++Sitene Ekle
1-) Borçlu cari hesap üzerinden tahakkuk eden faizler, aşağıda verilen hangi hesabın alacağına kaydedilir?
2-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanunda sayılan ilkelerden değildir?
3-) 657 Sayılı Kanuna göre izinsiz olarak ikamet edilen ilin dışına çıkılması hangi cezayı gerektirir?
4-) 657 Sayılı Kanuna göre görevden uzaklaştırma süresi en fazla ne kadar sürebilir?
5-) 657 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi memurlara yasaklanmış fiillerden değildir?
6-) Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatası değildir?
7-) Aşağıdakilerden hangisinin işe başlamayı bildirme zorunluluğu yoktur?
8-) İşe başlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
9-) Aşağıdakilerden hangisi özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektirir?
10-) 657 Sayılı Kanuna göre adaylık süresi içinde ilişiği kesilen memur ne kadar süre göreve alınmaz?
11-) Vergi Usul Kanununa göre mükelleflere vergi cezalarını kesme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
12-) VUK da yazılı uzlaşma ile ilgili hükümlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
13-) VUK un 148 ve diğer maddeleri gereğince bilgi vermeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
14-) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangi mükelleflerin defter tutma mükellefiyeti bulunmamaktadır?
15-) Aşağıdakilerden hangisinin yoklama yapmaya yetkisi yoktur?
16-) VUK ndaki düzeltme hükümleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17-) Vergi incelemesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
18-) Vergi/Ceza ihbarnamesinin düzenlenme zamanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
19-) Vergi Usul Kanunu na göre vergi alacağının kanunlarda yazılı matrah ve oranlar üzerinden hesaplanmasına ne denir?
20-) Vergi Usul Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi ilanen tebliğ
21-) Vergi Usul Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisinin olmaması vesikayı geçersiz kılmaz?
22-) Vergi Usul Kanunundaki zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
23-) Bayan A,2005 yılında 3 adet taşınmazını yıllık 2.000 YTL ye 4 yıllığına kiraya vermiş olup kiranın tamamını 01.07.2006 tarihinde tahsil etmiştir? Buna göre Bay X in 2006 yılı G.M.S.İ. dan dolayı beyan etmesi gereken matrahı ne kadardır?
24-) Gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
25-) GMSİ hakkında uygulanan götürü gider uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
26-) Dar mükellefiyete tabi olan yabancı kurumların vergiye tabi kazancının Gelir vergisinde yazılı ........................... ibaret olması halinde, yabancı kurum veya Türkiye de adına hareket eden kimse bu kazançları elde etme tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
27-) Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlQrdan vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların kazançları hangi beyannameyle bildirilir?
28-) Gelir Vergisi Kanununa göre gayrimenkul sermaye iradının tespitinde aşağıdakilerden hangisi gid^r fazlalığı sayılmaz?
29-) Aşağıda yazılı faaliyetlerden hangisinden elde edilen kazanç serbest meslek kazancı olarak vergilendirilir?
30-) I-serbest MeslekKazanc sahipleri II- Yıllara sair inşaat işi yapanlar. III- İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar IV- Noterlik görevini ifa edenler. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri geçici vergi mükellefi değildir?
31-) Aşağıdakilerden hangisi değer artış kazancıdır?
32-) GVK ya göre aşağıdakilerden hangisi diğer ücretli olarak vergilendirilir?
33-) Aşağıdakilerden hangisi zirai hasılatın tespitinde gelir kaydedilemez?
34-) GVK ya göre yapılacak olan vergi tevkifatı aşağıda yazılı olan ödemelerden hangisinin üzerinden yapılması gerekir?
35-) Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ücret sayılmaz?
36-) 40. Kurumlar vergisi mükellefi ABC Ltd.Şti nin dönem başı öz sermayesi 600.000 YTL dir. İşletme 2007 hesap dönemi içerisinde A ortağından 600.000 YTLr B ortağından 800.000 YTL ve C ortağıyla ilişkili sayılan bankadan ise 1.200.000 YTL borç almıştır. Buna göre X A.Ş nin ilgili dönem için örtülü sermayesi kaç YTL dir?
37-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi Kontrol edilen yabancı kurum kazancının oluşabilmesi için gerekli şartlardan biridir?
38-) Beyanname verme süresi içinde nakil olan bir mükellef beyannamesini bağlı olduğu eski vergi dairesine vermesi halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
39-) İşlem yönergesinde yazılı dava ile ilgili olarak dava dosyasındaki belgelerden oluşturulup, savunma veya dava açma dilekçeleri ile birlikte ilgili yargı mercilerine gönderilen dosyaya ne ad verilir?
40-) İşlem yönergesine göre vergi dairesinin veznesinin kapanma zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
41-) Yoklama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
42-) Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi KDV Kanununa göre yanlış değildir?
43-) KDV kanunu ile ilgili hangisi yanlıştır?
44-) Aşağıdakilerden hangisinin KDV si indirilemez?
45-) Aşağıdakilerden hangisine yapılan teslim ve hizmetler hesaplanan KDV nden indirilemez?
46-) KDV den iade alacağı olan mükellef kurumun hangi borcuna alacağı mahsup edilemez?
47-) Aşağıdakilerden hangisi KDV nin konusuna girer?
48-) Katma değer vergisi kanununa göre bir işlemin hizmet ihracı sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?
49-) KDV hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
50-) Katma değer vergisi kanununa göre ABC Belediyesinin 01.04.2004 tarihinde iktisap ettiği gayrimenkulüne 05.05.2007 tarihinde gerçek kişiye satması durumunda aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
51-) Aşağıdakilerden hangisi KDV nin konusuna girmez?
52-) Aşağıdakilerden hangisi ÖTV Kanununa ekli cetvellerinde yer almaz?
53-) Aşağıdakilerden hangisi ÖTV ile ilgili yanlış bir ifadedir?
54-) BSMV Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
55-) Vergi Usul Kanunu hükümleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?
56-) Vergi Usul Kanunu na göre sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
57-) Eşi çalışmayan 13 ve 17 yaşında iki oğlu ile 21 yaşında üniversitede okuyan bir kızı bulunan ücretli kişi asgari geçim indiriminden hangi oranda faydalanabilir?
58-) 6183 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi haczedilebilir mallardandır?
59-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 e göre zamanaşımını kesen hallerden değildir?
60-) Özel Tüketim Vergisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
61-) 6183 Sayılı Kanuna göre teferruğa karar verme yetkisi kime aittir?
62-) Haciz varakaları aşağıdakilerden hangisine istinaden düzenlenir?
63-) 6183 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
64-) Vezne kapandıktan sonra vergi tahsilatı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
65-) Aşağıdakilerden hangisi 5018 e göre düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında sayılmamıştır?
66-) Aşağıda yazılı servis ya da bölümlerden hangisi vergi dairesi müdürüne direk bağlıdır?
67-) Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanuni süresinden itibaren ne kadarlık süreyi geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir?
68-) Vergi Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihalede usulsüzlük tespit edilmesi halinde Kamu İhale Kanununa göre ihalelere katılmayı yasaklayacak olan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
69-) 5018 sayılı kanuna göre Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kaynak aktarmaları halinde düzenlemek zorunda oldukları belge aşağıdakilerden hangisidir?
70-) Damga Vergisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
71-) 6183 sayılı AATUHK uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
72-) Vergi Daireleri işlem yönergesine göre haciz varakalarını düzenlemek hangi bölümün görevidir?
73-) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.maddesine göre aşağıdaki kazançların hangisinden vergi kesintisi yapılmaz?
74-) 5018 sayılı kanuna göre Örtülü ödenek kullanma yetkisi kime aittir?
75-) Kamu İhale Kanununa göre Uygulama Projesinin tanımı nedir?
76-) Kamu İhale Kanununa göre geçici teminat miktarı ne kadardır?
77-) Memuriyet mahalli içinde geçici görevle görevlendirilen öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.000) yemeği zamanlarından birini geçiren memura ne kadar gündelik verilir?
78-) Genel muhasebe kaidelerine göre aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeklerinden değildir?
79-) Harcırah Kanununa göre sürekli görev yolluğu beyanı ne zaman verilir?
80-) Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
81-) Aşağıdakilerden hangisine ait karar verme yetkisi bir başkasına devredilemez?
82-) Aşağıdakilerden hangisi Harçlar kanununa tabi değildir?
83-) 5018 sayılı kanuna göre tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları ne zaman zamanaşımına uğrar?
84-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanunun 48.maddesi gereğince tecil edilebilir amme alacaklarından birisi değildir?
85-) 27.12.2006 tarihinde yapılan sayımda kasada 145,000 ytl bulunduğu saptanmıştır. Ancak kayıtlara göre 135.000 ytl olarak gözükmektedir. Yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
86-) Bir işletmeye ait bilgiler şöyledir. Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı 500.000 Dönem Sonu Malın Maliyeti 150.000 Brüt Satış Karı 200.000 Bu bilgilere göre, aralıksız sayım yöntemini izleyen işletmenin hasılatı ne kadardır?
87-) Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım bedeline ne denir?
online sınav Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım bedeline ne denir? soru detayi