++Sitene Ekle
1-) 5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasındaki ödenek aktarmaları nasıl yapılır?
2-) İdare hesaplarında kayıtlı olup, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu alacaklarından merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına mahalli idarelerde kim yetkilidir?
3-) Kasıt, kusur ve ihmal neticesinde mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasına ne denir?
4-) 5018 sayılı Kanunda belirtilen para cezaları kim tarafından verilir?
5-) Sayıştay tarafından yapılan dış denetimin kapsamına hangi kuruluşlar dahildir?
6-) Harcama birimini ilgilendiren alım işleminin destek hizmetini yürüten birim tarafından yürütülmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
7-) Birleşemeyecek görevler kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
8-) Aşağıdakilerden hangisi sertifika alması gereken görevlilerdendir?
9-) Üst yöneticinin harcama yetkilisi olması,
10-) Aşağıdakilerden hangisi kamu zararı olarak değerlendirilemez?
11-) Muhasebe yetkililerinin hesaplarını devir süresi kaç gündür?
12-) Ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine verilecek para cezalarında zamanaşımı süresi ne kadardır?
13-) Aşağıdakilerden hangisi belde belediyeleri ile nüfusu 25000 in altında olan belediyeler dışında kalan idarelerde muhasebe yetkilisi olarak atanmada zorunlu hususlardan değildir?
14-) Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olan memur aşağıdakilerden hangisidir?
15-) Aşağıdaki hizmetlerden hangisi muhasebe hizmeti içerisinde yer almaz?
16-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe yetkilisinin görevleri arasında değildir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe yetkililerinin ödeme aşamasında yapacağı kontrollerden değildir?
18-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi muhasebe hizmeti değildir?
19-) Aşağıdakilerden hangisi ön mali kontrol sürecinde yer almaz?
20-) Kurum gelir ve alacaklarının takibi hangi birim tarafından yapılır?
21-) Kamu idarelerinde bütçeyi hazırlamak kimin görevidir?
22-) Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürüten bir kişi,
23-) Harcama birimlerini ilgilendiren alım, yapım gibi mali işlemlerin destek hizmetlerini yürüten birimlerce yerine getirilmesinde doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
24-) Aşağıdakilerden hangisi mali hizmetler biriminin görevlerinden değildir?
25-) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşınır satış bedelleri hakkında nasıl bir işlem yapılır?
26-) Bedelsiz tahsisten aşağıdaki idarelerden hangisi yararlanamaz?
27-) Nakit mevcudunun tüm Ödemeleri karşılayamaması halinde aşağıda belirtilen borçlar hangi Öncelik sırasına göre ödenir? I- İlama bağlı borçlar II- Vergi III- Emanet hesaplarındaki tutarlar IV- Prim
28-) Aşağıda sayılanlardan hangisi üst yöneticilerin kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirirken yararlanmadığı görevlilerdendir?
29-) Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine hangi merci/merciler yetkilidir?
30-) Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge aşağıdakilerden hangisidir?
31-) Aşağıdakilerden hangisi ön mali kontrol süreci içerisinde yer almaz?
32-) Ön mali kontrol görevi konusunda aşağıda sayılan birimlerden hangisinin yetkisi vardır?
33-) Aşağıdakilerden hangisinin mali istatistikleri Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanmaz?
34-) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikleri derleyen ve değerlendiren birimler hangisidir?
35-) Bir ekonomik değer meydana getirildiğinde, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. ifadesi muhasebenin hangi esasa göre tutulması gerektiğini ifade eder?
36-) Bütçe gelir ve giderleri ne zaman muhasebeleştirilir?
37-) Aşağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamındaki idarelerde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türlerini belirlemek üzere Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kurula temsilci vermesi ismen sayılmış kurumlardan değildir?
38-) Genel uygunluk bildirimi ne zaman ve hangi kurum tarafından TBMM ye sunulur?
39-) Kesin hesap kanunu tasarısını, merkezi yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak hangi kurum hazırlar?
40-) Mahalli idarelerin faaliyet raporları hariç olmak üzere; idare faaliyet raporları, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve genel faaliyet raporu aşağıdakilerden hangisi tarafından TBMM ye sunulur?
41-) Birim faaliyet raporu hangi yetkili tarafından hazırlanır ve kime sunulur?
42-) Avans ve krediler bir ve üç aylık süreyi beklemeden hangi dönemde kapatılmak zorundadır?
43-) Avans veya kredinin başka bir mutemede devrinde kimin izni aranır?
44-) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin dayanağı nedir?
45-) Kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde yapılan ödemeye ne denir?
46-) Bütçe emanetine alınan tutarların zamanaşımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
47-) Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olmayan bir giderin gerçekleştirilmesinde ödeme emri belgesini, düzenleyen gerçekleştirme görevlisi dışında kim imzalar?
48-) Yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden kaç gün içinde Maliye Bakanlığınca itan edilir?
49-) Aşağıdakilerden hangisi harcama talimatlarında yer alması gereken bilgiler arasında bulunmaz?
50-) Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükleri Yüksek Planlama Kurulunda en geç ne zaman görüşülür?
51-) Yedek ödenek aşağıdaki idarelerden hangisinin bütçesine ve hangi oranda konulur?
52-) Stratejik planların güncelleştirilmesinde aşağıda sayılanların hangisinde değişiklik yapılabilir?
53-) Geç mahsup edilen avanslar hakkında hangi Kanun hükümleri uygulanır?
54-) Personel sayısı çok az olan ve bu nedenle de harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan bir belde belediyesinde harcama yetkisini kim kullanabilir?
55-) Aşağıdakilerden hangisinde harcama yetkilisinin izni veya onayı yeterli değildir?
56-) Yedek ödenek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
57-) Aşağıdakilerden hangisi harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından sorumludur?
58-) Aşağıdaki görevlerden hangisi birleşebilir?
59-) Aşağıdaki idarelerin hangisi hazine birliği kapsamında yer alır?
60-) Maliye Bakanlığınca hazırlanması gereken mali istatistikler, hangi idarelerin mali istatistiklerini kapsar?
61-) Kamu gelir ve giderleri ile bütçe gelir ve giderleri ne zaman muhasebeleştirilir?
62-) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar hangi kurum adına tescil olunur?
63-) TBMM, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini ne ile kullanır?
64-) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler nasıl konulur, değiştirilir veya kaldırılır?
65-) Kamu alacaklarının silinmesi konusunda aşağıdakilerden hangisinin yetkisi bulunmamaktadır?
66-) Malın teslim alındığı, hizmetin gördürüldüğü veya işin yaptırıldığı, ancak belgelerin mahsup döneminde verileceği, ilgili idare tarafından mali yılın sonuna kadar muhasebe birimine yazılı olarak bildirilen Ön ödemeler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
67-) Ön ödemelerde mahsup süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
68-) Her mutemet ön Ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri hangi sürede muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutan iade etmekle yükümlüdür?
69-) Aşağıdakilerden hangisi, yüklenicilere bütçe dışı avans verilmesinin şartlarından değildir?
70-) İlgili olduğu mali yılsonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar hakkında ne yapılır?
71-) Genel yönetim kapsamındaki idarelerin harcama sonrası dış denetimi hangi birim / birimler tarafından yapılır?
72-) Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi 5018 sayılı Kanunun eki cetvellerinde yer almaz?
73-) Mali yıl içinde Ödeme emrine bağlandığı halde hak sahiplerinin talep etmemesi gibi nedenlerle ödenemeyen tutarlardan Hazine lehine zamanaşımına uğrayan tutarların hak sahiplerine ödenmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
74-) Aşağıdaki işlemlerin hangisi için kanuni düzenlemeye gerek yoktur?
75-) Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst yöneticisine ne denir?
76-) 15 Kasım tarihinde ihalesi gelecek yıla sari olarak yapılan temizlik ihalesinin bitiş tarihinin en geç hangi tarih olması gerekir?
77-) Aşağıda belirtilen iş ve hizmetlerden hangisi için ertesi yıla geçen yüklenmeye girişilemez?
78-) Ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
79-) Usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesine ne denir?
80-) Ait olduğu mali yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçlan nasü ödenir?
81-) Öngörülmeyen hizmetler için Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Ödeneğe ne denir?
82-) 2009 yılına ait olup da ödenememiş maaş farkı 2011 yılında ödenmek istenirse nereden ödenir?
83-) Geçici bütçeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
84-) Maliye Bakanlığı hangi bütçelerin gelir teklifini hazırlar?
85-) Aşağıdaki bütçe türlerinden hangisi için kanun çıkması zorunludur?
86-) Devlet tüzel kişiliğine dahil idarelerin bütçelerine ne ad verilir?
87-) Bütçeler kaç yıllık olarak kabul edilirler?
88-) Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biri değildir?
89-) Belediyelerde üst yönetici olan belediye başkanları kime karşı sorumludurlar?
90-) Aşağıdakilerden hangisi üst yöneticinin görevlerindendir?
91-) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tüm gelirlerinin hazine veznelerine girmesi ve giderlerin bu veznelerden ödenmesi hangi ilkeyi ifade eder?
92-) Aşağıdakilerden hangisi harcama birimi sayılır?
93-) Aşağıdakilerden hangisi kamu gideri tanımı içerisinde yer almaz?
94-) Özel gelirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
95-) Genel, Özel ve düzenleyici denetleyici kurum idarelerinin tamamına ne denir?
96-) 5018 sayılı Kanunun en geniş anlamda kapsam olarak belirlediği idare aşağıdakilerden hangisidir?
97-) Sayıştay aşağıdaki kurumlardan hangisini denetleyemez?
98-) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanunun öngörmediği bir bütçe türüdür?
99-) Aşağıda belirtilen iş veya idarelerin hangisi hakkında Kanunun tüm hükümleri uygulanır?
100-) Sayıştay ın denetlenmesi hangi sürelerde yapılır?
online sınav Sayıştay ın denetlenmesi hangi sürelerde yapılır? soru detayi