++Sitene Ekle
1-) Aşağıdakilerden hangisi Üst Yöneticidir ?
2-) Aşağıdaki görevlilerden hangisi Üst yönetici değildir?
3-) 5018 Sayılı Kanuna göre genel bütçe gelir teklifi hangisi tarafından yapılır?
4-) En geç Eylül ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanan ve Resmî Gazetede yayımlanan aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Orta vadeli programı aşağıdakilerden hangisi hazırlar?
6-) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Ota Vadeli Mali Plan aşağıdakilerden hangisini içermez ?
7-) Merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından hangisi sorumludur?
8-) AŞAĞIDAKİ KURUMLARDAN HANGİSİ II SAYILI CETVELDE BULUNAN ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDENDİR.
9-) Harcama birimlerinde Ödeme emri ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi kim tarafından yapılır?
10-) 5018 sayılı Kanuna göre orta vadeli mali plan hangi merci tarafından karara bağlanır?
11-) 5018 sayılı Kanuna göre veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanların dışında, zorunluluk hâllerinde kamu idarelerinin görevli personeli arasından muhasebe yetkilisi mutemetleri kim tarafından görevlendirilir?
12-) Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın hangi ayının sonuna kadar ilgili yerlere gönderilir?
13-) Maliye Bakanlığı bütçesine genel bütçe ödeneklerinin yüzde kaçma kadar yedek ödenek konulabilir?
14-) Strateji Geliştirme Başkanlığı olmayan Bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?
15-) Merkezi yönetim bütçesinin gelir tekliflerinin hazırlanmasında; aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
16-) Zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe uygulaması en fazla kaç ay devam edebilir?
17-) Mali verilerini ek süreye rağmen göndermediklerinden dolayı para cezasına maruz kalan görevlilerden tahsili gereken para cezaları ile ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
18-) Mali verilerini ek süreye rağmen . zamanında Maliye Bakanlığına göndermeyenlere verilecek idari para cezasının matrahı ne kadardır?
19-) İdarelerin mali verilerini zamanında Maliye Bakanlığına gönderememesi haline öncelikle ne yapılır?
20-) Maliye Bakanbğı mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla genel yönetim sektörü şeklinde bir kapsam belirlerken hangi idarenin görüşünü almak zorunda değildir?
21-) Mali verilerin alınması amacıyla Maliye Bakanlığı kapsam olarak neyi belirleyebilir?
22-) Zorunlu hallerde Maliye Bakanlığı mahsup süresini en fazla kaç aya kadar uzatabilir?
23-) Toplanan vergilerden mahallî idarelere pay ayrılması konusunda doğru olan husus aşağıdakilerden hangisidir?
24-) İdare performans programlarını kim hazırlar?
25-) Para cezalannda zamanaşımı başlangıç tarihi ne zaman başlar, ne zaman sonuçlanır?
26-) Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar hakkında her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin kaç katma kadar para cezası uygulanır?
27-) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, ne zamandan itibaren faize tabidir?
28-) Kamu zararıyla ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
29-) I- Performans denetimi II- Mali denetim III- Yasal uygunluk denetimi Dış denetim birimi olarak Sayıştay yukarıda belirtilen denetim türlerinin hangisini yapar?
30-) İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyelerini kim kaç yıl süreyle atar?
31-) İç Denetim Koordinasyon Kurulunda yer alan hangi Bakanlığa/birim üyesi Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun üyesi değildir?
32-) İç denetçilerin eğitimi hakkında doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
33-) îç denetçinin görevlerinden olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
34-) Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin özelliklerinden değildir?
35-) İç denetçi raporları hakkında doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
36-) Dış denetim genel değerlendirme raporunu kim nereye sunar?
37-) Muhasebe yetkilisi olmak için muhasebe servisinde asgari kaç yıl çalışmak gerekir?
38-) Hatalı olan Ödeme emri belgesi kime en geç kaç gün içinde gönderilir?
39-) Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde neye bakmakla yükümlü değildir?
40-) Aşağıdakilerde hangisi muhasebe hizmeti tanımı içerisine girmez?
41-) Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate ahnmak üzere; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hangi yıllara ait bütçe gerçekleşmeleri eklenir?
42-) Malî hizmetler biriminde herhangi bir ödemenin ön mali kontrolünü yapan bir personel
43-) Harcama birimlerine ait alım, satım, yapım, kiralama gibi mali işlemlerin destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yerine getirilmesinde hangi yetki devredilemez?
44-) İdarelerin bütçe kesin hesabını kim hazırlar?
45-) Sayıştay tarafından mali istatistiklere ait değerlendirme raporu nereye/nerelere gönderilir?
46-) Maliye Bakanlığı tarafından mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyen idareler ne kadar ek süre verilir?
47-) Mali verilerini zamanında Maliye Bakanlığına göndermeyenlere verilmesi gereken idari para cezasının matrahı her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net Ödemeler toplamının ne kadarıdır?
48-) Mali verilerini zamanında Maliye Bakanlığına göndermeyen belediyelerde para cezası kimlere verilir?
49-) Mali verilerini zamanında Maliye Bakanlığına göndermeyen idarelerde para cezası kimin tarafından verilir?
50-) Mali istatistiklerini öngörülen sürede Maliye Bakanlığına göndermeyen idareler hakkında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
51-) Mali istatistikler konusunda doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
52-) Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
53-) Mahsup dönemi ile ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
54-) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince uygulanacak çerçeve hesap planını kim belirler?
55-) Genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları kimin tarafından belirlenir?
56-) Aşağıdaki idarelerin hangisinin edindiği taşınmaz kendi tüzel kişiliği adına tapu siciline tescil olunur?
57-) Genel uygunluk bildiriminin hazırlanmasında dikkate alınmayan rapor aşağıdakilerden hangisidir?
58-) Aşağıdakilerden hangisi sadece merkezi yönetim kapsamındaki idareler için değildir?
59-) Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısıyla birlikte görüşülmeyen tasarı/rapor aşağıdakilerden hangisidir?
60-) Kendisine genel faaliyet raporu gelmeyen/ulaşmayan birim aşağıdakilerden hangisidir?
61-) Kendisine hiçbir şekilde idare faaliyet raporu gelmeyen birim aşağıdakilerden hangisidir?
62-) I-Üst yönetici II- Harcama yetkilisi III- Gerçekleştirme görevlisi IV- Bakan Yukarıda belirtilenlerden hangisi/hangileri faaliyet raporu hazırlar?
63-) Özel geür özel ödenek konusunda doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
64-) Özel bütçeli idarelerin gelirlerinin dayanağı nedir?
65-) Ön ödemelerin mahsubu konusunda doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
66-) Bütçe dışı kaynaklardan verilen ön ödemelerde alınması gereken teminat verilen avansın ne kadarı kadar olmalıdır?
67-) Kredi şeklinde yapılacak ön ödemelerde kimin onayı zorunludur?
68-) Ön ödeme limitleri konusunda doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
69-) İç kontrol ve iç denetime ilişkin standartlar sırayla kimin tarafından belirlenir?
70-) Bütçe dışı ön ödemenin limiti ne kadardır?
71-) Hangi tür ödemelerde bütçe dışı ön ödeme yapılabilir?
72-) Aşağıdakilerden hangisi bütçe dışı ön ödemenin şartlarından değildir?
73-) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe ödenekleri kullanılırken Maliye Bakanlığının belirlediği esaslar dışında ayrıca ne dikkate aknır?
74-) Ödenek olmadığı için bütçeye gider yazılamayan, bir taahhüde veya harcama talimatına dayanmayan giderler hakkında doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
75-) Aşağıdakilerden hangisi nakit mevcudunun olmaması halinde öncelikli ödemeler arsında yer alır?
76-) Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri sosyal güvelik kurumlan için kim tarafından belirlenir?
77-) Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri mahalli idareler kapsamındaki kamu idareleri için kim tarafından belirlenir?
78-) Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için kim tarafından belirlenir?
79-) Giderin gerçekleşmesin deki son aşama nedir?
80-) Harcama yetkilisinin görev ve sorumlulukları arasında olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
81-) Harcama yetkisinin devri harcama yetkilisinin hangi sorumluluğunu kaldırmaz?
82-) Özel bütçeli idareler harcamalarını hangi programa uygun olarak yaparlar?
83-) Harcama süreci ne ile başlar?
84-) Aşağıdakilerden hangisine kamu gideri tanımı içerisinde yer verilmemiştir?
85-) Gelecek yıllara sari yüklenme kapsamında finansal kiralama şeklindeki yüklenmelerde azami süre kaç yıldır?
86-) I-Temizlik, yemek, koruma ve güvenlik hizmetleri II- Aşı ve anti-serum alımı III- Yiyecek, yakacak alımları IV- Personel taşıma hizmetleri V- Yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması Yukarıda belirtilenlerden hangisi gelecek yıllara sarı yüklenme kapsamında değerlendirilebilir?
87-) I-Temizlik, yemek, koruma ve güvenlik hizmetleri II- Aşı ve anti-serum alımı II- Aşı ve anti-serum alımı III- Yiyecek, yakacak ahmları IV-Personel taşıma hizmetleri V- Yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması. Yukarıda belirtilenlerden hangisi gelecek yıla sari yüklenme kapsamında değerlendirilebilir?
88-) Kurumların mali yönetim ve kontrol sistemlerinin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesi anlamında birinci derecede kimler sorumludur?
89-) Aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir?
90-) Merkezi yönetim kapsamında yer alan idareler için aşağıdaki işlemlerin hangisinde kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz?
91-) Kamu yatırım programı ne zaman yayımlanır?
92-) Kamu yatırım programı hakkında doğru olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
93-) Aşağıdakilerden hangisi Resmi Gazetede yayımlanmaz?
94-) I- Kesin hesap kanun tasarısını meclise sunmak II- İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyelerini atamak III- Bedel tahsil edilecek kurum ve kuruluşlar ile hâsılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanını belirlemek IV- Orta vadeli mali planı hazırlamak Yukarıdakilerden hangisinde Bakanlar Kurulunun yetkisi bulunmamaktadır?
95-) Bakanlar Kurulunun aşağıdaki işlemlerin hangisinde yetkisi yoktur?
96-) Merkezi yönetim bütçe hazırlama sürecinin ilk aşaması nedir?
97-) Sertifikalı personelden hangisi tüm idarelerde üst yönetici tarafından atanır?
98-) Üst yönetici anlamında diğer Bakanlıklara göre farklılığı olan Bakanlık hangisidir?
99-) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanunun Türk kamu mali yönetimine getirdiği yeniliklerden biri değildir?
100-) Bakanların mali sorumlukları kime/kimlere karşıdır?
101-) Aşağıdaki işlemlerin hangisinde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) yalnız başına yetkili ve sorumlu değildir?
102-) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az kaç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler?
103-) Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate ahnmak üzere; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hangi yıllara ait gelir ve gider tahminleri eklenir?
104-) Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare tanımı içerisinde yer almaz?
105-) Üst yöneticinin harcama yetkilisi olması durumu aşağıdaki idarelerden hangisi için mümkün olamaz?
106-) Aşağıdaki idarelerden hangisi kapsam bakımından diğer idarelerden ayrılır?
107-) hangisi 5018 saydı Kanun kapsamındadır? I- Kefalet Sandıkları II- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı III-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü IV- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü V- İşsizlik Sigortası Fonu VI- Merkez Bankası
108-) hangisi genel yönetim kapsamında değildir? 1- Vakıflar Bankası A.Ş. II- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu III- Kamu meslek kurumları IV- TOBB V- Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı VI- Ziraat Bankası
109-) Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli kuruluşlardan değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli kuruluşlardan değildir? soru detayi