++Sitene Ekle
1-) (2012Muh.Müd.)Kamu zararının belirlenmesinde esas alınan aşağıdaki kriterlerden hangisi, 5018 sayılı Kanunun kamu zararıyla ilgili maddesinde sayılmamıştır?
2-) (2012Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, faaliyet raporları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3-) (2012Muh.Müd.)Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde, 5018 sayılı Kanunda sayılan para cezasını vermeyi gerektiren bir olay gerçekleşmiştir. 5018 sayılı Kanuna göre, söz konusu para cezasını vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
4-) (2012Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunduğundan dolayı ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilecek iş ve hizmetlerden biri değildir?
5-) (2012Muh.Müd.)Performans göstergelerinin tespitinde aşağıdaki idarelerden hangisi yer almaz?
6-) (2012Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetim bütçe kanununda yer almaz?
7-) (2012Muh.Müd.)5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
8-) (2012Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, mali istatistiklerin hazırlanması ve açıklanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
9-) (2012Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, özel gelirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
10-) (2012Muh.Müd.)Özel bütçeli (idaresinde 01.10.2012 tarihinde kamu zararı meydana gelmiştir. 5018 sayılı Kanuna göre, zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, söz konusu kamu zararı aşağıdaki tarihlerden hangisinin sonuna kadar tespit ve tahsil edilemezse zaman aşımına uğrar?
11-) (2012Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre Orta Vadeli Mali Plan, aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır ve karara bağlanır?
12-) (2012Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, genel uygunluk bildiriminin hazırlanmasında aşağıdaki raporlardan hangisi dikkate alınmaz?
13-) (2012Muh.Müd.)Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biri değildir?
14-) (2012Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, kurumlardan alınacak hasılat paylarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
15-) (2012Muh.Müd.)Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında bulunan idarelerden biri değildir?
16-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, Sayıştay dış denetimi, genel kabul görmüş uluslar arası denetim standartlarını dikkate alarak, bazı tespitler ve değerlendirmeler yapmak suretiyle gerçekleştirir. Bu çerçevede aşağıdakilerden hangisi Sayıştayın esas alacağı tespit ve değerlendirmelerden biri değildir?
17-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, düzenleyici ve denetleyici kurumların oluşacak gelir fazlaları hangi dönemler itibariyle ne zaman genel bütçeye aktarılır?
18-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçlarından birisi değildir?
19-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanun göre, genel faaliyet raporunun hazırlanması ve TBMMne sunulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
20-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, alınan bağış ve yardımlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
21-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, avans ve kredi verilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
22-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi harcama yetkilisinin sorumluluklarından biri değildir?
23-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kanunda sayılan bütçe ilkelerinden birisidir?
24-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanununun TBMMde görüşülmesi ve oylanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
25-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında sayılmamıştır?
26-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, uygulamaya konulan bütçe aşağıdakilerden hangisidir?
27-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanunu kapsamında yer almaz?
28-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini hangi tarihe kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderirler?
29-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere, bu tasarıya eklenen rapor, belge ve listelerden biri değildir?
30-) (2010Muh.Müd.)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ilgili kamu idaresi tarafından kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını göstermek üzere hazırlanan rapor, aşağıdaki idarelerden hangisine gönderilmez?
31-) (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki iş ve hizmetlerden hangisi için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilemez?
32-) (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanların satışı nasıl gerçekleştirilir?
33-) (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesin hesap kanun tasarısına eklenmez?
34-) (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kanuna göre, bir yıla ait mali istatistikler; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından hangi süre içinde ve hangi birim tarafından değerlendirilir?
35-) (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkilileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
36-) (2013 SymnMdYr5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde para cezası verilmesi öngörülmemiştir?
37-) (2013 SymnMdYrd)(Bakanlığı ertesi yıla geçen yüklenme kapsamında 15 Nisan 2013 tarihinde yüklenmeye girişmiştir. Yüklenmenin süresiyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi 5018 sayılı Kanuna uygundur?
38-) (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kanuna göre, ön ödemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
39-) (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısına eklenen bir belge değildir?
40-) (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanununda aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümler yer almaz?
41-) (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kanuna göre, kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçlere ne ad verilir?
42-) (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kanuna göre, Maliye Bakanlığı idare faaliyet raporu aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?
43-) (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir?
online sınav (2013 SymnMdYrd)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir? soru detayi