi, iktisadın hangi bölümüne girer?
2-) 99- Tüketicinin geliri artarken bir mala olan talebin artması için o malın nasıl bir mal olması gerekir?
3-) 98- Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının bir özelliği değildir?
4-) 97- Aşağıdakilerden hangisi birincil üretim faaliyetidir?
5-) 96- Aşağıdakilerden hangisi sabit bir girdidir?
6-) 95- Üretim imkanları eğrisi sağa doğru kaydığında, aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
7-) 94- Aşağıdakilerden hangisi, tüketici dengesini değiştirmez ?
8-) 93- Bir malın tüketilen miktarı arttıkça, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
9-) 92- Aşağıdakilerden hangisi bir örtük maliyettir?
10-) 91- Az sayıda satıcının bulunduğu bir piyasa organizasyonu içinde, firmalar homojen olmayan ürün üretiyorlarsa, bu piyasaya ne ad verilir?
11-) 90- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sicil raporlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
12-) 89- A ili Muhasebe Müdürü B hakkında önerilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının İl Disiplin Kurulunca reddedilmesi üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
13-) 88- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok ne kadar süre görevinden uzaklaştırılabilir?
14-) 87- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, adaylık devresi içinde başarısızlıkları nedeniyle ilişikleri kesilenler kurumlarınca aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirilir?
15-) 86- Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir?
16-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, mazeret izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17-) 84- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yetiştirilmek üzere yurt dışına Devlet tarafından gönderilen memurlarla, yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine, memuriyetleri süresince en çok kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?
18-) 83- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Kurum ve Kuruluşların çalıştıracakları özürlü memurların sayısının tespitiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?
19-) 82- Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir?
20-) 81- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan bir sayman başka bir göreve atanması nedeniyle görevinden ayrılmış ve bu görev 4 ay süreyle saymanlık müdür yardımcısı tarafından vekâleten yürütülmüştür. Bu vekâlet işlemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
21-) 80- Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin üst sınırını aşağıdakilerden hangisi belirlemeye yetkilidir?
22-) 79- Memurlara peşin ödenen aylıklar, aşağıdaki durumların hangisinin oluşması halinde geri alınır?
23-) 78- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurluktan kendi istekleriyle çekilen veya çekilmiş sayılanlar yeniden atanabilmek için en fazla kaç defa görevden çekilebilir veya çekilmiş sayılabilir?
24-) 77- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aday memurlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
25-) 76- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi tesis edilen sınıflardan biri değildir?
26-) 75- Üç kardeş 70 cevizi şu şekilde paylaşıyorlar: Ortanca kardeş, büyükten 10 eksik ve küçükten 15 fazla ceviz alıyor. Buna göre küçük kardeş kaç ceviz almıştır?
27-) 74- Bir işi 4 işçi 56 günde bitiriyorsa, aynı işi 7 işçi kaç günde bitirebilir?
28-) 73- Bir öğrencinin 3 sınavdan aldığı notların ortalaması 85 iken, 4 üncü sınavdan aldığı notla ortalaması 80 e iniyor. Buna göre, bu öğrencinin 4 üncü sınavdan aldığı not aşağıdakilerden hangisidir?
29-) 72- Selim 4 yaşında iken, annesinin yaşı Selim in yaşının 5 katından 3 fazla idi. Annesi bugün 30 yaşında olduğuna göre, Selim kaç yaşındadır?
30-) 71- Bir malın % 20 karlı satışı ile % 20 zararlı satışı arasındaki fark 4.000 TL ise, bu malın maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
31-) 69- mi eki, aşağıdaki cümlelerin hangisine diğerlerinden farklı bir anlam katmaktadır?
32-) 68- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurmak sözcüğü oluşturmak anlamında kullanılmıştır?
33-) 67- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir?
34-) 66- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
35-) 65- Aşağıdakilerden hangisinde, de, da kullanıldığı cümleye küçümseme anlamı katmaktadır?
36-) 64- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusu değildir?
37-) 63- Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme, cümleye zorlukla anlamı katmıştır?
38-) 62- Bazı şairlerin ölümüne(1) yanarız(2), ancak onların şiirlerini yıllar(3) sonra tekrar okuduğumuzda(4) bu şairlerin yine içimizi ısıttığını(5) görürüz. Cümlesinde numaralandırılmış sözcüklerin hangileri gerçek anlamında kullanılmamıştır?
39-) 61- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
40-) 59- Tahsil edilmek üzere bankaya gönderilen çeklerden(alınan çekler), tahsil işleminin tamamlandığı banka hesap özeti cetvelinden anlaşılanlar hangi hesabın alacağına kayıt edilir?
41-) 57- Memuriyet mahalli Ankara olan bir memur 2009 yılı içerisinde 120 gün için Konya ya, daha sonra 80 gün için Kayseri ye geçici bir görevin ifası için gönderilmiştir. Bu memurun alacağı gündelik hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
42-) 56- Geçici görev mahallinde hastalanan memurların hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde kaç güne kadar yevmiye verilir?
43-) 55- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonunun çalışması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
44-) 54- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yaklaşık maliyet ne zaman belirlenir?
45-) 53- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, ödemenin kimlere yapılacağı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
46-) 52- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ödenek üstü harcamadan kim/kimler sorumludur ve müeyyidesi nedir?
47-) 51- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre muhasebe yetkilisinin ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde hangi noktada kontrol yapma yükümlülüğü yoktur?
48-) 50- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kesin hesap kanun tasarısını kim hazırlar?
49-) 49- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre örtülü ödenek konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
50-) 48- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre yedek ödenek hangi idarenin bütçesinde yer alır ve bu ödenekten hangi idarelerin bütçelerine aktarma yapılır?
51-) 47- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdaki bütçe türlerinden hangisi merkezi yönetim bütçesi içerisinde yer alır?
52-) 46- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre hangi kapsamdaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür?
53-) 45- Hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 11 inci maddesine göre yapılacak satış ihalesine ilişkin hazırlanan onay belgesini, ilçelerde hangi merci onaylar?
54-) 44- 3091 sayılı Kanuna göre devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmazlara yapılan tecavüz veya müdahalelerde başvuruda bulunma süresi ne kadardır?
55-) 43- Tapuda kayıtlı olmayan aynı çalışma alanı içinde bulunan aşağıdaki taşınmazlardan hangisi toplam yüzölçümü yönünden zilyet adına tespit edilebilir?
56-) 42- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23 üncü maddesine göre Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren
57-) 41- 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre, ihale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince kaç gün içinde onaylanır veya iptal edilir?
58-) 40- Hazineye ait satışı yapılmış taşınmazların ferağını vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir ?
59-) 39- 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak kaydıyla ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı aynî hakların toplam yüzölçümü hangi miktarı geçemez?
60-) 38- Aşağıdakilerden hangisi kamu konutu türlerin­den değildir?
61-) 37- Ecrimisil ve tahliye ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
62-) 36- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Hazineye ait taşınmazların ihale işlemleriyle ilgili gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası ...... günden, son ilan ile ihale günü arası ...... günden az olamaz. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
63-) 35- 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre alınacak düzenleme ortaklık payları düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemede önceki yüzölçümlerinin yüzde kaçını geçemez?
64-) 34- 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta ......, kuru toprakta ...... dönüme kadar olan bir veya birden fazla taşınmaz çekişmesiz ve aralıksız en az 20 yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
65-) 33- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre Devlet yararına yapılacak kamulaştırmalarda kamu yararı kararını verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
66-) 32- Hazineye ait taşınmazın trampa ihalesinde, bedeli ve miktarı ne olursa olsun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ...... maddesine istinaden ....... usulü ile yapılır. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
67-) 31- 4706 sayılı Kanuna göre Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı ihalelerinde tahmini bedelin ...... az olmamak üzere ....... kadar geçici teminat alınır. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
68-) 30- Genel harcama (genel tüketim) vergisinin artması, ekonomideki arz ve talep düzeyine nasıl etki eder?
69-) 29- Ekonomik hayatla ilgili göstergeler belli bir değeri aşınca, türü ve büyüklüğü önceden saptanan bir takım önlemlerin kendiliğinden devreye girmesine ne ad verilir?
70-) 28- Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun birinci maddesi aşağıdakilerden hangi hususu içerir?
71-) 27- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler hangi düzenleme ile konulur, değiştirilir veya kaldırılır?
72-) 26- Aşağıdakilerden hangisi ekonomi üzerinde daraltıcı etkiye neden olur?
73-) 25- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kaç kişiden oluşur?
74-) 24- Gayrisafi usul ile adem-i tahsis yöntemi hangi bütçe ilkesi ile ilgilidir?
75-) 23- Kamu borçlarında faiz haddi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
76-) 22- Kısa vadeli borcun uzun vadeli borca dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?
77-) 21- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçekte artış nedenlerinden biridir?
78-) 20- Devlet Denetleme Kurulu kime bağlıdır?
79-) 19- Hakimin kural koyma yetkisine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
80-) 18- Anayasamıza göre aşağıdaki bakanlardan hangisi TBMM genel seçimlerinden önce görevinden çekilmez?
81-) 17- Aşağıdakilerden hangisi mülki idare çeşididir?
82-) 16- Aşağıdaki idarelerden hangisi yetki genişliği ilkesine göre yetki kullanır?
83-) 15- Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
84-) 14- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili olan görevlerinden biri değildir?
85-) 13- Aşağıdakilerden hangisi bir hakkın kazanılma yolu değildir?
86-) 12- İdari yargı organları tarafından verilen ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşen kararlardan hukuka aykırı sonuç doğuranlar için Danıştay Başsavcılığı tarafından aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir?
87-) 11- Aşağıdaki kavramlardan hangisi idari işlem in unsurlarından değildir?
88-) 10- Türkiye Avrupa Birliği ile ortaklık antlaşmasını hangi yılda imzalamıştır?
89-) 9- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden meydana gelmektedir. Bu üyelerden beş tanesi daimi olup, alınan kararları veto etme hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş ülkeden biri değildir?
90-) 8- Ülkemizde Türk parasının değerinin korunması ve para politikalarının yürütülmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
91-) 7- Aşağıdakilerden hangisi Kızılırmak üzerinde kurulu bulunan barajlardan biri değildir?
92-) 6- Enflasyon oranlarının tespitine ilişkin resmi verileri hangi kuruluş derler?
93-) 5- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre bir teslim işleminde aşağıdaki durumların hangisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmez?
94-) 4- 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aşağıdaki defterlerden hangisinin tasdiki zorunlu değildir?
95-) 3- 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesi ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini anlatmaktadır?
96-) 2- 6183 sayılı Kanuna göre aşağıdaki durumların hangisinde zamanaşımı kesilmez?
97-) 1- Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketi değildir?
online sınav 1- Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketi değildir? soru detayi